LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

орієнтацією на випереджувальний підхід в оволодінні соціально-правовими знаннями з урахуванням світових тенденцій, прогресивних ідей зарубіжного досвіду, вітчизняних традицій і перспективних потреб у розвитку професійної освіти.

2. Науково обґрунтоване використання соціально-правових прийомів педагогічної взаємодії, що передбачають реалізацію соціально-правових умінь, справляє значний позитивний вплив на якість підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності.

Завдання дослідження:

Здійснити аналіз стану наукової розробленості проблеми підготовки соціальних педагогів до соціально-правової діяльності, обґрунтувати необхідність такої підготовки й окреслити напрями їх практичної соціально-правової діяльності.

Проаналізувати досвід підготовки фахівців до соціально-правової роботи у зарубіжних країнах та виявити її особливості в умовах становлення і розвитку цієї сфери в Україні.

Визначити критерії та рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності.

Обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити теоретичну модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності.

Обґрунтувати структуру та зміст навчальних дисциплін фахової підготовки студентів педагогічного університету (соціальних педагогів). Розробити технології проектування їхньої майбутньої соціально-правової діяльності з урахуванням особливостей її напрямів.

Розробити науково-методичний комплекс для забезпечення соціально-правової підготовки студентів у вищих педагогічних закладах.

Об’єкт дослідження – система професійної підготовки соціальних педагогів до соціально-правової діяльності у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження – теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової роботи в педагогічному університеті.

Для досягнення визначених мети і завдань нами використовувався такий комплекс теоретичних, емпіричних і математичних методів наукового дослідження:

загальнонаукові теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація результатів теоретико-методологічних та експериментальних досліджень; теоретичне моделювання результатів дослідження та ін.) для виявлення, аналізу та обґрунтування професійної соціально-правової діяльності як педагогічної проблеми;

емпіричні методи та методики дослідження: діагностичний, спостереження, бесіди, інтерв’ювання, анкетування (закрите, відкрите, вибіркове); педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний); інтерактивні методи навчання та ін., що спрямовувалося на з’ясування взаємозалежності між діяльністю викладача і результативністю навчальної діяльності студента;

методи статистичної обробки даних (обчислення пропорції, обчислення коефіцієнта кореляції – добуток моментів Пірсона, шкала інтервалів В.П. Беспалька, визначення достовірності відмінностей за критерієм Вілкоксона), що забезпечили достовірність результатів дослідної роботи.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

запропоновано й теоретично обґрунтовано новий науковий напрям у вирішенні педагогічної проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової роботи;

вперше виявлено закономірності й особливості специфіки професійної підготовки студентів до соціально-правової діяльності як інноваційної форми освіти в умовах динамічного розвитку інтеграційних процесів, що впливає на функціональні взаємозв’язки педагогічної та соціально-правової діяльності; визначено зміст понять „соціально-правова діяльність” та „соціально-правовий захист населення”; теоретично обґрунтовано розроблену модель підготовки майбутніх соціальних педагогів педагогічного університету до соціально-правової діяльності, що охоплює 5 взаємопов’язаних компонентів (мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний, соціально-правовий); обґрунтовано теоретичні і методичні засади підготовки студентів до соціально-правової діяльності згідно з напрямами їхньої майбутньої діяльності (захисний, консультативний, профілактичний, педагогічний, просвітницький); представлено та науково обґрунтовано зміст і технології підготовки студентів спеціальності „соціальний педагог” до соціально-правової діяльності;

удосконалено підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому закладі освіти як педагогічній системі, що функціонує з урахуванням наступності на всіх етапах цього процесу;

подальшого розвитку набула педагогічна теорія і методика професійної підготовки студентів у вищому навчальному закладі шляхом забезпечення ефективності процесів екстраполяції педагогічних, соціальних, правових знань, умінь і навичок до сфери професійної діяльності соціального педагога.

Практичне значення одержаних результатів Дисертанткою розроблено складові Державного галузевого стандарту (освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП), навчальний план підготовки соціального педагога освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” та „магістр”). Розроблено дисципліни, які затверджено Міністерством освіти і науки України – “Основи соціально-правового захисту особистості”, спецкурс „Самозахист особистості” та „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед молоді”, що викладаються у вищому навчальному закладі.

Автором розроблено і впроваджено у вищих навчальних закладах навчально-методичний комплекс, що складається із навчально-методичного посібника з підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності: „Особливості підготовки студентів до соціально-правового захисту школярів”; методичних рекомендацій з підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності (для студентів і викладачів вищих педагогічних закладів); тренінгів для дітей та молоді із навчання соціально-правового захисту населення різних категорій (для майбутніх соціальних педагогів, які навчаються у педагогічних університетах та працюють у загальноосвітніх середніх навчальних закладах, вищих та середніх професійних закладах освіти, школах соціальної реабілітації, а також у навчальних закладах пенітенціарної системи) – „Студент і соціальні права” (2004); системи творчих, контрольних і тестових завдань для студентів – майбутніх фахівців. Матеріали дослідження покладено в основу науково-методичного забезпечення процесу підготовки соціальних педагогів до роботи у різних сферах життєдіяльності суспільства. Окремі результати дослідження можуть знайти застосування в розробці інших освітніх програм, що стосуються змісту та удосконалення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів до майбутньої соціально-правової діяльності.

Результати дослідження впроваджено у практику роботи Херсонського національного університету (довідка № 11/1-10/1014 від 19.03.2008 р.), Харківської державної академії культури (довідка № 38-01-83 від 05.02.2008 р.), Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” (довідка № 41/36 від 03.06.2005 р.), філії Свентокшиської Академії імені Яна Кохановського – м. Кельце, Польща (довідка № 86-3/101 від 27.05.2005 р.), Гуманітарного ліцею при