LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

22


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПИРІГ Ігор ВолодимировичУДК 343.13ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ

ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАНЬ ВАНТАЖІВ

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Спеціальність 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наукКиїв – 2006

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справНауковий керівник: доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України

Кузьмічов Володимир Сергійович,

Київський національний університет внутрішніх справ,

проректорОфіційні опоненти:


доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії правових наук України

Шепітько Валерій Юрійович,

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри криміналістики

кандидат юридичних наук, доцент

Садченко Олександр Олексійович,

Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів


Провідна установа:

Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра криміналістики, Міністерство внутрішніх справ України (м. Харків)Захист відбудеться 22 вересня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Київському національному університеті внутрішніх справ (03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1).Автореферат розісланий “28” липня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.І. Казміренко


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України відбуваються великі політичні, економічні та соціальні перетворення. Розвиток цих відносин проходить у складних умовах, які характеризуються кількісними та якісними змінами злочинності, криміналізацією різних сфер економіки. На сьогодні в економіці України залізничний транспорт залишається одним з основних. Обіги перевезень вантажів і пасажирів у період з 1998 по 2005 рр. підвищилися, що призвело до ускладнення криміногенної обстановки. Найбільш розповсюдженими злочинами на залізничному транспорті, за даними Міністерства внутрішніх справ (близько 12 % за підсумками 2005 р.), залишаються розкрадання вантажів. Тому проблема забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті в умовах постійного зростання перевезень, набуває важливого державного значення.

Аналіз діяльності транспортної міліції України свідчить, що криміногенна ситуація на залізниці залишається складною. Так, з 10948 злочинів, загальнокримінальної спрямованості, вчинених на залізничному транспорті в 2005 р., залишилось нерозкритими 672. Із них крадіжок вантажів зареєстровано 1296, з яких розкрито – 919, тобто нерозкритими залишається 29 %. До причин низької ефективності розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті відносяться, по-перше, специфіка роботи залізничного транспорту і пов’язані з цим особливості вчинення та приховування злочинів; протяжність території залізниці, цілодобовий режим роботи транспорту, швидке пересування вантажів ускладнює встановлення точного місця викрадення вантажу, свідків та очевидців й інших обставин. По-друге, недоліки в роботі дізнання та слідства, що виникають внаслідок некваліфіковано проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, і неповного використання при їх проведенні науково-технічних засобів. По-третє, відсутність на сьогодні науково обґрунтованих рекомендацій щодо використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних справ за фактами розкрадання вантажів.

Складність розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті зумовлена великою кількістю складних машин і пристроїв, що впливають на механізм вчинення злочину та утворення слідів, специфічних тільки залізничному транспорту. Виходячи з цього, спеціальні знання необхідні як в галузі техніки, так і в галузі криміналістики, а саме в специфіці виявлення, вилучення, дослідження слідів, що виникають при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Питанням розслідування злочинів на залізничному транспорті приділялась належна увага з боку вчених-криміналістів. Ними розроблені методики розслідування крадіжок з нерухомого потягу, розслідування розкрадань з контейнерних майданчиків, тактичні положення проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених на залізниці тощо. Але в даних роботах лише згадується про спеціальні знання без ретельної розробки наукових рекомендацій і методики використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті.

Питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, розглядалися вченими-криміналістами колишнього СРСР: Аверьяновою Т.В., Арокцером Л.Є., Арсеньєвим В.Д., Бєлкіним Р.С., Вінбергом А.І., Грамовичем Г.І., Дуловим А.В., Ейсманом О.О., Зуєвим Є.І., Іщенком Є.П., Іщенком П.П., Маховим В.І., Селівановим М.О., Сорокотягіним І.М., Строговичем М.С., Шикановим В.І., Шляховим О.Р. В Україні цим проблемам присвячені роботи: Бахіна В.П., Берназа В.Д., Волобуєва А.Ф., Галагана В.І., Гончаренка В.Г., Журавля В.А., Іщенка А.В., Кириченка О.А., Клименко Н.І., Коваленка Є.Г., Коновалової В.О., Костицького М.В., Кузьмічова В.С., Лисиченка В.К., Лукашевича В.Г., Лук’янчикова Є.Д., Матусовського Г.А., Перебитюка М.В., Романюка Б.В., Садченка О.О., Салтевського М.В., Сегая М.Я., Тіщенка В.В., Фридмана І.Я., Циркаля В.В., Шепітька В.Ю. та інших. Однак особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті в цих роботах розкриті недостатньо повно. Викладене й зумовило вибір теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно планів науково-дослідних робіт Київського національного університету внутрішніх справ та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Обраний напрямок дослідження ґрунтується на основних положеннях Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр., затвердженої Указом Президента України № 1376 від 25 грудня 2000 р. та відповідає Тематиці пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2004-2009 рр., яка затверджена наказом МВС України від 5