LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

45


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

КОВЧИНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
УДК 378.1:37.013.42ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

ДО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук
Київ–2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національному педагогічному університеті

імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Офіційні опоненти:дійсний член АПН України,

доктор педагогічних наук, професор

Ничкало Нелля Григорівна,

Академія педагогічних наук України,

академік-секретар відділення педагогіки

і психології професійно-технічної освіти

АПН України;


доктор педагогічних наук, професор

Поліщук Віра Аркадіївна,

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка,

завідувач кафедри соціальної роботи;


доктор педагогічних наук, професор

Романовський Олександр Олексійович,

ректор Українсько-американського

гуманітарного інституту «Вісконсінський

Міжнародний Університет (США)

в Україні”

Захист відбудеться 11 вересня 2008 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601,
Київ–30, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601,
Київ–30, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий 10 серпня 2008 р.Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. Д. СиротюкЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах демократизації життя, радикальних економічних і політичних змін суспільство потребує освіченого й активного громадянина із сталими поглядами, який постійно самовдосконалюється, чим сприяє розвитку України. В його підготовці особлива роль належить системі вищої освіти, завдання якої – підготувати компетентного фахівця, здатного задовольняти актуальні вимоги суспільства. Тому на часі модернізація вищих навчальних закладів, інтенсифікація змін навчальних планів, запровадження нових навчальних дисциплін, спецкурсів. Виконання цих завдань підтримується нормативно-правовою базою України, в основу покладено положення Державної національної програми „Освіта” („Україна ХХI століття”), Національної доктрини розвитку освіти.

Відповідно до нових документів, що спрямовані на модернізацію вищої школи, випуск фахівців поповнився за рахунок нових спеціалізацій з галузі соціальної педагогіки, зокрема введенням у ряді вищих навчальних закладів професійної спеціалізації „соціально-правовий захист населення”, що стало дієвою формою підготовки майбутніх соціальних педагогів, які володіють одним з найважливіших інструментів – соціальною та правовою освітою.

У зв’язку з цим виняткове значення має формування у студентів – майбутніх соціальних педагогів соціально-правових знань і технологій їх застосування у практиці як компонента педагогічної діяльності. Останнє зумовлює необхідність диференційованої підготовки соціальних педагогів. Такий підхід до обґрунтування мети навчання студентів суттєво впливає на якість підготовки фахівців своєї справи, які достатньою мірою володіють фаховими вміннями використовувати знання із соціально-правового захисту населення у своїй професійній діяльності.

Аналіз освітнього процесу, вивчення його особливостей у вищому педагогічному закладі, розкриття специфіки професійної діяльності соціального педагога, аналіз основних її напрямів та засобів впливу на дітей, їхні сім’ї та молодь фактично є відправною точкою для подальших пошуків оптимальних методик навчання педагогічних технологій, які нерозривно пов’язані із соціально-правовим захистом населення як засобом практичного відображення життя.

Проблема професійної підготовки соціального педагога в сучасній науці розглядається у двох аспектах:

а) формування особистості, підготовленої до виконання як освітніх, так і супутніх (правових, виховних, реабілітаційних тощо) функцій;

б) формування спеціаліста системи освіти та соціальної сфери, який поряд з основними професійними вміннями соціального педагога володіє ще й прикладними вміннями соціально-правової діяльності як засобами педагогічної дії.

У сучасних наукових дослідженнях простежується прагнення дослідників пояснити закономірності взаємозв’язку та взаємодії двох напрямів у системі підготовки соціального педагога – фахівця соціально-педагогічної діяльності: професійного та спеціального, що зумовлює необхідність досліджувати ефективність дії одного напряму через другий, зокрема щодо інтегрування положень філософії, педагогіки і психології – В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.Ф. Барановський, В.С. Богданов, В.Г. Вікторов, Г.І. Волинка, В.О. Огнев’юк, О.К. Чаплигін; взаємозв’язку соціології із педагогікою – В.М. Піча, О.Л. Сидоренко, О.Л. Скідін, Н.В. Скотна; зв’язку політології і педагогіки – М.Ф. Головатий, В.М. Огаренко, А.О. Сіленко; взаємозв’язку виховання і соціальної педагогіки – І.Д. Бех, Л.Я. Бондарев, Г.В. Троцко; впливу права на життєдіяльність суспільства – О.О. Бандура, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, І.О. Воронов; впливу правової діяльності на формування особистості – І.Т. Васильківська, І.Д. Звєрєва, В.М. Оржеховська, С.С. Сливка, М.М. Фіцула. Психолого-педагогічним аспектам інтегративних зв’язків присвячено роботи О.І. Власової, Л.А. Дзюби, П.В. Лушина, О. Р. Охременко, Л.А. Снігур, Н.В. Хазратової, Н.В. Чепелєвої, Т.Д. Щербана. Соціально-педагогічні аспекти професійної підготовки розглядалися у працях Л.О. Ази, А.Й. Капської, Г.М. Лактіонової, М.П. Лукашевича, І.І. Миговича, Н.Г. Ничкало, Д.І. Пащенка, Ю.Й. Поліщука, А.О. Рижанової, Л.А. Стефана, С.Я. Марченка. Окремі аспекти підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності аналізувалися у працях Л.І. Міщик, В.А. Поліщук. Загальні напрями професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу досліджували І.М. Богданова, Г.Є. Гребенюк, Є.М. Пєхота, О.Л. Шевнюк, О.П. Щолокова.

В українській педагогічній науці питання формування педагогічних професійних умінь та навичок на основі використання правових знань займають доволі помітне місце. Науковим підґрунтям у розв’язанні проблеми підготовки до соціально-правової діяльності є наукові праці Г.П.Васяновича, І. В. Козубовської, В. П. Пастухова, М. К. Подберезського.

Вагому роль