LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

кримінально-процесуальному законодавстві. На основі сформульованих нами раніше термінів “спеціальні знання” та “обізнана особа” пропонуємо наступне визначення: “Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та залучається органом дізнання, слідчим або судом для надання їм допомоги при проведенні слідчих чи судових дій”. В цьому визначенні не обмежуються види спеціальних знань, що можуть бути використані. Вони визначаються особою, що проводить дізнання та слідчим при проведенні слідчих дій і суддею або складом суду при проведенні судових дій. Непроцесуальна допомога при розслідуванні, за нашою концепцією, входить у компетенцію “обізнаних осіб”.

Головним критерієм підбору спеціалістів для участі в слідчих діях – наявність у них відповідних спеціальних знань. При розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті частіше за все залучається до проведення слідчих дій спеціаліст-криміналіст. Він повинен володіти, по-перше, спеціальними знаннями в різних галузях криміналістики. По-друге, спеціаліст-криміналісту необхідно знати основи кримінально-процесуального законодавства та криміналістики, а саме порядок проведення слідчих дій; правовідносини дізнавача та слідчого зі спеціалістом на підготовчій стадії слідчої дії, робочому та заключному етапах; тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій тощо. На жаль, кількість спеціалістів-криміналістів органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту, на сьогодні незначна. Саме фахова підготовка експертів-криміналістів у навчальних закладах системи МВС поєднує необхідні для спеціаліста юридичні та спеціальні знання. По-третє, вважаючи складність розслідування злочинів даної категорії, бажано залучати найбільш досвідчених криміналістів, які мали б досвід роботи та знали специфіку роботи по виявленню, вилученню та фіксації фактичних даних при проведенні слідчих дій, пов’язаних з розкраданням вантажів.

У залежності від видів необхідних спеціальних знань і ситуації, що склалася при розслідуванні, в якості спеціалістів також можуть залучатись представники інших професій: наукові співробітники різних галузей, біологи, товарознавці, інженери, технологи, механіки залізничної колії, а також спеціалісти різних служб залізниці: чергові по станції, прийомоздавачі вантажів, оглядачі вагонів, оператори сортувальних дільниць, електромеханіки дистанцій сигналізації та зв’язку, комерційні ревізори та інші. Вони не можуть замінити спеціаліста-криміналіста при проведенні слідчих дій і залучаються поряд з ним.

Розділ другий Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті” складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1. “Використання спеціальних знань при виявленні ознак розкрадання та порушенні кримінальної справи”дисертант розглядає спеціальні знання, що використовуються при збиранні матеріалів, достатніх для порушення кримінальної справи. Зосереджується увага на сучасних способах розкрадань вантажів, бо від цього залежить діяльність слідчого щодо належної організації розслідування злочинів, видів і форм спеціальних знань, що потрібно використовувати під час розслідування.

Серед перевірочних дій до порушення кримінальної справи велике значення має огляд та вивчення перевізних документів. Дослідження інформації, яка в них міститься, а також реквізитів документів потребує спеціальних знань, що стосуються: порядку заповнення документів, обов’язків посадових осіб, які їх заповнюють; термінології, що використовується на залізничному транспорті; виявлення ознак підробки документів. Зазначені спеціальні знання може використовувати слідчий самостійно, або залучати до огляду документів відповідних спеціалістів.

Значна частина підрозділу роботи приділяється аналізу використання спеціальних знань при огляді місця події. Участь спеціаліста-криміналіста при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті вкрай необхідна. Його дії починаються на підготовчій стадії огляду місця події і закінчуються в заключній стадії – фіксації результатів слідчої дії. Дії спеціаліста-криміналіста на місці події мають свої особливості в залежності від видів вагонів, що використовуються для перевезення вантажів на залізничному транспорті, місця вчинення злочину, характеру та кількості викраденого вантажу, способу викрадення та інших чинників. У дисертації визначено коло осіб, які можуть бути залучені в якості спеціалістів, а також послідовність і обсяг виконуваних ними дій. Дисертант звертає увагу на незадовільний стан, що існує на практиці при виявленні та вилученні слідів пальців рук при огляді місця події.

Однією з перевірочних дій для встановлення ознак розкрадання є призначення та проведення відомчої експертизи. При цьому залучаються відповідні фахівці: експерти-товарознавці, представники інспекцій по якості товару, санітарно-епідеміологічного нагляду та інших організацій.

У підрозділі 2.2. “Використання спеціальних знань при встановленні місця викрадення та знаходження вантажу”дисертант наголошує на великому значенні для розслідування встановлення місця викрадення вантажу. В більшості випадків при розслідуванні розкрадань вантажів на залізниці воно не збігається з місцем виявлення слідів і проведення огляду рухомого складу.

Для встановлення місця викрадання використовують результати огляду місця події із залученням спеціаліста. Негативне становище в практичній діяльності транспортної міліції склалося при закріпленні слідів біологічного походження для виявлення та фіксації яких необхідно залучення відповідного спеціаліста. Про місце вчинення розкрадання роблять висновки шляхом дослідження слідів, залишених у вагоні. Важливим для встановлення місця вчинення розкрадання є огляд, попереднє дослідження та криміналістична експертиза запірно-пломбувальних пристроїв.

В результаті узагальнення матеріалів кримінальних (вивчення 86 протоколів оглядів місця події, пов’язаних з розкриттям ЗПП) справ здобувач визначає наступні способи їх розкриття злочинцями: а) розпил у місці з’єднання стійки та втулки з наступним з’єднанням шляхом зварювання чи склеювання (23 %); б) розрубування чи розпилювання тросу у будь-якому місці з наступним з’єднанням шляхом скручування, зварювання тощо (58 %); в) розкручування тросу по дротах з наступним їх витягуванням по одному з тіла ЗПП (7 %); г) робляться отвори на основах втулки, біля вхідного чи вихідного отворів механізму запирання, шляхом свердління, через які будь-яким зручним предметом (сталева проволока, свердло, шило, тощо) діють на притискні кулі чи пружину, послаблюючи їх дію на трос. Після цього виймають трос (12 %).

При вивченні матеріалів кримінальних справ дисертантом встановлено, що експертиза ЗПП призначається завжди при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Але науковцями методика її проведення розроблена недостатньо повно. Дисертантом вдосконалена методика дослідження ЗПП та спірні моменти, що виникають при її проведенні. Інформація, отримана після огляду та дослідження ЗПП, відіграє велику роль для встановлення місця вчинення злочину.

Автором розглядається дискусійне серед науковців питання щодо можливості вивчення експертом матеріалів кримінальної справи. Здобувач підтримує думки А.І. Вінбенга, З.М. Соколовського та інших вчених, які не обмежують права експерта при ознайомленні з матеріалами справи. Висновок експерта