LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2006. – № 1 (26). – С. 394-401.


Анотація

Пиріг І.В. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2006.

Дисертація присвячена актуальним теоретичним і практичним проблемам використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. В роботі досліджуються види, форми та суб’єкти використання спеціальних знань за даною категорією злочинів. На основі узагальнення практики розглянуто нові форми використання спеціальних знань та надані пропозиції щодо вдосконалення процесуального положення суб’єктів використання спеціальних знань.

У дисертації визначені спеціальні знання та суб’єкти їх використання на всіх етапах розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Розроблені методичні рекомендації щодо проведення слідчих дій з участю спеціалістів. Окреслені основні напрямки вдосконалення: законодавства, яке регулює використання спеціальних знань в кримінальному судочинстві; теорії та практики використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті; навчального процесу за підготовкою спеціалістів-юристів у напрямку розслідування розкрадань вантажів на залізничному транспорті.

Ключові слова: спеціальні знання, використання спеціальних знань, спеціаліст, обізнана особа, експерт, розслідування розкрадань вантажів, залізничний транспорт.


АННОТАЦИЯ

Пирог И.В. Теория и практика использования специальных знаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2006.

Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам использования специальных знаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте. В работе на основе анализа мнений ученых и следственной практики уточнены понятия “специальные знания”, “специалист”, “сведущее лицо”. Анализируются виды, формы и субъекты использования специальных знаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте. На основе обобщения практики предложена классификация видов специальных знаний, применяемых при расследовании данной категории преступлений. Обоснована новая форма использования специальных знаний – допрос сведущего лица. Разработаны рекомендации по законодательному совершенствованию процессуального положения субъектов использования специальных знаний.

В диссертации определены виды и формы специальных знаний, которые используются при выявлении признаков хищения грузов и возбуждении уголовного дела; установлении места совершения хищения груза; лица, совершившего хищение и места нахождения похищенного. В работе определены субъекты использования специальных знаний на всех этапах расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. Разработаны методические рекомендации по производству следственных действий: осмотра места происшествия и документов, обыска и выемки, допроса с участием специалистов по указанной категории дел. Разработан алгоритм действий специалиста-криминалиста при осмотре места происшествия, а также особенности участия иных специалистов при производстве следственных действий, проводимых в процессе расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте. Также рассмотрены виды и формы использования специальных знаний в зависимости от применяемых способов хищений грузов.

Получили дальнейшее развитие предложения ученых по законодательному закреплению проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела. Проанализировано законодательство, регламентирующее процессуальное положение эксперта и разработаны предложения по его усовершенствованию. В диссертации анализируются виды экспертиз, проводимые при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте. Особое внимание уделено наиболее распространённой при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте экспертизе запорно-пломбировочных устройств. На основе анализа следственной и экспертной практики описаны и классифицированы способы вскрытия запорно-пломбировочных устройств и усовершенствована методика исследования указанных объектов.

Обозначены основные направления усовершенствования: законодательства, регулирующего использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве; теории и практики использования специальных знаний при расследовании хищений грузов на железнодорожном транспорте; учебного процесса по подготовке специалистов-юристов в направлении раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте.

Ключевые слова: специальные знания, использование специальных знаний, специалист, эксперт, сведущее лицо, расследование хищений грузов, железнодорожный транспорт.


ANNOTATION

Pirog I.V. Theory and practice of use of special knowledge at investigation of plunders of cargoes at railway transportation. - Manuscript.

The thesis for candidate’s degree of law on specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination. – Kiev National University of Internal Affairs, Kiev, 2006.

The thesis deals with the problems of the investigation. The thesis is devoted to theoretical and practical problems of use of special knowledge at investigation of plunders of cargoes at railway transportation. In the work kinds, forms and subjects of use of special knowledge of the given category of crimes are analyzed. On the basis of generalization of practice new forms of use of special knowledge are offered and recommendations for legislative perfection of remedial position of subjects of use of special knowledge are developed.

In the thesis subjects of use of special knowledge at all stages of investigation of plunders of cargoes at railway transportation are determined. Methodical recommendations for manufacture of investigatory actions with participation of experts in the specified category are developed. The basic directions of improvement are designated: the legislation regulating the use of special knowledge in criminal procedure; theories and practice of use of special knowledge at investigation of plunders of cargoes at railway transportation; teaching process of experts training in a direction of disclosing and investigation of plunders of cargoes at railway transportation.

Key words: special knowledge, use of special knowledge, the expert, the expert person, investigation of plunders of cargoes, railway transportation.