LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

соціальних педагогів, в основу якої покладено підготовчий, особистісно-діяльнісний та контрольно-корекційний блоки на прикладі їх застосування в умовах навчання студентів у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

5. Основними завданнями викладачів вищого навчального закладу в умовах нової освітньої парадигми є забезпечення оновлення змісту і технологій підготовки студентів. Для цього визначено критерії готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності. до них віднесено мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний та соціально-правовий компоненти, відповідно до яких встановлено високий, середній або низький рівні готовності майбутніх соціальних педагогів.

6. Обґрунтована і розроблена модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності, що розглядається як компонент загальної фахової підготовки соціального педагога за всіма профілями навчання. В її основу покладено суб’єктний підхід до особистості студента педагогічного університету в системі теорії і методики професійної освіти, який визначає орієнтацію соціально-правової підготовки студента на формування його готовності до активного соціально-правового саморозвитку, до ініціювання і реалізації соціально-правових детермінованих професійних стратегій, до професійної мобільності в умовах сучасного ринку праці. Доведено, що соціально-правова активність майбутнього соціального педагога найбільш повно реалізується в умовах університетської педагогічної освіти, яка орієнтована на фундаментальну освітню підготовку студента.

Аналіз соціально-правової підготовки майбутніх соціальних педагогів дає підстави для визначення її як процесу і результату педагогічно організованого ставлення студента до своєї майбутньої соціально-правової діяльності. Соціально-правова підготовка як модель об’єктивується взаємозв’язком нормативних соціально-педагогічних курсів та соціально-правових дисциплін професійного спрямування в змісті навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки студентів, а також позааудиторних форм соціально-правової роботи студентів.

7. Обґрунтовано структуру та зміст навчальних дисциплін фахової підготовки студентів педагогічного університету (соціальних педагогів), а також проектування для них майбутньої соціально-правової діяльності. Змістом мотиваційного компонента виступають ціннісні орієнтири людства, які спрямовані на соціальний правозахист та правопорядок; фундаментальність змістового компонента обґрунтовує цілісна система соціально-правових знань, що розкриває суспільно значущі соціальні та правові процеси і визначає характер проектування майбутнім фахівцем своєї діяльності; процесуальний компонент забезпечує здатність застосовувати набуті знання і вміння та їх репродуктивність; комунікативний компонент підтримує діалогічність майбутньої діяльності; соціально-правовий виступає базисом майбутньої професійної діяльності і забезпечує як готовність до соціально-правової діяльності, так і до наукового застосування соціально-правових знань.

У контексті аналізу соціально-правової підготовки студентів педагогічних університетів як педагогічного феномена доведено її вплив на формування основних компонентів педагогічної освіти соціального педагога.

8. Визначено технології підготовки соціальних педагогів до соціально-правової роботи, яка поєднує в собі блоки актуалізації, технологічний, психологічний, дидактичний та діагностичний.

Розкрито дидактичні принципи навчання майбутніх соціальних педагогів – фахівців із соціально-правової діяльності, якими є: науковість, свідомість, активність, міцність засвоєння знань, систематичність, послідовність, доступність та індивідуалізація.

9. Розвиток нових навчальних технологій актуалізує розробку засобів інноваційної підготовки майбутніх фахівців, яка нерозривно пов’язана з процесом научіння. Проведений педагогічний експеримент підтвердив основні положення гіпотези дослідження: ефективна підготовка майбутніх соціальних педагогів буде ефективною, якщо її зміст і технології спрямовуються на оволодіння соціально-правовими знаннями і професійно-педагогічними вміннями їх застосування в освітній та соціальній роботі. Експериментальною перевіркою теоретичної моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності доведено активізацію процесів самореалізації та саморозвитку, формування готовності до здійснення соціально-правової підтримки дітей, їхніх сімей та молоді у справі соціально-правового захисту. Згідно з розробленою моделлю мета підготовки студентів до соціально-правової діяльності реалізується шляхом розв’язання таких завдань: оволодіння студентами системою соціально-правової інформації та формування у них професійних знань, уміння вільно оперувати соціальними та правовими поняттями, оволодіння основними принципами і формами реалізації цих знань на практиці, набуття досвіду соціально-правової діяльності, засвоєння технологічних процесів соціально-правової діяльності як продуктивних засобів (медіаосвіта, використання потенціалу Інтернету, робота з кодексами законів та підзаконними актами) шляхом застосування організаційних форм навчально-виховного процесу (проблемна лекція, робота у малих групах, відвідування судових засідань), сучасних освітніх технологій (модульна, інформаційна, рейтингова). З’ясовано, що реалізація взаємозв’язків всередині системи забезпечує професійно-педагогічне спрямування підготовки студентів до соціально-правової діяльності та критичного аналізу соціальних явищ, готовності до прийняття рішень, інтегрування набутих знань з новою інформацією.

Результати формувального експерименту підтвердили ефективність розробленої системи показників (мотиваційного, змістового, процесуального, комунікативного та соціально-правового) і рівнів соціально-правової підготовки студентів педагогічного університету як прояву їх ефективного володіння соціально-правовими знаннями та навичками професійної діяльності. На основі аналізу динаміки індивідуальних показників сформованості кожного з компонентів соціально-правової підготовки майбутніх соціальних педагогів встановлено стійку тенденцію переходу з нижчого рівня на вищий, експериментальні групи: відповідно – мотиваційний компонент – від 2% на високому рівні на 1 курсі до 56,20 % на високому рівні, за змістовним компонентом – від 16,52 % до 75,1 %, за процесуальним компонентом – від 11,57% до 64,2 %, за комунікативним компонентом – від 23,3 % до 55,38 %, за соціально-правовим компонентом – від 4,13% до 42,4 % на високому рівні готовності студентів до професійної діяльності. Такі показники засвідчують сформованість готовності студентів – майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності.

Теоретично обґрунтована та експериментально перевірена модель соціально-правової підготовки майбутніх соціальних педагогів стала основою розробленого, теоретично обґрунтованого і впровадженого у навчальний процес навчально-методичного комплексу, до якого увійшли навчальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, контрольні та тестові завдання, творчі завдання, короткий поняттєвий словник, які можуть продуктивно використовувати викладачі та