LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України

ДИСЕРТАЦІЇ


Монографії

1. Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ: (Монографія).– К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 236 с.

2. Мороз Л.І. Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС): (Монографія). – Івано-Франківськ: ЗАТ „Наддвірнянська друкарня”, 2007. – 312 с.


Статті у наукових фахових виданнях

 • Мороз Л.І. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах // Проблеми пенітенціарної теорії і практик: Щорічний бюлетень. – К.: КІВС; МП Леся, 2002. – № 6. – С. 277-283.

 • Мороз Л.І. Принципи організації та проведення тренінгу професійно-психологічного спрямування // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С.133-140.

 • Мороз Л.І. Психолого-педагогічні засади запровадження тренінгових технологій у підготовку персоналу ОВС // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень. – К.: КІВС, МП Леся, 2003. – № 7. – С. 285-291.

 • Мороз Л.І. Комунікативний тренінг для жінок, що звільнилися з місць позбавлення волі // Вісн. Харк. ун-ту. – 2003. – № 599. – С. 235- 238.

 • Мороз Л.І. Психологічний тренінг: до питання валідності та надійності психотехнічних вправ // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С. 68-71.

 • Мороз Л.І. Вимоги до ведучих професійно орієнтованих тренінгів для персоналу правоохоронних органів // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 23. – С. 283-290.

 • Мороз Л.І. Професійно-психологічний тренінг в ОВС як засіб розвитку особистості професіоналу // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2004. – Т. 5. – С. 112-129.

 • Мороз Л.І. Психолого-педагогічні засади використання тренінгових технологій у системі безперервної освіти персоналу органів внутрішніх справ // Психологічні перспективи. – 2004. – Вип. 6. – С.101-108.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Розвиток комунікативних умінь працівників міліції // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень. – К.: КІВС, 2004. – № 8. – С. 362-369.

 • Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції (тренінг): Ч. 1 // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 12. – С. 51-54.

 • Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції (тренінг): Ч. 2 // Там само. – 2005. – № 1. – С. 38-45.

 • Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції (тренінг): Ч. 3 // Там само. – № 2. – С. 61-68.

 • Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції (тренінг): Ч. 4 // Там само. – № 3. – С. 28-36.

 • Мороз Л.І. Нові інформаційні технології у професійно-психологічному тренінгу працівників міліції // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 165-172.

 • Мороз Л.І. Вирішення комунікативних завдань працівниками міліції // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень. – К.: КІВС, 2006. – № 10. – С. 569-576.

 • Мороз Л.І. Корисність як властивість психологічного тренінгу та окремих психотехнічних вправ // Наук. записки Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України: У 4-х т. / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 3. – С.148-152.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян: Ч. 1 // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 11. – С. 21-37.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян: Ч. 2 // Там само. – № 12. – С. 16-29.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян: Ч. 3 // Там само. – 2006. – № 1. – С. 33-42.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян: Ч. 4 // Там само. – № 2. – С. 28-29.

 • Мороз Л.І. Психологічна та юридична допомога потерпілим від кримінальних злочинів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2006. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 245-250.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Запобігання злочинності неповнолітніх у контексті мікрокримінології та соціальної екології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Мат-ли наук.-практ. конф. „Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”. – К.: Либідь, 2006. – С. 469-475.

 • Мороз Л.І. Активні методи запобігання кримінальній віктимності неповнолітніх // Проблеми організації та діяльності психологічної служби: реалії, досвід і перспективи: Гуманіт. вісн. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 2006. – № 10. – С. 147-150.

 • Мороз Л.І. Теоретичне та прикладне обґрунтування алгоритму складання програми тренінгу професійно-психологічного спрямування // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 7-11.

 • Мороз Л.І. Професійно-психологічний тренінг „Сучасні стратегії запобігання злочинності неповнолітніх” // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ГНОЗІС, 2007. – Т. 9. – Ч. 1. – С. 287 – 292.

 • Мороз Л.І. Засоби досягнення передбачуваних змін особистості учасника професійно-психологічного тренінгу // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 2. – С. 48-51.

 • Мороз Л.І. Інтерактивні методи навчання курсантів ВНЗ МВС запобіганню злочинності неповнолітніх // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2007. – Т. VII. – Вип. 9 – С. 236– 239.

 • Мороз Л.І. Тренінг особистісного зростання та його психологічний супровід // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2007. – Т. 8. – Вип. 4. – С. 91-99.


  Навчальні посібники

 • Мороз Л.І. Основи професійно-психологічного тренінгу (у запитаннях та відповідях): Навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, протокол №47/1-150 від 4 лютого 2004 р.). – К.: КЮІ МВС, 2004 .– 112 с.

 • Мороз Л., Сопек П., Яковенко С. Практична психологія у правоохоронній діяльності: Навч.-метод. матеріали. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 164 с.

 • Яковенко С.І., Максимова Н.Ю., Мороз Л.І., Мороз Л.А. Злочинність неповнолітніх:


 •