LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності

соціально-правової роботи. У діагностичному блоці враховано особливості змістовної підготовки студентів за рахунок научіння їх здійснювати оцінку реального стану знань дітей, їх сімей та молоді щодо соціально-правових знань. До технологічного блоку нами включені знання, що передбачають проектування теоретичної частини та практичної з використанням різноманітних форм роботи (рольові ігри, тренінги, робота „за маячком” тощо), що дозволяє змоделювати різноманітні життєві ситуації та виконати дидактичні завдання (навчити дітей розумінню основ Конституції України, розповісти про становище дітей у різних країнах світу, виокремити країни, де діти, наприклад, „мають право на питну воду”, порівняти вимоги до освіти у Конвенції ООН про права дітей та Конституції України, розповісти молоді не тільки про її права, а й обов’язки, надати допомогу дітям із неблагополучних, малозабезпечених або багатодітних сімей тощо). Таким чином, оптимально організоване викладання великого обсягу навчального матеріалу дає можливість активізувати навчальну діяльність студентів не тільки під час семінарських занять, а й під час лекцій, спрямовувати їх зусилля на формування готовності компетентно надавати допомогу різним категоріям населення у майбутній соціально-правовій діяльності.

Проведений моніторинг змісту наповнення навчальних дисциплін свідчить, що 85,7 % опитаних респондентів відчували утруднення, доводячи із соціально-правових позицій вплив соціально-правових знань на кваліфікацію сучасного соціального педагога, 71,3 % студентів вважали, що соціально-правовою діяльністю із важкими підлітками та їхніми сім’ями у школі повинен займатися завуч з організаційної роботи, 19 % вважали, що ці питання вирішує класний керівник, жоден студент першого курсу не зміг визначити свої завдання у майбутній професійній діяльності. Розробляючи зміст професійної підготовки соціальних педагогів до соціально-правової діяльності, ми спиралися на співвідношення форм роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, у т.ч. школах-інтернатах, та позашкільних закладах – державних громадських службах для сім’ї, дітей та молоді, притулках, школах соціальної реабілітації.

Таким чином, моніторинг змісту розвитку в студентів соціально-правових умінь, дав можливість розробити технології підготовки студентів педагогічного університету до соціально-правової діяльності.

Розглядаючи підготовку студентів з погляду єдності теоретичної та практичної частин навчального процесу, ми розробили основні технологічні завдання: сформувати стійкі переконання у значущості соціально-правової діяльності у педагогічній роботі, довести необхідність здійснювати таку діяльність у різних інституціях та галузях – дошкільних дитячих закладах, загальноосвітніх навчальних закладах, притулках, приймальниках-розподільниках, державних громадських службах для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладах пенітенціарної системи, сформувати у студентів потребу використовувати соціально-правові знання у професійній діяльності та постійно підвищувати рівень своєї підготовленості; забезпечити засвоєння студентами теоретичних та практичних основ організації соціально-правової педагогічної діяльності, направленої на соціально-правовий захист дітей, їхніх сімей та молоді. Під час аудиторних занять нами виокремлювалися загальнопедагогічні поняття – дитина, сім’я, виховання, вікове виховання, сімейне виховання, освіта, навчання тощо; інтегровані поняття – безпритульна дитина, соціально-правові норми, державний правовий захист, притулок тощо; технологічні поняття –соціальні норми, нормативний закон, соціологічний підхід тощо. Ефективним засобом, що використовувався нами під час проведення занять, є комп’ютерні програми на зразок „Права і діти в Інтернеті”, „Адвокат для дитини”, зміст яких побудовано таким чином, що вони одночасно виконують функцію довідника, практичного порадника. Після серії навчальних занять в аудиторії студенти готувалися до проведення соціально-правових заходів поза аудиторією. Для цього вони апробували будь-яку форму роботи, наприклад, акцію „Діти мають право на Землю”, сценарій свята „Світ різний – діти однакові”, рольову гру „Суд над пляшкою” за відповідно розробленою схемою аналізу. Вона включає загальні відомості про захід – тема, вік вихованців, місце проведення, педагогічні цілі та завдання, актуальність, ступінь взаємозв’язку з іншими заходами, зміст заходу – відповідність цілям „замовника”, обґрунтованість, науковість, відповідність змісту віковим особливостям, дотримання принципу достатньої інформативності тощо, процесуальні особливості заходу – основні методи, доцільність їх використання; домінуючі засоби – соціально-правові та дидактичні, технологічні характеристики – тема, мета, автор, стильова єдність, доцільність, необхідність, достатність соціально-правових технологій, можливість швидкого переходу до будь-якого етапу; технічне забезпечення, організація пізнавальної діяльності під час заходу – роль, характер та зміст самостійної роботи; способи формування соціально-правових знань особистості та особисте ставлення до проведеного заходу – методичні рішення, що найбільше сподобались, дидактичні прийоми, додаткові знання і вміння, набуті у ході проведення заходу, які недоліки мали місце, що можна змінити і яким чином. Одержані дослідницькі дані засвідчили про удосконалення змісту підготовки студентів до соціально-правової діяльності у процесі їх модульно-рейтингового навчання. Обґрунтування структури, змісту і технологій соціально-правової підготовки соціальних педагогів дало можливість перейти до експериментального дослідження перевірки ефективності розробленої нами моделі.

У четвертому розділі – „Експериментально-дослідна перевірка ефективності моделі підготовки студентів педагогічного університету до соціально-правової діяльності” – розкрито організацію педагогічного експерименту з теорії і практики підготовки студентів до соціально-правової діяльності, рівень сформованості компонентів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та результати перевірки ефективності функціонування моделі готовності студентів до соціально-правової діяльності.

Експериментально-дослідна перевірка ефективності підготовки студентів – майбутніх соціальних педагогів проводилась протягом 2000–2007 рр., що потребувало розробки та апробації відповідних технологій навчання студентів у вищому педагогічному закладі. Організація експериментального дослідження передбачала паралельне порівняння вихідних, проміжних та підсумкових результатів спостереження студентських груп першого, другого та четвертого років навчання. Основною метою формувальної частини експерименту було: перевірка функціонування авторської моделі підготовки студентів до соціально-правової діяльності, виявлення і реалізація нових технологій навчання, розробка і впровадження практичних рекомендацій щодо соціально-правової підготовки студентів у вищих навчальних закладах.

Важливим показником готовності сучасного соціального педагога до соціально-правової роботи є сформованість знань і вмінь, які засвідчують здатність планувати соціально-правову діяльність, засвоювати нову інформацію, здійснювати аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та інші логічні операції, володіти прийомами