LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

Кримському державному гуманітарному інституті (довідка № 12/03 від 02 червня 2004 р.), гімназії імені А.П. Чехова м. Ялта (довідка № 98 від 24.04.2003 р.), Управлінні внутрішніх справ Дніпровського району м. Києва (довідка 206/48 від 23.05.2003 р.), Миронівського районного відділу Головного Управління МВС України (довідка № 437 від 27.12.2002 р.), Богуславського районного відділу Головного Управління МВС України в Київській області (довідка № 146 від 28.08.2003 р.).

Апробаціярезультатів дослідження. Основні теоретичні і практичні положення та результати роботи доповідалися і дістали схвалення на міжнародних наукових конференціях: Міжнародній конференції „Трансформація наукових систем в державах з перехідною економікою та роль науки у суспільстві, що змінюється” (Київ, 1998); Міжнародній науково-практичній конференції „Соціальна робота в Україні на початку ХХI ст.: проблеми теорії та практики” (Київ, 2002); Міжнародній науково-практичній конференції „Підготовка соціальних працівників/соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді” (Черкаси, 2003); Міжнародній науковій конференції „Перші міжнародні Драгоманівські читання” НПУ імені М.П. Драгоманова (Київ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем” (Ужгород, 2003); Міжнародній науково-методичній конференції „Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти” (Київ, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції „Підготовка соціальних педагогів у вищій школі до здійснення соціального супроводу кризових категорій населення” (Чернівці, 2004); V Міжнародній науково-практичній конференції „Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” (Харків, 2004); Міжнародному конгресі IV Слов’янські педагогічні читання „Розвиток особистості у полікультурному просторі” (Черкаси, 2005); Міжнародній науковій конференції, присвяченій 170-річному ювілею НПУ імені М.П. Драгоманова „Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття” (Київ, 2005); Міжнародній науковій конференції „Другі міжнародні Драгоманівські читання НПУ імені М.П. Драгоманова” (Київ, 2006); VIII Міжнародній науково-практичній конференції „Гуманізм та освіта” (Вінниця, 2006); VI Міжнародній науково-практичній конференції „Соціальна робота і сучасність: теорія та практика” (Київ, 2006); V Міжнародній науково-практичній конференції „Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології” (Київ, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції „Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті” (Київ, 2007); на загальноукраїнських наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції „Формування творчої особистості вчителя національної школи ХХI століття” (Умань, 1999); Всеукраїнській конференції „Інноваційні підходи до підготовки вчителів англійської мови (Київ, 2000); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю „Розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном” (Київ, 2001); Круглому столі з обговорення студентських проблем (Київ, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції „85 років освітнього шляху. Сторінки історії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії” (Хмельницький, 2006).

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в одноосібній монографії (23,5 друк. арк.), 3-х навчально-методичних посібниках (1 одноосібний; особистий внесок у 2-х складає 2 друк. арк.), 2-х навчально-методичних матеріалах (одноосібних), 31 одноосібній статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України. Загальний обсяг особистого внеску 48,5 друк.арк.

Структура дисертації. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел (549 найменувань, у тому числі 29 іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації – 383 сторінки. Робота містить 30 таблиць, 7 рисунків.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено його об’єкт, предмет і мету, викладено основні положення концепції та сформульовано гіпотезу дослідження, визначено методи та етапи дослідження, розкрито його наукову новизну й практичне значення, відображено відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження.

Перший розділ „Професійна соціально-правова діяльність як педагогічна проблема” присвячений теоретичному аналізу стану наукової розробки проблеми підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності, обґрунтовуються напрями соціально-правової діяльності майбутніх соціальних педагогів, розкрито досвід підготовки фахівців до соціально-правової діяльності у деяких країнах світу; виявлено специфіку підготовки соціального педагога до соціально-правової діяльності.

У результаті застосування історико-ретроспективного методу в розділі здійснено аналіз наукової літератури щодо виявлення специфіки підготовки фахівців до професійної діяльності. У цьому плані значний внесок у педагогічну науку належить українським ученим Л.О. Азі, В.П. Андрущенку, І.Г. Богатирьову, Г.П. Васяновичу, А.П. Верхолі, А.Й. Капській, Л.І. Міщик, Н.Г. Ничкало, В.А. Поліщук, що сприяло розширенню та інтеграції наукових знань в галузі теорії і практики професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Соціально-правова діяльність нами розглядається як один із видів професійної діяльності соціального педагога, спрямованої на захист прав та інтересів особистості. Навчання соціально-правової роботи в умовах педагогічного університету здійснюється шляхом передачі інформації про законодавчо визначені соціальні норми і на її основі здійснюється формування знань і навичок з метою подальшого впровадження їх у соціальне середовище особистості. Це дало нам можливість говорити, що соціально-правова діяльність майбутніх соціальних педагогів нерозривно пов’язана із соціально-регулятивною сутністю законодавчих норм.

У ході дослідження виокремлено напрями соціально-правової діяльності майбутніх фахівців із соціально-правового захисту населення – захисний, консультативний, профілактичний, педагогічний, просвітницький. До захисного напряму діяльності майбутніх соціальних педагогів органічно входить соціально-правовий захист дітей. Захист забезпечується підтримкою дисципліни, а також на вимогу будь-якого громадянина або особи без громадянства згідно з Конституцією України. Захист прав людини соціальний педагог може здійснювати і на міжнародному рівні, через організацію ЮНІСЕФ. Такий захист дітей, їхніх сімей та молоді у процесі соціально-правової діяльності забезпечується шляхом застосування диференційованих індивідуальних планів розвитку особистості, навчальних завдань, освіти. У ході консультацій соціальний педагог повинен надавати поради або консультації з юридичних, правознавчих, захисних питань. Важливим і нелегким напрямом у діяльності соціальних педагогів в українському суспільстві є профілактика правопорушень серед дітей, їхніх сімей та молоді. Згідно з цим напрямом соціальний педагог організовує заходи, що запобігають виникненню і поширенню неправомірної або протиправної