LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

записки: [зб. наук. ст.] //Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; [уклад. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко.]. –К., 2003. – Вип. LIV (54)(пед. та істор.науки):– С. 60–71.

25. Ковчина І.М. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів в умовах університетської освіти.//Наука і сучасність: зб.наук.пр./Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.– К., 2004. – Т. 44. – С. 63–74.

26. Ковчина І.М. Соціально-правова адаптація молоді.//Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. –№ 2. – С. 10–19.

27. Ковчина І.М. До питання про професійну культуру соціального педагога. //Науковий часопис. Сер. № 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: зб. наук. пр./ Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – К., 2004. – № 1 (23).– С. 91–103.

28. Ковчина І.М. Підготовка студентів до соціальної діяльності засобами професійної культури. //Науковий часопис. Сер. 11: Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. зб. наук. праць./Нац.пед.ун-т ім.М.П.Драгоманова. – К., 2004. – № 2. – С. 39–46.

29. Ковчина І.М. Захист прав дітей у сім’ї – соціально-педагогічна проблема.// Соціалізація особистості: зб.наук.пр./[за заг. ред. А.Й.Капської.]. – К., 2005. – Т. ХХIV. – С. 14–27.

30. Ковчина І.М. Суть підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності. //Наукові записки: зб.наук.ст./ Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; [уклад. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко.]. – К., 2005. – Вип. LVIII (58): – С. 3–12.

31. Ковчина І.М. Особливості підготовки соціального педагога до професійної соціально-правової діяльності. //Наука і сучасність: зб. наук. пр./ Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова,. – К., 2005. –Т. 49: Педагогіка. Філологія.– С. 3–13.

32. Ковчина І.М. Деякі тенденції соціально-правового захисту дітей та молоді у європейських країнах.//Вісник Черкаського університету.– Вип. 73. Сер. Пед. науки. –Черкаси, 2005.– Випуск 73. – С. 145–149.

33. Ковчина І.М. Сучасні тенденції підготовки соціального педагога до професійної соціально-правової діяльності.// Соціалізація особистості: Зб.наук.пр./[за заг.ред. А.Й.Капської.]. – К., 2005. – Т. XXV.– С. 3–21.

34. Ковчина І.М. Історичні аспекти соціально-правового захисту особистості Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – жовт.-груд. (№ 4). – С. 50–57.

35. Ковчина І.М. Спеціальна підготовка майбутнього соціального педагога до соціально-правової діяльності у процесі навчання (Ч. 1). //Наука і сучасність: зб. наук. пр./ Нац. пед. ун-т ім.. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – Т. 56. – С. 3–12.

36. Ковчина І.М. Практика підготовки студентів до соціально-правової діяльності (Ч. 2).//Наука і сучасність: зб. наук. пр./ Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – Т. 57.– С. 3–13.

37. Ковчина І.М. Практика підготовки студентів до соціально-правової діяльності (Ч. 3).//Наука і сучасність: зб.наук.пр./Нац.пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – Т. 58. – С. 3-13.

38. Ковчина І.М. Фахова підготовка соціального педагога до професійної соціально-правової діяльності. //Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. пр./ АПН України, Комітет пед.наук Польської АН [та ін.]; за заг. ред. Н.Г.Ничкало. – Х., 2007. – С. 243– 249.


Ковчина І.М. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2007.

У дисертації проаналізовано стан науково-теоретичної розробки проблеми підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності; обґрунтовуються напрями соціально-правової діяльності майбутнього соціального педагога – захисний, консультативний, профілактичний, педагогічний, просвітницький; розкрито досвід підготовки спеціалістів соціально-правової діяльності у деяких країнах світу, виявлено специфіку підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності.

У дисертації теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності. Доведено актуальність соціально-правового навчання майбутніх соціальних педагогів як компонента оновленого змісту їх професійної підготовки у педагогічному університеті. Обґрунтовано соціально-правову підготовку майбутнього соціального педагога, що найбільш повно реалізується в умовах університетської педагогічної освіти.

Визначено основні компоненти теорії і практики підготовки студента педагогічного університету до соціально-правової діяльності: мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний, соціально-правовий.

Розроблено, обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічну модель та специфічні системно-структурні принципи підготовки студентів до соціально-правової діяльності у педагогічному університеті. В основу моделі покладено взаємозв’язок мети і завдань з підготовки студентів до професійної роботи у сфері соціально-правової діяльності, її принципів і змісту, продуктивних засобів (медіаосвіти, використання потенціалу Інтернету, робота з кодексами законів та підзаконними актами, впровадження такого методу роботи, як малювання статей законодавчої бази), організаційних форм навчально-виховного процесу (проблемна лекція, робота у малих групах, відвідування судових засідань), сучасних освітніх технологій (модульної, інформаційної, рейтингової). Новизна пропонованої педагогічної моделі соціально-правової підготовки студентів – соціальних педагогів педагогічного університету полягає у досягненні високих показників підготовки до соціально-правової діяльності шляхом організації ефективних взаємодоповнювальних впливів у процесі навчально-виховної діяльності.

Ключові слова: професійна підготовка, соціальний педагог, соціально-правова діяльність, соціально-правовий захист населення, компоненти готовності студентів, технології соціально-правової діяльності, конструювання соціально-правової діяльності майбутнього соціального педагога.


Ковчина И.М. Теория и практика подготовки будущих социальных педагогов к социально-правовой деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2007.

В диссертационной работе проанализировано состояние научно-теоретической разработки проблемы подготовки социального педагога к социально-правовой деятельности; обосновываются направления социально-правовой деятельности будущих социальных педагогов – охранный, консультативный, профилактический, педагогический, просветительский; раскрыт опыт подготовки специалистов социально-правовой деятельности в некоторых странах мира; выявлено специфику подготовки социального педагога к социально-правовой деятельности.

В диссертации теоретически обоснована модель подготовки будущих социальных педагогов к социально-правовой деятельности. Доказана актуальность