LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України

роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень, передбачених наказом МВС України „Про затвердження Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 років” від 05.07.2004 р. №755. Напрям дослідження відповідає наказам МВС України „Про реформування системи освіти МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ” від 28.10.2007 р. № 411 (яким затверджено Концепцію й Програму реформування системи освіти МВС України та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх справ), „Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України на 2008-2012 роки” від 7.04.2008 р. № 161; Комплексній програмі профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767.

Дисертаційне дослідження виконувалося на замовлення Департаменту роботи з персоналом МВС України від 31.01.2003 р. № 457. Тема дослідження схвалена на засіданні вченої ради Київського юридичного інституту МВС (протокол від 10.02.2003 р. № 2), узгоджена в бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології АПН України (протокол від 28.10.2003 р. № 8).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і прикладних засад професійно-психологічного тренінгу та експериментальна перевірка ефективності створених на їх основі цільових тренінгів, які сприятимуть професіогенезу курсантів, підвищенню кваліфікації та спеціалізації працівників органів і підрозділів внутрішніх справ (далі – працівників ОВС) у системі вищої освіти МВС України.

Для досягнення цієї мети поставлені й вирішувалися такі головні завдання:

 • розробити теоретичні засади психологічного забезпечення професіогенезу працівників ОВС у системі вищої освіти МВС України;

 • окреслити значення тренінгових технологій для професійної підготовки у системі вищої освіти МВС України;

 • здійснити структурно-функціональний аналіз існуючих тренінгових програм;

 • обґрунтувати доцільність виокремлення поняття „професійно-психологічний тренінг” (далі – ППТ) та розробити його модель;

 • виділити структурну одиницю аналізу, проектування та проведення ППТ;

 • визначити вимоги до відбору та підготовки ведучих ППТ;

 • розкрити чинники ефективності тренінгів професійно-психологічного спрямування;

 • експериментально перевірити ефективність ППТ як засобу професіогенезу курсантів і працівників ОВС у системі вищої освіти МВС України;

 • визначити найбільш актуальні напрями розробки та впровадження тренінгових програм професійно-психологічного спрямування.

  Об’єкт дослідження – психологічне забезпечення професіогенезу працівників органів внутрішніх справ у системі вищої освіти МВС України.

  Предмет дослідження – теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників ОВС.

  Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використовувався комплекс взаємопов’язаних методів:

  – порівняльний – дозволив узагальнити психологічні теорії особистості з метою виокремлення провідних принципів, чинників і засобів її становлення у процесі ППТ;

  – системний і структурно-функціональний – виявив діалектичний зв’язок структурних компонентів тренінгових програм з психологічними механізмами, що активізуються у процесі ППТ;

  – систематизації та узагальнення – уможливив визначення провідних принципів та чинників ефективності ППТ, дозволив виділити психотехнічну вправу як одиницю аналізу тренінгової роботи та засіб професіогенезу особистості;

  – соціологічно-емпіричні – дозволили вивчити думку керівників структурних підрозділів про підготовленість курсантів ВНЗ МВС України до практичної діяльності;

  – генетико-моделюючий – дав можливість розглянути ППТ як засіб моделювання компонентів професійної діяльності й професіогенезу особистості;

  – психодіагностичні та дидактичні – використовувалися для з’ясування рівня розвитку знань й умінь учасників тренінгових занять і динаміки змін якостей і властивостей особистості;

  – формувальний експеримент, психологічні емпіричні та статистичні – дозволили виявити дієвість засобів професіогенезу особистості в процесі ППТ.

  Методологічну основу дослідженнястановлятьположеннясистемного підходу до психічних явищ Б.Ф. Ломова, О.Є. Манохи, Е.Г. Юдіна; культурно-історична теорія психічного розвитку, представлена в працях О.Г. Асмолова, Л.С. Виготського, В.В. Давидова, О.М. Леонтьєва; концептуальні положення професійної психології та педагогіки щодо професіогенезу особистості (К.О. Абульханова, П.Я. Гальперін, Е.Ф. Зеєр, О.Є. Клімов, Г.С. Костюк, В.В. Рибалка, С.Л. Рубінштейн, О.П. Саннікова, В.М. Синьов, В.О. Татенко); теоретичні ідеї та досвід упровадження тренінгових технологій В.І. Барка, І.В. Вачкова, Т.В.Зайцевої, В.П. Казміренка, D.L. Kirkpatrick, Г.О.Ковальова, D.F. Kolb, Н.Ю. Максимової, С.І. Макшанова, Л.О. Петровської, Л. Рай, К. Фопель, Н.Ю. Хрящової, Ю.М. Швалба, С.І. Яковенка, Т.С. Яценко. При здійсненні формувального експерименту використано генетико-моделюючий метод С.Д. Максименка, рецептура психологічного впливу О.М. Морозова.

  Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 200 керівників ОВС середньої ланки, 120 випускників Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ (у 2001-2005 рр. – Київського інституту внутрішніх справ, Київського юридичного інституту МВС); 12 фокус-груп зі слухачами факультету Центру післядипломної освіти Київського національного університету внутрішніх справ; структурно-функціонального аналізу 150 тренінгових програм; психологічного та дидактичного тестування близько 900 учасників тренінгів; узагальнення досвіду проведення здобувачем 47 тренінгів для курсантів, дільничних інспекторів міліції, працівників кримінальної міліції у справах дітей, психологів та ін.

  Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю поставлених завдань і засобів їх розв’язання. Дисертація є першим комплексним дослідженням принципів, чинників і засобів професіогенезу працівників ОВС у процесі ППТ у системі вищої освіти МВС України.

  Вперше:

  – на підставі синтезу особистісно-діяльнісного та суб’єктного підходів у психології розроблено теоретичні засади психологічного забезпечення професіогенезу курсантів і працівників ОВС в системі вищої освіти МВС України;

  – обґрунтовано місце тренінгових технологій у професіогенезі курсантів і працівників ОВС в системі вищої освіти МВС України;

  – здійснено структурно-функціональний аналіз


 •