LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

соціальні педагоги різних навчальних закладів системи освіти і науки України та практичні працівники.

10. Здійснене дослідження дає змогу сформулювати практичні рекомендації Міністерству освіти і науки України щодо впровадження його результатів на теоретичному та методичному рівнях. На теоретичному рівні доцільне використання стандартів підготовки соціальних педагогів у вищих навчальних закладах. Для науково-методичного забезпечення соціально-правової діяльності серед дітей, молоді та їх сімей необхідно використовувати форми і методи соціально-правової роботи. Модель соціально-правової підготовки студентів може бути використана для вдосконалення процесу навчання у вищих навчальних закладах III-1У рівнів акредитації, частково – у загальноосвітніх середніх і професійно-технічних навчальних закладах I та II рівнів акредитації, а також в інститутах підвищення кваліфікації педагогічних працівників і системи дистанційної освіти.


Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми теорії та практики підготовки студентів до соціально-правової діяльності. Перспективою подальшої науково-пошукової діяльності можуть стати: професійна підготовка працівників кримінально-виконавчої системи до роботи у пенітенціарній системі; підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників до соціально-правової діяльності у закладах освіти пенітенціарної системи; вивчення засад соціально-правової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах; обгрунтування вихідних позицій та закономірностей підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників як захисників під час проведення судових засідань; виявлення впливу середовищних чинників на соціально-правовий захист особистості; виокремлення загальних підходів та вплив різнорівневої освіти на формування соціально-правових знань дітей, їхніх сімей та молоді.


Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях автора:

Монографії

1. Ковчина І.М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи [монографія]. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 373 с. (23,5 друк.арк.).

Навчальні посібники

2. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціально-правового захисту особистості: [навч.-метод. посіб./[за заг. ред. А.Й.Капської]. – вид. 2-ге, перер. – К.: НПУ, 2005. – 196 с.

3. Ковчина І.М. Соціально-правова діяльність соціального педагога у системі освіти України//Соціальна педагогіка: підручник/[за ред. професора Капської А.Й. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. – С. 144-166. (у співавторстві, 1 друк.арк.).

4. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціально–правового захисту школярів//Соціальна педагогіка: навч.–метод.посіб./[за заг. ред. А.Й.Капської]. – К., 2003. – С. 58-77 (у співавторстві, 1 друк.арк.).

Навчально-методичні матеріали

5. Ковчина І.М. Основи соціально-правового захисту особистості: програма. Семінарські заняття для студентів денної форми навчання. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 38 с.

6. Ковчина І.М. Програма курсу „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед молоді”// Соціальна педагогіка: навч.–етод. комплекс/[за ред. А.Й.Капської]. – К., 2003. – С. 261–69. (у співавторстві, 0,5 друк.арк.)

Статті у виданнях, затверджених ВАК України

7. Ковчина І.М. Теоретичне обґрунтування соціально–правовиховної роботи у професійній діяльності соціального педагога. Збірник наукових праць/ Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. В.Г.Кузь]. – К., 2003. –С. 104–113.

8. Ковчина І.М. До питання про підготовку соціального педагога до професійної діяльності.//Освітні аспекти мистецтвознавства та професійної педагогічної діяльності: зб. наук. пр. Сер. Проблеми сучасного мистецтва і культури./[за заг. ред. Г.Є.Гребенюка]. –К., 2002.–С. 180–189.

9. Ковчина І.М. Педагогічні умови реалізації основних напрямів діяльності школи щодо соціально–правового захисту прав дітей.//Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб.наук.пр./[ред.кол.: Мороз О.Г.(голова), Гузій Н.В.(відп.ред.) та ін.]; Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – К., 2003.– Вип. 9. – С.249–258.

10. Ковчина І.М. Аналіз законодавчої бази щодо соціально–правового захисту дітей від шкідливих звичок.//Теорія і практика управління соціальними системами.//–Х. – 2003. – № 3. – С. 85–92.

11. Ковчина І.М. Соціальний захист прав дітей та молоді як умова в отриманні освіти.//Соціалізація особистості: зб.наук.пр./[за заг.ред.А.Й.Капської].– К., 2003. –Том ХХ. – 195 с. – С. 14-27.

12. Ковчина І.М. Соціальна допомога в сучасному Ізраїлі та система підготовки соціальних працівників.//Організація та зміст становлення професійної підготовки в умовах національної системи освіти: зб.наук.пр. Сер.Проблеми сучасного мистецтва і культури./[за ред.Г. Є. Гребенюка]. –Х., 1999.– С. 23–28.

13. Ковчина І.М. Дозвіллєва діяльність як одна з умов соціального захисту дітей.// Наукові записки: [зб.наук.ст.] Нац.пед.ун-т імені М.П.Драгоманова/ [укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко.].– К., 2003. – Вип. LII (52): – С. 45–62.

14. Ковчина І.М. Сутність соціальної педагогіки як науки про дитину. //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб.наук.пр./[редкол. Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші.]. – К., 2003.– С. 50–59.

15. Ковчина І.М. Деякі особливості соціально-правового захисту дітей та молоді через систему освіти. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. /Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Том ХХХ1Х. – С. 66–77.

16. Ковчина І.М. Теоретико–методологічні засади формування правових умінь у майбутнього соціального педагога.// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 4.– С. 147–158.

17. Ковчина І.М. Системний підхід до формування соціально-правовиховної діяльності студентів. //Наука і сучасність: зб. наук. пр./Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Том ХL1.– С. 3–17.

18. Ковчина І.М. Аспекти підготовки соціального педагога до соціально-правовиховної діяльності.//Соціалізація особистості: зб. наук. пр./[за заг. ред. проф. А.Й.Капської.].– К., 2003. –Т. ХІХ. – С. 22–30.

19. Ковчина І.М. Деякі аспекти соціально-педагогічної діяльності соціального педагога щодо захисту дітей та молоді.//Соціалізація особистості: зб.наук.пр./[за заг. ред. А.Й.Капської.].– К., 2003. –Т. ХХI. – С. 35–48.

20. Ковчина І.М. Роль загальноосвітньої школи у процесі соціального виховання дитини. //Наукові записки./Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця. –Сер.: Педагогіка і психологія./ –2004. Вип. 10. – С. 55–60.

21. Ковчина І.М. Підготовка соціального педагога до соціально-правової діяльності в умовах вищого педагогічного закладу. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. –Т. 43.– С. 3–12.

22. Ковчина І.М. Підготовка соціального педагога до професійної діяльності.// Соціальна робота в Україні: теорія і практика. –2004. –№ 2 (+). – С. 25–38.

23. Ковчина І.М. Право на дитинство.//Український юрист: журнал сучасного правника. – 2004. – черв. (№ 6). – С. 36–38.

24. Ковчина І.М. Особливості соціально-педагогічної дальності фахівців із захисту прав дітей. //Наукові