LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

являє собою більш зручний і більш справедливий інструмент правового регулювання відносин між суб'єктами цього співтовариства, ніж національне цивільне і торгове законодавство. Привабливість lex mercatoria для міжнародних комерсантів пояснюється, насамперед, тим фактом, що його норми є відносно простими в порівнянні зі складністю національних правових систем. Крім того, lex mercatoria є більш справедливим, оскільки відносини, приміром, між двома комерсантами з різних країн регулюються не на основі національного права якогось одного з цих комерсантів за рахунок іншого, а на основі третього, автономного правопорядку, котрий рівною мірою відомий обом комерсантам. Перевагою lex mercatoria є також і те, що це право максимально наближене до конкретних потреб і практики міжнародного комерційного співтовариства.

Існування lex mercatoria є свідченням недостатньої уніфікованості національних законодавств, що регулюють комерційні відносини, ускладнені іноземним елементом. У цьому відношенні lex mercatoria являє собою своєрідний загальний знаменник основних правових систем світу, виражає необхідність глобального громадянського суспільства в уніфікованих матеріально-правових нормах, здатних забезпечити адекватне регулювання світової торгівлі, а також є відображенням споконвічного прагнення людства до єдності і несе в собі значний гуманістичний заряд.

У зв'язку з розвитком інформаційних технологій і всесвітньої комп'ютерної мережі (Інтернету) транснаціональне торгове право пропонується як концептуальна модель для регулювання електронної торгівлі і укладення контрактів у кіберпросторі.

В Європі відбувається поступове формування регіонального lex mercatoria у вигляді jus commune europe, яке надалі може стати моделлю розвитку універсального lex mercatoria. Саме європейське lex mercatoria може стати нормативною основою створення в майбутньому загальноєвропейського цивільного кодексу.

Ключову роль в реалізації норм lex mercatoria відіграють міжнародні комерційні арбітражі, які в силу своєї транснаціональної природи першими визнали lex mercatoria як нормативну реальність.

Як свідчить національна судова практика, все більше коло держав визнає можливість використання lex mercatoria або його джерел. При цьому серед міжнародних комерційних арбітражів і національних судів неухильно зростає популярність Принципів УНІДРУА, про що свідчить ряд арбітражних і судових рішень, винесених на основі чи з урахуванням цих Принципів.

Транснаціональне торгове право (lex mercatoria) відіграє важливу роль в процесі уніфікації та гармонізації таких сфер права міжнародної торгівлі, як: міжнародні договори купівлі-продажу товарів, міжнародні транспортні зобов'язання, міжнародні фінансові зобов'язання та міжнародний захист іноземних інвестицій. У зв'язку з чим, ми можемо говорити про поступове формування в рамках транснаціонального торгового права своєрідних підгалузей, наприклад таких, як транснаціональне договірне право, транснаціональне транспортне право, одним із прообразів якого було середньовічне lex maritima, а також транснаціональне банківське право.

Існування транснаціонального торгового права свідчить про певну конвергенцію, що відбувається як між міжнародним і міжнародним приватним правом, так і між приватними системами права різних країн світу.

Таким чином, ці висновки дозволяють автору зробити узагальнюючий висновок щодо необхідності подальших наукових досліджень концепції транснаціонального торгового права (lex mercatoria) з метою пошуку оптимальних засобів і методів нормативної регламентації світового торгового обороту.

Основні положення, теоретичні і практичні висновки дисертації викладені в монографіях та наступних статтях, тезах виступів на наукових конференціях і учбових посібниках:

Монографії

Мережко А.А. Lex Mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права. — К.: "Таксон", 1999. — 415 с.

Merezhko A.A. (у співавторстві з М.І. Неліпом). Development of the Legal System of Ukraine in the Context of Contemporary International Law. — Kyiv: "Naukova dumka", 1998. — 78 p. — самостійно — 40 с.

Мережко О.О. (у співавторстві з М.І. Неліпом). Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ. — К.: "Наукова думка", 1999. — 105 с. — самостійно — 55 с.

Мережко О.О. Концепція Lex Mercatoria і міжнародне приватне право // Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За редакцією проф. А. Довгерта. — К.: Український центр правничих студій. — 2001. — С. 113 — 121.

Мережко О.О. Основні колізійні теорії у доктрині і практиці міжнародного приватного права США // Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За редакцією проф. А. Довгерта. — К.: Український центр правничих студій. — 2001. — С. 61 — 64.

Мережко А.А. Транснациональное торговое право (Lex Mercatoria). — К.: "Таксон", 2002. — 464 с.

Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики. — К.: "Таксон", 2002. — 344 с.


Статті

Мережко О.О. Lex Mercatoria — нове міжнародне торгове право // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — Вип. 1. — К., 1998. — С. 169 — 177.

Мережко О.О. Концепція Lex Mercatoria і міжнародне приватне право // Українське право. — Українська правнича фундація. — 1998. — 1 (9). — С. 131 — 139.

Мережко О.О. Порядок укладення міжнародних міжурядових та міжвідомчих договорів у законодавстві та практиці України // Українське право. — Українська правнича фундація. — 1998. — 2 (10). — С. 78 — 81.

Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 1999. — No. 2. — С. 190 — 192.

Мережко О.О. Основні етапи розвитку світової торговельної системи і створення ГАТТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 12. (Частина II). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 1999. — С. 83 — 95.

Мережко О.О. Раунди багатосторонніх торговельних переговорів як основний напрямок діяльності ГАТТ/СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 13. (Частина I). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 1999. — С. 100 — 110.

Мережко А.А. Проблема создания нового международного валютно-финансового порядка // Державо і право. Щорічник наукових праць молодих вчених. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — Київ, 1998-1999. — Випуск 2. — С. 472 — 474.

Мережко О.О. Теорія Lex Mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 1999. — Випуск 11. — С. 41 — 45.

Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex Mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 1999. — Випуск 13. — С. 43 — 44.

Мережко О.О. Принципи та методологічні засади міжнародного приватного права // Вісник Київського університету імені