LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України

причини, наслідки та шляхи запобігання: Навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист №1/11-531 від 03.02 2006 р.). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 260 с.

 • Мороз Л.І., Ірхін Ю.Б., Левенець О.А. Сучасні стратегії запобігання злочинності неповнолітніх: Посіб. для тренерів / За заг. ред. С.І. Яковенка. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 120 с.


  Статті, навчально-методичні розробки, матеріали конференцій

 • Мороз Л.І. Професійно-психологічний тренінг у системі МВС // Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 травня 2002 р. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – Ч. ІІ. – С. 83-86.

 • Мороз Л.І. Формування у працівників міліції толерантного ставлення до представників маргінальних груп населення // Толерантне суспільство в Україні: Мат-ли міжнар. конф. – К.: КМА, 2002. – С. 62-66.

 • Мороз Л.І., Яковенко С.І. Професійне самовизначення та формування ціннісних орієнтації у персоналу ОВС // Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу. Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ: Мат-ли І Всеукр. наук.-практ. семінару, 10-12 жовтня 2002 р. – К.: КІВС, 2003. – С. 82-99.

 • Права людини. Робота міліції з маргінальними групами населення України: Посіб. для тренерів / Укл.: Л. Мороз і С. Яковенко. – К., 2003. – 204 с.

 • Мороз Л.І. Професійно-психологічний тренінг фахівців соціальної сфери // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 травня 2002 р. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – С. 230-232.

 • Мороз Л.І. Основи соціально-психологічного тренінгу: Навч. програма. – К.: КІВС, 2003. – 24 с.

 • Мороз Л.І. Проблемні питання застосування психологічного тренінгу при підготовці персоналу ОВС // Теорія та досвід використання тренінгових технологій у практичній психології: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 листопада 2003 р. – К.: КІВС, 2003. – С. 16 -22.

 • Мороз Л.І. Формування ґендерної культури курсантів Київського юридичного інституту МВС України // Впровадження ґендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Мат-ли наук.-практ. конф., Євпаторія, 18-20 травня 2005 р. – К.: Міленіум, 2005. – С. 120-123.

 • Мороз Л.І. Тренінг професійно-психологічного спрямування як засіб підвищення кваліфікації працівників ОВС // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К., 2005. – С. 243-250.

 • Мороз Л.І. Комплекс вправ для формування уміння встановлювати стосунки, засновані на довірі // Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Мат-ли II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С. 206-210.

 • Мороз Л.І. Діагностика розвитку комунікативного потенціалу працівників міліції // Юридична психологія та педагогіка: Зб. наук. пр. – 2007. – № 1. – С. 84-94.

 • Мороз Л.І. Підготовка працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх до проведення профілактичної роботи // Психопрофілактична робота з персоналом: науково-методичні та організаційно-практичні питання: Мат-ли наук.-практ. конф., Київ, 28 лютого 2007 р. / Ред. кол.: Є.М. Моісеєв, В.Я. Горбачевський, О.М. Джужа та ін. – К.: КНУВС, 2007. – С. 31-34.

  13. Мороз Л., Яковенко С. Проактивная модель профилактики преступности несовершеннолетних // Безопасность и защита прав несовершеннолетних: Междунар. науч.-практ. конф., Латвия, Рига, 22-24 января 2008 г. – Рига: Академия полиции Латвии, 2008. – С. 288-291.

  14. Мороз Л.І. Відомча освіта у філософському та прикладному аспектах // Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: Тези доповідей наук.-теорет. конф., 26 січня 2008 р. – К.: КНУВС, 2008. – С.119-121.  АНОТАЦІЯ


  Мороз Л.І. Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008.

  У дисертації розроблено теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу (ППТ) працівників ОВС України як одного з найбільш ефективних засобів професіогенезу.

  Уведено поняття та розроблено модель ППТ як генетико-моделюючу технологію, яка через відтворення професійної діяльності дозволяє забезпечити дієвість отриманих знань і умінь, перетворення якостей у властивості особистості. Теорія ППТ ґрунтується на особистісно-діяльнісно-суб’єктному підході. Провідним принципом ППТ визначено діяльнісне опосередкування становлення особистості як компетентного суб’єкта професійної діяльності. Введено поняття психотехнічної вправи як одиниці аналізу тренінгу; визначені критерії відбору вправ, релевантних завданням тренінгу, а також оцінки їх валідності, надійності, складності. Визначені чинники ефективності ППТ, які сприяють утворенню колективної зони найближчого розвитку, активізують процеси інтеріоризації-екстеріоризації, схематизації-конкретизації, вправляння й рефлексії, усвідомлювання та індивідуалізації діяльності. Розроблено методику проектування та проведення ППТ. Створено аналітичну психограму, програму підготовки тренерів. Викладено пропозиції щодо подальшого впровадження ППТ у практику.

  Ключові слова: професійно-психологічний тренінг, професіогенез, генетико-моделююча технологія, особистісно-діяльнісно-суб’єктний підхід, принцип діяльнісного опосередкування, компетентний суб’єкт, професійна діяльність, психотехнічна вправа, психограма.


  АННОТАЦИЯ


  Мороз Л.И. Теоретические и прикладные основы профессионально-психологического тренинга сотрудников органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Киевский национальный университет внутренних дел. – Киев, 2008.

  В диссертации приведено теоретическое обобщение и предложено новое решение научной проблемы психологического обеспечения профессиогенеза курсантов и сотрудников органов внутренних дел в системе высшего образования МВД Украины, состоящее в разработке теоретико-прикладных основ профессионально-психологического тренинга (ППТ) как одного из наиболее эффективных его средств.

  Теоретической основой профессиогенеза выступает предложенный автором личностно-деятельностно-субъектный подход. ППТ определяется как обучающе-развивающая технология и рассматривается автором в качестве естественного формирующего эксперимента, который базируется на генетико-моделирующем методе, разработанном С.Д.


 •