LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

виконання всіх поставлених завдань. У ході проведеного дослідження автором розроблені наступні наукові та практичні рекомендації, які сприятимуть вирішенню проблемних питань, пов’язаних з використанням спеціальних знань у кримінальному судочинстві, а також сприятимуть підвищенню ефективності розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті.

1. На підставі сучасних теоретичних положень криміналістики сформульоване авторське поняття спеціальних знань як сукупності теоретичних знань і практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті спеціальної теоретичної підготовки або професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розкриття, розслідування та попередження злочинів.

2. Визначені та систематизовані види спеціальних знань, які використовуються при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Сучасні способи розкрадань вантажів, засновані на знаннях складних технологічних процесів виробництва та перевезення вантажу, вимагають від слідчого широкого використання при розслідуванні спеціальних знань, що стосуються: технологічного процесу підприємств, на яких виробляється викрадений вантаж; порядку реалізації виробленої продукції; відносин з підприємствами-посередниками у збуті продукції; процедури прийняття-передачі вантажу до перевезення і його транспортування залізницею тощо. Крім цього необхідні знання у сфері: організації роботи залізничного транспорту; щодо найменування та призначення структурних підрозділів і служб залізниці; функціональних обов’язків кожної з осіб, які оформляють документи або відповідальні за збереження вантажу.

3. Досліджені форми спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Обґрунтовано введення нової форми використання спеціальних знань – допиту обізнаної особи.

4. Виділені суб’єкти використання спеціальних знань. Уточнено поняття “спеціаліста”, тобто особи, яка володіє спеціальними знаннями та залучається дізнавачем, слідчим або судом для надання їм допомоги у проведенні процесуальних дій. Обґрунтована необхідність доповнення кола суб’єктів кримінального процесу “обізнаною особою”, яка володіє спеціальними знаннями та надає органам дізнання, слідчому, прокурору, судді чи суду: консультації з питань, що потребують використання спеціальних знань; кваліфіковану допомогу в підготовці технічних засобів; довідкову допомогу; проводить відомчі розслідування, перевірки в межах різних відомств та інспекцій, а також надає допомогу під час проведення оперативно-розшукових заходів уповноваженим на те особам.

5. Окреслені питання, що вирішуються шляхом використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті.

6. Визначені спеціальні знання, що використовуються при виявленні ознак розкрадання та порушенні кримінальної справи, а саме знання слідчого та обізнаних осіб при вивченні: документів, що супроводжують вантаж при перевезенні; актів, що складаються під час транспортування вантажу по залізниці; книг, що відображають одержання та відправлення вантажу. Також використовуються спеціальні знання спеціалістів, які залучаються до проведення огляду місця події.

7. Виділено коло осіб, які володіють спеціальними знаннями та залучаються до розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті при встановленні місця викрадення та знаходження вантажу, виявленні та розшуку особи, що вчинила злочин. До процесу розслідування, в залежності від певних обставин вчиненого злочину, крім спеціаліста-криміналіста можуть залучатись фахівці різноманітних служб залізниці: начальники відділів і служб, начальники станцій, товарних контор, вантажних дворів, чергові по станції, прийомоздавачі вантажів, оглядачі вагонів, механіки залізничної колії, оператори сортувальних гірок, електромеханіки дистанцій сигналізації та зв’язку, комерційні ревізори, товарознавці, техніки, інженери-технологи, а також представники інших професій – працівники фінансових відділів, бухгалтери, фахівці в галузі маркетингу, промислового виробництва та експлуатації товарів, працівники відділів збуту підприємств та інші.

8. Розроблені рекомендації щодо проведення слідчих дій з участю спеціалістів. Автором удосконалена методика проведення експертизи запірно-пломбувальних пристроїв.

9. Окреслені основні напрямки вдосконалення: законодавства, що регулює використання спеціальних знань в кримінальному судочинстві; теорії та практики використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Пиріг І.В. Деякі особливості криміналістичної експертизи печаток і штампів // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. № 3 (4). 2000. – С. 287-294.

2. Пиріг І.В. Взаємодія слідчих і працівників експертно-криміналістичних підрозділів при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Взаємодія слідчих і експертів у процесі боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Додаток № 1 до Вісника № 1 2003 р. ЛІВС при НАВСУ, 2003. – С. 219-223.

3. Пиріг І.В. Деякі питання криміналістичного дослідження запірно-пломбувальних пристроїв // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків 14-15 березня 2003 р.). – Харків: Вид-во Нац. ун-та внутр. справ, 2003. – С. 279-281.

4. Пиріг І.В. Процесуальна регламентація використання спеціальних знань у досудовому слідстві // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Спеціальний випуск № 1. – 2004. – С. 188-191.

5. Пиріг І.В. Поняття спеціальних знань та їх застосування під час розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2004. – № 2 (15). – С. 348-353.

6. Пиріг І.В. Кримінально-процесуальна регламентація участі обізнаних осіб при розслідуванні злочинів // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. – Спеціальний випуск № 1 (23) “Актуальні питання кримінально-правових наук”. – С. 229-234.

7. Пиріг І.В. Особливості огляду місця події з участю спеціаліста при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск у 2-х частинах. Ч. 2. – 2005. – С. 69-75.

8. Пиріг І.В. Особливості використання спеціальних знань при проведенні слідчих дій подальшого етапу розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. – № 4 (24). – С. 370-378.

9. Пиріг І.В. Особливості виявлення, вилучення та фіксації слідів пальців рук при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті // Использование дактилоскопической информации в раскрытии и расследовании преступлений: проблемы и пути совершенствования: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. / ГНИЭКЦ МВД Украины. – К., 2005. – С. 153-155.

10. Пиріг І.В. Види спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті //