LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МЕРЕЖКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧУДК 34:339

ТЕОРІЯ ТА ПРИНЦИПИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО

ТОРГОВОГО ПРАВА (LEX MERCATORIA)


Спеціальність 12.00.11 - міжнародне право


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наукКИЇВ - 2002

Дисертацією є рукопис


Дисертація виконана на кафедрі міжнародного приватного

та митного права Інституту міжнародних відносин Київського

національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти доктор юридичних наук, професор

Євінтов Володимир Ісакович,

Інститут держави і права ім. Корецького НАН України,

провідний науковий співробітник

відділу міжнародного права
доктор юридичних наук, професор

Кузнєцова Наталія Семенівна,

Київський національний Університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного правадоктор юридичних наук, професор

Тимченко Леонід Дмитрович,

Академія державної податкової служби України

професор кафедри міжнародного права


Провідна організація Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України (м. Харків)Захист відбудеться 02 грудня 2002 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 Інституту міжнародних

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(м. Київ, вул. Мельникова 36/1, Зал засідань вченої ради).


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(вул. Володимирська, 58).Автореферат розіслано 31 жовтня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.В. Бурлай

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Досягнення єдності людства на засадах миру та гуманізму значною мірою залежить від всеохоплюючого розвитку світової торгівлі, яка об'єктивно сприяє зближенню різних народів, а також від створення універсального правопорядку, що обслуговує транскордонний торговельний оборот, і який веде до єдиної нормативної регламентації міжнародних комерційних відносин. Відповідно надзвичайно важливими для України виявляються питання нормативної регламентації міжнародних торгово-економічних зв'язків, оскільки український бізнес активізує свою участь у міжнародній торгівлі, а Україна як держава продовжує процес інтеграції в світову економіку та реформування своєї правової системи.

У цьому плані особливої актуальності набуває у наш час давня ідея створення "наднаціонального міжнародного приватного права" як протилежності внутрішньому міжнародному приватному праву, котра була висунута ще в кінці XIX — на початку XX століття. На наш погляд, до створення наднаціонального міжнародного приватного права ведуть два шляхи: "шлях зверху" та "шлях знизу". "Шлях зверху" передбачає, насамперед, процес гармонізації та уніфікації комерційного та торговельного законодавства різних держав шляхом створення в рамках національних правових систем відповідних матеріально-правових норм. "Шлях знизу" представляє собою стихійний процес виникнення сукупності норм, що регулюють комерційні відносини в межах міжнародного ділового співтовариства, кінцевим результатом якого є виникнення та розвиток транснаціонального торгового права (lex mercatoria).

На жаль, до нашого часу у вітчизняному правознавстві питання транснаціонального торгового права (lex mercatoria) на концептуальному рівні фактично не опрацьовувалося; це нове та цікаве з юридичної точки зору явище залишилось без належної уваги. В кращому випадку згадувалося лише про деякі його аспекти. Між тим ще в 1928 році видатний юрист-міжнародник, фундатор української школи міжнародного права В.М.Корецький, досліджуючи проблеми міжнародного господарського права переконливо обґрунтував об'єктивну потребу нормативного забезпечення міжнародного торгового обороту і поступового розвитку явище, відомого сьогодні під назвою "транснаціонального торгового права (lex mercatoria). "… Якщо існують світогосподарські відносини, - писав з цього приводу В.М. Корецький, - відтак повинні існувати (і дійсно існують) норми, котрі регулюють ці відносини. А якщо існують норми, що регулюють цю групу відносин, тоді… мала народитися система цих норм"1.

Дане дослідження є спробою проаналізувати в теоретичному аспекті явище транснаціонального торгового права (lex mercatoria), визначити його природу, принципи, місце в системі транснаціонального правопорядку, основні тенденції його розвитку з урахуванням накопиченого на сьогоднішній день значного практичного та нормативного матеріалу. Крім усього іншого, актуальність обраної теми обумовлена необхідністю зрозуміти сутність, взаємозв’язки та реальні регулятивні можливості транснаціонального торгового права, враховуючи роль, яку воно відіграє у функціонуванні правових систем національного рівня, включаючи таку їх важливу складову, як арбітражна та судова практика.

Слід, крім того, зазначити, що транснаціональне торгове право займає особливе місце в загальній системі права і цікаво співвідноситься з іншими системами та галузями права, у першу чергу з національним, міжнародним публічним та міжнародним приватним правом. Актуальність теми дослідження зумовлена відповідно недостатнім рівнем дослідження цього явища в доктрині міжнародного права; в рамках вітчизняної науки ще не створено логічно завершеної концепції транснаціонального торгового права, яка б давала б цілісну картину відносно його поняття, системи, джерел, особливостей реалізації тощо.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямки дослідження пов'язані з розробкою законодавчих і нормативних актів, навчальних планів і програм, що стосуються питань міжнародного права. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукового проекту комплексної програми науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Розробка міжнародно-правових, політичних і економічних основ Української Держави" — № 97128, і наукового дослідження Інституту міжнародних