LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України

Компенсацію моральної шкоди необхідно застосовувати у всіх галузях цивільно-правових відносин, охоплювати захист істотних прав як фізичних, так і юридичних осіб.

10. Дається оцінка та аналіз ст. 1245 прийнятого Цивільного Кодексу України, яка встановлює випадки, порядок, способи компенсації моральної шкоди та вноситься пропозиція стосовно детального регулювання компенсації моральної шкоди.

11. Вноситься пропозиція: при стягненні грошових сум за завдання моральної шкоди слід враховувати реальні можливості фізичної особи для її компенсації.

Теоретичне та практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що положення даної роботи можуть бути використані в ході подальшого розвитку цивільно-правової науки щодо компенсації моральної шкоди, а також у науково-дослідній роботі і навчальному процесі. Крім того, одержані висновки і пропозиції можуть бути використані в ході подальшого вдосконалення окремих законодавчих актів: Цивільного Кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів", інших законодавчих актів.

Апробації та впровадження результатів дослідження проводилися в процесі читання лекцій і проведення семінарських та практичних занять з курсу цивільного та сімейного права України для студентів та курсантів 1-го курсу юридичного факультету та 2-го курсу факультету підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академіїї внутрішніх справ України. Про основні положення і висновки дисертаційного дослідження неодноразово доповідалося на засіданнях кафедри цивільного права Національної академїї внутрішніх справ України, а також на науково-практичних конференціях були представлені такі роботи:

 • Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових спорів (Міжнародна практична конференція, присвячена 50-річчю створення Ради Європи "Європа на порозі нового тисячоліття") від 5 травня 1999 р., м. Київ;

 • Відшкодування моральної шкоди при посяганні на честь, гідність та ділову репутацію (Науково-практична конференція "Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності") від 24-25 вересня 1999 р. м. Дніпропетровськ;

 • Відшкодування моральної шкоди як цивільно-правовий спосіб захисту честі, гідності та ділової репутації (Міжнародна практична конференція "Проблеми взаємопорозуміння, співпраці та взаємодії органів охорони правопорядку з населенням") від 20 червня 2000 р., м. Донецьк;

 • Особливості відшкодування моральної шкоди в цивільному та кримінальному законодавстві (Наукова-практична конференція: Становлення правової держави в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання) від 8 грудня 2000 р., м. Запоріжжя;

 • Виступ на радіо "Континент" в юридичній програмі "Імперія-плюс" з доповіддю на тему: "Відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів" від 28 лютого 2001 року.

  Структура роботи визначена метою та завданням дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел - 193 найменування. Повний обсяг дисертації 198 сторінок.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, зв’язок з науковими програмами, ступінь розробленості проблеми, визначається об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження, його методологічна основа, нормативна та емпірична база, наукова новизна, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора в отриманні наукових результатів, викладених у дисертації, апробація та впровадження результатів дослідження, структура роботи.

  Розділ 1 "Гносеологія захисту моральних благ" складається з двох підрозділів і присвячений дослідженню історичного розвитку, процесу становлення та правового регулювання інституту моральних благ, компенсації моральної шкоди як одного із способів захисту моральних благ, завданої як фізичним, так і юридичним особам, з’ясуванню їх юридичної природи та проведенню систематизації зазначених прав.

  Підрозділ 1.1. "Поняття моральних благ". У ноьму розглядаються питання, які пов’язані з визначенням поняття моральних благ як самостійної групи об’єктів цивільних прав, які охороняються цивільним законодавством України, у випадках та межах, в яких застосування способів захисту цивільних прав виникає із сутності порушеного морального блага та наслідків цього порушення. Під шкодою в цивільному праві розуміються сприятливі зміни в блазі, що охороняє закон, яке може бути як майнове, так і немайнове.

  Вказано, що ст. 252 прийнятого Цивільного Кодексу визначає життя и здоров’я, гідність особи, особисту недоторканність, честь та ділову репутацію, недоторканність особистого життя, особисту та сімейну таємницю, право вільного пересування, вибору місця перебування та проживання, право на ім’я, право авторства та інші моральні блага, які належать громадянину від народження або в силу закону, невідчужені та непередавані іншим чином. Специфіка моральних благ визначає вибір способів та меж захисту, а саме можливість використання загальних способів захисту: відшкодування збитків і компенсації моральної шкоди. Саме тому юридична сутність цих благ у дисертаційному дослідженні визначена через гносеологічний та історичний аспекти розвитку і становлення моральних благ, їх захисту і відношення цивільного законодавства до їх правового регулювання.

  Звертається увага, що в юридичних джерелах зустрічаються тотожні поняття "нематерільні блага", "особисті немайнові права", "особисті блага" та інш. Вважається, що споконвічно поняття благо - це благополуччя, задоволення потреб, а право, як наслідок, категорія, яка охороняється державою, узаконена можливість, свобода що-небудь виконувати. Тому об’єктом відносин, пов’язаним із правовим регулюванням моральних благ, є: право на життя, право на здоров’я, право на свободу і особисту недоторканність та інш.

  Здобувач обгрунтовує положення про те, що повного визначення поняття моральної шкоди як способу захисту моральних благ у чинному законодавстві України не існує, має лише більш дискусійний характер. Так, зокрема, вказується на те, що безпідставно відокремлюються моральні та фізичні страждання, оскільки фізичні страждання неодмінно викликають страждання

  моральні.

  Аналізується думка деяких вчених-юристів щодо визначення моральних благ та моральної шкоди, причинно-наслідкового зв’язку у визначенні того, що є джерелом моральної шкоди. З чого витікає, що моральна шкода виникає в результаті моральних страждань. Але ж саме моральні страждання і визначають моральну шкоду. Робиться висновок, що більш придатним видається визначення, в якому поняття моральної шкоди розкривається через


 •