LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

чином: на семінарських заняттях проводилися різноманітні рольові ігри. Попередньо, після прослуховування лекції, студенти одержали домашнє завдання: уважно прочитати Конвенцію ООН про права дитини і вичленити основні (право на життя, право на сім’ю, право на безкоштовне медичне обслуговування, право на освіту тощо). У ході семінарського заняття студенти розподілялися на мінігрупи і кожна з них одержувала завдання рухами або мімікою відтворити зміст права. Контрольно-оцінне завдання реалізувалося при оцінюванні самостійної роботи студентів у формі співбесіди, на спеціальних колоквіумах, під час перевірки контрольних завдань з наступним обговоренням результатів на групових заняттях.

Виховний та практичний потенціал студенти набували під час відвідування школи-інтернату, притулку для неповнолітніх, приймальника-розподільника, дитячої кімнати міліції. Свої враження вони проектували на майбутню професійну діяльність. Наприклад, під час відвідування притулку, діти скаржилися на різні життєві труднощі; водночас студенти бачили, що дитина вулиці добре знає свої права (право на санацію, право на новий одяг, право на повноцінне харчування, які їм зобов’язані надати у притулку), але не хоче знати свої обов’язки – право на всебічний розвиток, право на освіту (такі діти погано пишуть, погано читають, відстають у навчанні).

До наукової діяльності студенти залучалися вже на другому курсі, у своїх курсових дослідження вони спиралися на власні знання та наукові джерела, тематика курсових робіт різноманітна: „Особливості соціально-правового захисту підлітків у системі освіти”, „Захист прав дітей та молоді засобами масової інформації”, „Профілактика правопорушень неповнолітніх в інтернатних закладах” тощо, в яких вони вперше окреслювали завдання дослідження, мету, розробляли план роботи. Цим забезпечувався рівень відповідних наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам соціально-правової роботи.

Важливим є високий педагогічний вплив соціально-правових знань, який спостерігається не в кожній взаємодії між людьми. Нами визначено показники сформованості кожного компонента готовності студентів до соціально-правової діяльності, на основі яких проведено анкетування 242 студентів. Діагностика констатувального експерименту показала, що у 83 % респондентів є просто мотивація одержання вищої освіти, у 2 %, які мають стаж практичної роботи у державних громадських службах для сім’ї, дітей та молоді, високий рівень вмотивованості до освоєння обраного фаху, усвідомлення свого професійного обов’язку і готовності допомогти будь-якій людини, 15% мали інтегровані відповіді або відповідали некомпетентно чи нещиро; показники сформованості змістового компонента виглядають таким чином: низький рівень готовності – 58,67 %, середній – 24,79 %, високий – 16,52 %; процесуального – низький – 42,97 %, середній – 45,45 %, високий – 11,57 %, комунікативного – низький – 40 %, середній – 37 %, високий – 23,3 %; соціально-правовий – низький – 51,23 %, середній – 44,62 %, високий – 4,13 %. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що вищі навчальні заклади продовжують орієнтуватися на загальнофахову підготовку, залишаючи поза увагою майбутню соціально-правову діяльність, яка потребує спеціальної підготовки, що суперечить програмним документам з розвитку вищої освіти в Україні та світовим тенденціям підготовки соціальних педагогів.

Зазначені результати враховувалися нами при розробці змістової частини підготовки студентів до соціально-правової роботи, зокрема, інтеграція курсових дисциплін, моніторинг змісту розвитку у студентів соціально-правових умінь, технологій підготовки для майбутньої діяльності, а також контроль та корекція змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності.

Третій розділ – „Зміст і технології підготовки студентів педагогічного університету до соціально-правової роботи” – присвячений обґрунтуванню відбору і структури змісту підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, моніторингу змісту розвитку в студентів соціально-правових умінь як передумови розробки технологій підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності та аналізу контрольно-корекційної частини змісту і форм технологій підготовки студентів до практичної роботи, в основу яких покладено принципи модульно-рейтингового навчання.

У розділі окреслено зміст і технології підготовки студентів, що сприяють успішній професіоналізації, в основі якої формування знань про особливості сучасної соціокультурної ситуації, що зумовлена переходом до правового суспільства. Проаналізовано основи соціально-правової діяльності як напрям соціальної педагогіки, соціальні проблеми та негативні соціальні явища, які є предметом соціально-правової діяльності, моделі соціально-правової діяльності в зарубіжній практиці, технології соціально-правового захисту населення та засоби попередження негативного впливу природного і соціального середовища. Крім того, успішній професіоналізації сприяють методи безпосередньої та опосередкованої профілактичної інтервенції, форми і методи профілактичної роботи, уміння визначати сутність соціальної проблеми, її причини, а також критерії і показники її розв’язання. Використовуючи індивідуальні та колективні пошукові методи, за допомогою заходів соціально-правової діяльності, соціального посередництва майбутні соціальні педагоги навчаються усувати негативний вплив соціального оточення на представників цільової групи, що потребують соціально-правового захисту або профілактики властивих їм негативних якостей. Спираючись на теоретичні положення Н.В. Абашкіної, Л.І. Антошкіної, Л.М. Ахмедзянової, І.М. Богданової, В.І. Бондаря, А.П. Верхоли, В.Г. Вікторова, О.С. Горенко, П.М. Гусака, С.Д. Гусарєва, І.Д. Звєрєвої, М.С. Коноха, Л.В. Кулачок, А.Ф. Линенко, В.В. Копейчикова щодо змістовності процесу підготовки студентів у вищому навчальному закладі, у дослідженні доведено, що наповнення змісту навчання студентів на всіх курсах має відбуватися на основі освоєних раніше, у ході вивчення предметів шкільної програми знань, сутності та структури соціально-правових знань, змістовної моделі майбутньої діяльності спеціаліста та вимог, що висуваються до цієї спеціальності сучасною освітою. У процесі вивчення і аналізу досвіду підготовки майбутніх соціальних педагогів, виявлення під час діагностики недоліків, нами виділено п’ять основних блоків, за якими здійснюється підготовка студентів до соціально-правової роботи. Ними є такі: актуалізації, психологічний. дидактичний, діагностичний, технологічний. Матеріал блоку актуалізації, спрямований на створення позитивної установки на вивчення предметного матеріалу, усвідомлення переваг соціально-правової діяльності у сучасній освітній системі, обґрунтування професійної компетентності. Навчальний матеріал психологічного блоку охоплює проблеми, що вивчаються шляхом застосування різноманітних рольових ігор тематичного напряму та виявлення психологічних основ соціально-правового захисту особистості. У дидактичному блоці нами передбачено обґрунтування мети та принципів соціально-правової діяльності і розкриття змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на основі визначених компонентів підготовки до