LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

автор зазначає, що на сьогодні це право являє собою галузь, яка, з одного боку, має глибокі корені в середньовічному lex mercatoria, а з іншого боку, яка продовжує динамічно розвиватися під впливом розвитку міжнародного комерційного співтовариства. Однією з головних функцій транснаціонального банківського права є, на погляд автора, створення такого клімату взаємної довіри між контрагентами, без якого неможливо нормальне функціонування світового торгового обороту.

У п'ятому підрозділі "Lex mercatoria і міжнародний захист іноземних інвестицій" увагу зосереджено на такому аспекті правового регулювання транснаціональних торгових відносин, як міжнародний режим захисту іноземних інвестицій.

Дисертант зазначає, що хоча питання міжнародного захисту іноземних інвестицій і не посідають центрального місця в рамках lex mercatoria, оскільки не торкаються безпосередньо міжнародної торгівлі товарами та послугами, проте, розв'язання інвестиційних суперечок і гарантії інвестицій є тією сферою, без якої, в кінцевому підсумку, важко представити повноцінний захист інтересів суб'єктів lex mercatoria. Для міжнародного захисту іноземних інвестицій найбільш важливе значення мають Вашингтонська конвенція 1965 р. про порядок розв'язання спорів між державами та іноземними особами і Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій (МІГА).

Дисертант звертає особливу увагу на ті положення Вашингтонської конвенції, в яких йдеться про можливість застосування до суперечок з приводу інвестицій окрім національного права також норм міжнародного права. З цього приводу він робить наступний висновок: оскільки правовідносини між державами, з одного боку, і іноземною фізичною чи юридичною особою — з іншого, за своєю природою є приватноправовими, міжнародне право, яке застосовується до інвестиційної суперечки, не може бути міжнародним публічним правом per se. Скоріше, слід говорити про ті принципи міжнародного права, які за своїм характером можуть бути застосовані до приватноправових відносин, тобто про те, що ми називаємо lex mercatoria.

Щодо Сеульської конвенції, то в ній найбільший інтерес викликає ст. 58, в якій говориться про те, що будь-яка суперечка, яка виникає у зв'язку з договором про гарантію чи перестрахування між його учасниками, повинна передаватися на арбітраж для ухвалення остаточного рішення відповідно до правил, котрі передбачаються чи обумовлюються в договорі про гарантію чи перестрахування. Виходячи зі специфіки, властивій договору про гарантію, автор виступає за підпорядкування договору про гарантію нормам lex mercatoria.

Підбиваючи підсумки розгляду механізмів міжнародного захисту інвестицій у зв'язку з теорією lex mercatoria, в дисертації наголошується на тому, що ці механізми, у кінцевому рахунку, спрямовані на досягнення тих цілей, які переслідує і lex mercatoria, а саме: стабільність, передбачуваність і справедливість приватноправових відносин, котрі складаються між учасниками світового торгового обороту.

У висновках автором узагальнюються результати дисертаційного дослідження і по цих результатах обґрунтовуються висновки, котрі характеризуються теоретичною новизною і практичним значенням.

Так, виходячи з проведеного наукового аналізу різних аспектів концепції транснаціонального торгового права (lex mercatoria) у світлі сучасної юридичної теорії і практики, автор підбиває наступні підсумки динамічного розвитку lex mercatoria як нового явища соціального і правового життя.

Як свідчить арбітражна і судова практика, lex mercatoria — це нормативна реальність, а не міф, штучно сконструйований низкою західних юристів. При цьому той факт, що, з погляду такої теорії як юридичний позитивізм, lex mercatoria має сумнівне походження, аж ніяк не означає, що сучасна юриспруденція повинна обмежувати себе суто позитивістськими методами і уявленнями в спробі розкрити зміст концепції lex mercatoria. Необхідно підкреслити, що юридичний позитивізм, як і будь-яка інша теорія, являє собою, у кінцевому підсумку, всього лише абстрактну модель реальності, і якщо ця модель виявляється не в змозі адекватно віддзеркалити і пояснити які-небудь прояви реального світу, тоді необхідно звернутися до нових, більш адекватних теоретичних моделей і конструкцій, а не ігнорувати реальність. Іншими словами, для пояснення природи і характеру lex mercatoria сучасна юридична наука повинна скористатися також іншими методами наукового аналізу, виходячи з принципу “методологічного плюралізму”.

Сам факт виникнення lex mercatoria є яскравим свідченням неефективності за допомогою одного лише колізійного методу МПрП досить ефективно здійснювати функції правового регулювання зовнішньоекономічних операцій. У цьому сенсі концепція lex mercatoria являє собою певний виклик і альтернативу колізійному методу міжнародного приватного права. У той самий час слід визнати, що lex mercatoria не може існувати без норм колізійного права, які його доповнюють, оскільки за допомогою колізійних норм здійснюється заповнення прогалин у рамках самого lex mercatoria. Таким чином, у даний час можна говорити про тенденцію, яка веде до взаємодоповнюваності норм lex mercatoria і колізійних норм міжнародного приватного права. На наш погляд, на цьому шляху міжнародному приватному праву треба позбутися етатистських уявлень, котрі беруть початок в теорії юридичного позитивізму, щодо неможливості існування такого позанаціонального автономного правопорядку, яким є lex mercatoria.

Транснаціональне торгове право (lex mercatoria) формується в рамках міжнародного права і є елементом, гілкою міжнародного права у широкому сенсі. Іншими словами, з огляду на той факт, що міжнародне право поступово втрачає свою суто публічну природу, транснаціональне торгове перетворюється в приватноправову підсистему міжнародного права.

Lex mercatoria є досить новим явищем юридичного життя і знаходиться в процесі формування. Звідси, до речі, його недосконалість і недостатня визначеність. Хоча, разом з тим, існує стійка тенденція підвищення визначеності норм lex mercatoria.

В сучасній доктрині міжнародного права існують декілька різних підходів до теорії транснаціонального права і серед науковців ще немає одностайності щодо його юридичної природи. Водночас ми можемо спостерігати неухильну тенденцію стосовно визнання нормативного характеру цієї специфічної системи права серед юристів з різних країн та представників різних юридичних традицій.

Матеріальним джерелом lex mercatoria є міжнародне комерційне (ділове) співтовариство (societas mercatorum), у рамках якого виникло lex mercatoria і відбувається його подальший розвиток. В цьому плані міжнародне комерційне співтовариство можна розглядати як сукупність соціально-психологічних інститутів і механізмів, які гарантують реалізацію норм lex mercatoria.

Lex mercatoria, з погляду міжнародного ділового співтовариства,