LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України

41


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Мороз Людмила Іванівна


УДК 15+351.74
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ19.00.06 – юридична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора психологічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ,

Міністерство внутрішніх справ України.Науковий консультант:

доктор психологічних наук, професор Яковенко Сергій Іванович,

Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри практичної психологіїОфіційні опоненти:

доктор психологічних наук, професор Рибалка Валентин Васильович,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, провідний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці


доктор психологічних наук, доцент Барко Вадим Іванович,

Академія управління МВС, проректор


доктор психологічних наук, професор Швалб Юрій Михайлович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри соціальної роботи.
Захист відбудеться "27" червня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, Солом’янська пл., 1.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, м. Київ, Солом’янська пл., 1).
Автореферат розісланий "20" травня 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.І. Казміренко


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми дисертаційного дослідження. Для реформування органів внутрішніх справ України (далі – ОВС) на початку 90-х років суттєве значення мала перебудова всієї кадрової роботи на засадах професіоналізму. Системне реформування ОВС України триває, адже новий час і нові підходи вимагають докорінного перегляду цілей, завдань, методів правоохоронної діяльності (у дослідженні йдеться про правоохоронну діяльність ОВС) з урахуванням нових критеріїв оцінки роботи цих органів. Однією з умов досягнення європейських стандартів правоохоронної діяльності є підвищення престижу ОВС, вдосконалення системи професійної орієнтації, відбору, підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності ОВС на науково обґрунтованих засадах. З огляду на очікувані й реальні результати правоохоронної діяльності, цій системі все ще бракує цілеспрямованості й ефективності.

Про актуальність зазначених положень свідчать Указ Президента України „Про заходи для удосконалення системи вищої освіти в Україні” від 17.02.2004 р., зміст Національної доктрини розвитку освіти й Концепції розвитку професійної освіти і навчання, які враховують рекомендацій ООН, ЮНЕСКО, МОП, Європейського фонду освіти й визначають стратегію розвитку професійної освіти в Україні на період до 2014 р.

Застосування традиційних лекційно-семінарських методів професійного навчання, які мають переважно репродуктивний характер, не дозволяє повністю використати можливості становлення особистості компетентного фахівця як суб’єкта діяльності. Останнє можливе за умов доповнення традиційних методів підготовки кадрів інтерактивними методами розвивального навчання, застосування ефективних і надійних навчальних технологій, які б забезпечували формування необхідних знань й умінь, становлення професійних якостей та індивідуально-психологічних властивостей особистості працівників ОВС. Нагальність вивчення цих завдань визначена Концепцією та Програмою реформування системи освіти МВС України (2007 р.), в яких окреслені нові цілі, зміст і форми професійної освіти.

Теоретико-методологічний аналіз проблеми професіогенезу (становлення особистості професіонала) в сучасних умовах розбудови демократичного правового суспільства й системного реформування правоохоронних органів дає підстави констатувати, що дослідження засобів цілеспрямованого становлення особистості курсантів ВНЗ МВС України й працівників ОВС набуває неабиякої актуальності.

Аналіз новітніх досліджень із загальної, юридичної та соціальної психології, професійної психології та педагогіки у контексті діяльності ОВС свідчить про необхідність і можливість цілеспрямованого становлення особистості працівників ОВС як компетентних фахівців, які відповідають сучасним вимогам правоохоронної діяльності (В.Г. Андросюк, В.І. Барко, М.Г. Братасюк, В.П. Казміренко, Л.І. Казміренко, М.В. Костицький, Є.Д. Лук’янчиков, С.Д. Максименко, О.Є. Маноха, В.С. Медведєв, О.М. Морозов, В.В. Рибалка, В.М. Синьов, О.М. Столяренко, В.О.Татенко, О.В. Тімченко, Л.Д. Удалова, О.П.Хохліна, Ю.М. Швалб, Г.О. Юхновець, Г.Х. Яворська, С.І. Яковенко). Ці можливості в системі вищої освіти МВС України використовуються неповною мірою. Про це свідчать такі невирішені проблеми:

– наявні підходи та методи підготовки працівників ОВС належним чином не забезпечують становлення особистості професіонала, його готовність до практичної діяльності, зокрема у мінливих та екстремальних умовах; в системі вищої освіти МВС України недостатньо використовуються тренінги, які зарекомендували себе як дієві та ефективні засоби професійної освіти;

– існуюча теорія та практика застосування тренінгів в ОВС не є досконалою і не використовує науковий потенціал розвиваючої освіти, відсутні систематизовані й обґрунтовані методологічні та методичні засади для створення цільових тренінгових програм для різних категорій працівників ОВС, їх впровадження у систему вищої освіти МВС України та професійно-психологічну підготовку працівників ОВС;

– не визначені психологічний зміст тренінгових вправ та їх значення для становлення особистості професіонала, тому існує небезпека перетворення тренінгових технологій на еклектичне поєднання сумнівних вправ, результати застосування яких непередбачувані.

Названі проблеми зумовлюють актуальність розробки теоретичних і прикладних засад тренінгів професійно-психологічного спрямування як технології, що забезпечує професіогенез й професійно доцільні зміни особистості учасників тренінгу та їх поведінки.

Зв’язок