LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України

існуючих тренінгових програм з метою створення оптимальної моделі тренінгу професійно-психологічного спрямування;

– уведено поняття та розроблено модель ППТ як генетико-моделюючого засобу професіогенезу особистості в умовах, що відтворюють професійну діяльність і забезпечують дієвість отриманих знань і умінь;

– як одиницю аналізу, проектування та проведення ППТ виділено психотехнічну вправу;

– визначено критерії відбору релевантних завданням тренінгу вправ, оцінки їх валідності, надійності, складності й ефективності;

– розкриті чинники ефективності тренінгів професійно-психологічного спрямування, зокрема визначено процеси, які забезпечують перетворення наявних ціннісно-мотиваційних, інтелектуальних, емоційно-вольових, комунікативних, виконавчих і регулятивних якостей особистості у відповідні її властивості, дієві знання та уміння.

Удосконалено:

– понятійний апарат опису чинників професіогенезу особистості щодо курсантів і працівників ОВС у системі вищої освіти МВС України – учасників ППТ;

– алгоритм конструювання ППТ, що ґрунтується на аналізі змісту й умов правоохоронної діяльності, посадових інструкцій, функціональних обов’язків, цілей та операціонального складу професійних виконавчих дій;

– психодіагностичні та дидактичні засоби контролю змін, що відбуваються з учасниками тренінгу, зокрема професійно-психологічного спрямування.

Дістали подальший розвиток:

– теоретико-методологічні засади проектування тренінгових програм щодо становлення особистості як суб’єкта діяльності;

– методика проектування тренінгів працівників ОВС, дидактичні вимоги до опису тренінгових вправ і програм;

– перспективні напрями ППТ, які сприятимуть професіогенез курсантів, працівників ОВС у системі вищої освіти МВС України й службової підготовки.

Практичне значення одержаних результатів убачається у тому, що результати дослідження використовуються у навчальному процесі, системі перепідготовки і підвищення кваліфікації та в системі службової підготовки рядового й начальницького складу ОВС України.

Зокрема, автором впроваджені у навчальний процес підготовки курсантів ВНЗ МВС України чотири цільові тренінгові програми: підвищення комунікативного потенціалу (дві програми), рефлексивний тренінг особистісного зростання курсантів, тренінг з основ профілактичної діяльності в ОВС (акти впровадження Київського національного університету внутрішніх справ (КНУВС) від 08.10.2007; Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛьвДУВС) від 12.02.2008). На психологічному факультеті КНУВС з 2003 року запроваджено навчальний курс “Основи соціально-психологічного тренінгу” (акт впровадження КНУВС від 24.01.2007). Результати дослідження у вигляді навчально-методичних посібників використовуються у навчальному процесі ВНЗ МВС України (акти впровадження КНУВС від 10.09.2007; Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС від 11.01.2008).

У систему службової підготовки рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ України впроваджено вісім інтерактивних мультимедійних навчальних модулів (акт впровадження Центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України від 18.05.2006).

У систему підвищення кваліфікації та спеціалізації практичних психологів ОВС України впроваджено дві тренінгові програми (акти впровадження ЦПП ДРП МВС України від 22.02.2007, 29.03.2007); дільничних інспекторів міліції – три тренінгові програми (акти впровадження Департаменту громадської безпеки МВС України від 14.01.2008, 20.01.2008, 15.02.2008).

Авторські розробки використовуються при створенні тренінгових програм для професійно-психологічної підготовки працівників ОВС України (акти впровадження ЦПП ДРП МВС України від 24.01.2007, 15.02.2007).

Викладені в дисертації висновки й рекомендації використовуються у науково-дослідницькій сфері – для теоретичного пояснення процесів, що відбуваються під час тренінгу, а також при вирішенні проблем розроблення ППТ та його впровадження у систему вищої освіти МВС України.

Особистий внесок здобувача. У статтях, написаних у співавторстві з С.І. Яковенком, доробок здобувача становить 50 %.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації оприлюднені на 27-ми конференціях, конгресах і семінарах: міжнародних науково-практичних конференціях: „Проблеми гуманітарної підготовки працівників ОВС в умовах європейської інтеграції” (м. Івано-Франківськ, 11-12 квітня 2003 р.); „Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку” (м. Донецьк, 27-28 травня 2005 р., 26-27 травня 2006 р., 24-25 травня 2007 р.); „Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми” (м. Київ, 20 березня 2006 р., 20 березня 2007 р.); „Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії” (м. Одеса, 31 березня-1квітня 2006 р.); „Актуальні проблеми практичної психології” (м. Херсон, 18-19 квітня 2006 р.); „Безпека та захист прав неповнолітніх” (м. Рига, 22-24 січня 2008 р.); „Психологічні технології в екстремальних видах діяльності” (м. Донецьк, 23-24 травня 2008 р.); „Відновний підхід у профілактиці підліткової злочинності як запорука формування безпечної громади” (м. Київ, 3-4 квітня 2008 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Проблеми розвитку педагогіки вищої школи в ХХІ столітті: теорія і практика” (м. Одеса, 30-31 травня 2002 р.); „Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (м. Київ, 25-27 листопада 2002 р.); „Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології” (м. Київ, 22 листопада 2003 р.; 20 жовтня 2005 р.); „Впровадження ґендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України” (м. Євпаторія, 18-20 травня 2005 р.); „Актуальні проблеми юридичної психології” (м. Київ, 29-30 вересня 2006 р.); „Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (м. Вінниця, 11-12 травня 2007 р.); І Всеукраїнському конгресі психологів (м. Київ, 24-26 жовтня 2005 р.); методологічному семінарі АПН України „Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти” (м. Київ, 16 грудня 2004 р.); І, ІІ і ІІІ Всеукраїнських науково-практичних семінарах: „Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу” (м. Київ, 10-12 жовтня 2002 р., 10-11 жовтня 2003 р., 25-26 листопада 2004 р.) та ін.

На монографію „Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС)” опублікована рецензія М.В. Костицького „Тренінг у професійній діяльності ОВС: сучасний підхід до проблеми” у Науковому віснику КНУВС (2007. – №4. – С.161-162).

Публікації. Результати дослідження відображені в 2 монографіях; 28 статтях,