LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України

Саніахметову, Ш. Т. Тагайназарова, А. М. Ерделєвського, С. І. Шимон та інш.

На сьогоднішній день проблема захисту моральних благ висвітлювалась лише частково, комплексний підхід дослідження моральної шкоди в Україні взагалі відсутній, тому обрана дисертантом тема дисертаційного дослідження є актуальною у теоретичному та практичному значенні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно плану наукових досліджень кафедри цивільного права Національної академіїї внутрішніх справ України та цільової програми "Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки" (номер державної реєстрації 0186.0.070867).

Об’єктом дослідження виступає інститут правового регулювання та захисту моральних благ фізичних та юридичних осіб, судова практика розгляду справ, пов’язаних із компенсацією моральної шкоди.

Предметом дослідження є особливості компенсації моральної шкоди як одного із способів захисту моральних благ, виявлені в результаті узагальнення та аналізу цивільного законодавства України та судової практики.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в узагальненні уснуючого стану наукової розробки у сфері відносин, що виникають внаслідок завдання моральної шкоди, вивчення практики її застосування, порівняння цивільного законодавства України з аналогічним законодавством зарубіжжя, узагальнення літератури з даної проблеми та розробка пропозиції про сутність, місце та роль захисту моральних благ, компенсації моральної шкоди, а також про належне її регулювання в новому цивільному законодавстві України, в прийнятому Цивільному Кодексі України.

Завдання дослідження полягає у виявленні історико-філософського, психологічного аспекту ставлення та розвитку моральної шкоди і формуванні основних ознак та змісту даної норми; умови виникнення права на компенсацію громадянами моральної шкоди; характеристиці сучасної цивільно-правової регламентації щодо компенсації цієї шкоди і суперечностей та недоліків чинного законодавства, а також обгрунтуванні пропозицій і рекомендацій теоретичного і практичного плану стосовно удосконалення механізму цивільно-правового регулювання моральної шкоди та порядку її компенсації.

Методологічна основа дисертаційного дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають використані автором методи:гносеологічне дослідження правовідносин, історично-правовий розвиток, логіко-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, який застосувався для позитивного досвіду, зокрема Російської Федерації та інші загальнонаукові та спеціальні методи. Нормативну базу даного дисертаційного дослідження складають: Конституція України, міжнародно-правові акти стосовно прав людини, нормативно-правові акти України і зарубіжних країн стосовно досліджуваної теми, прийнятий Цивільний Кодекс України й інші законодавчі акти. Висновки і положення дисертаційного дослідження грунтуються на загальнотеоретичних, емпіричних даних, запозичених із статистичної звітності, судової та правоохоронної практики.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено комплексне дослідження цивільно-правових аспектів регулювання інституту захисту моральних благ, зокрема компенсації моральної шкоди. У дисертації розглянуто історико-філософський, психологічний, філологічний процес виникнення, становлення і розвитку моральної шкоди; ставлення законодавства взагалі і цивільного зокрема до регламентування цієї норми; визначено цивільно-правові гарантії здійснення та захисту суб'єктивних та особистих прав громадян у разі спричинення моральної шкоди; обгрунтовано необхідність удосконалення цивільно-правового законодавства щодо регулювання інституту моральної шкоди; визначені особливості моральної шкоди як цивільно-правової категорії, умови виникнення права на компенсацію моральної шкоди, порядок її компенсації при посяганнях: на честь, гідність та ділову репутацію, на життя та здоров'я та інш.; при порушеннях прав фізичних та юридичних осіб; при заподіянні моральної шкоди під час військових конфліктів та глобальних катастроф, а також висунуто тезу стосовно необхідності термінового прийняття нових базисних законодавчих актів, необхідність в їх систематизації стосовно регулювання інституту моральної шкоди.

Проведене дисертаційне дослідження щодо компенсації моральної шкоди дозволило авторові сформулювати та обгрунтувати наступні суттєві положення і висновки, що виносяться на захист:

1. Вноситься і обгрунтовується пропозиція щодо зміни редакції ст. 4401 чинного Цивільного Кодексу України та доповнення її положеннями як особистого, так і немайнового характеру, що найбільш повно розкриватиме суть моральної шкоди. Змінити термін "моральна шкода" на термін "психологічна шкода".

2. В. ч. 2 ст 4401 чинного Цивільного Кодексу України додати "засіб" та "розмір відшкодування викладається судом з урахуванням позовних вимог" - змінити на "з урахуванням вимог розумності та справедливості, матеріального складу винної сторони".

3. Вноситься і аргументується пропозиція щодо доповнення нормативної бази, тобто Законів України "Про статус ветеранів війни в Афганістані", "Про статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильскої катастрофи", стосовно компенсації моральної шкоди. Тобто, визначається нове коло осіб, яким компенсується моральна шкода.

4. Висувається та обгрунтовується пропозиція про можливість чіткого відображення термінології в діючому законодавстві: моральні та фізичні страждання або переживання; моральні блага: життя, здоров'я та інш.; диференціації понять честі, гідності та ділової репутації.

5. Вноситься та аргументується пропозиція про можливість та необхідність виділення в окремий вид юридичної відповідальності за цивільним законодавством України, а також прийняття окремої норми, яка визначає правове регулювання інституту моральної шкоди.

6. Дається оцінка та аналіз норми прийнятого Цивільного Кодексу України про компенсацію моральної шкоди та вноситься пропозиція щодо чіткого визначення суб'єктивних та об'єктивних обставин, що призводять до застосування особливої санкції цивільного права.

7. Дається чітке викладення умов настання цивільної відповідальності за завдану моральну шкоду. Пропонується для виникнення відповідальності враховувати характер зв’язку між потерпілим і завданням шкоди.

8. Вноситься і аналізується теза стосовно застосування обов’язкового державного захисту моральних благ суб’єктів цивільно-правових відносин в Конституції, законах, нормативно-правових актах України, які надають право на компенсацію моральної шкоди.

9.