LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2000. — Випуск 15. — С. 47 — 51.

Мережко О.О. Європейське Lex Mercatoria // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 17. (Частина I). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 2000. — С. 88 — 98.

Мережко О.О. Історія виникнення та розвитку міжнародного приватного права та його науки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 14. (Частина I). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 2000. — С. 65 — 72.

Мережко О.О. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці міжнародного публічного права // Українське право. — Українська правнича фундація. — 2000. — Число 1. — С. 121 — 128.

Мережко О.О. Основні колізійні теорії в доктрині та практиці міжнародного приватного права США // Правничий часопис Донецького університету. — 2000. — № 2 (5). — С. 35—38.

Мережко А.А. Новое (современное) Lex Mercatoria в киберпространстве // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 27. (Частина III). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 2001. — C. 69 — 78.

Мережко О.О. Об'єкт і форма міжнародного договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 28. (Частина III). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 2001. — C. 83 — 87.

Мережко О.О. Принципи і способи тлумачення міжнародних контрактів в транснаціональному торговому праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Випуск 30. (Частина II). — Інститут міжнародних відносин КНУ. — Київ, 2001. — C. 100 — 104.

Мережко О.О. Співвідношення між міжнародним договором та іншими джерелами міжнародного права // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 6. — С. 211 — 225.

Мережко О.О. Джерело обов'язкової сили міжнародного договору і принцип pacta sunt servanda // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2002. — Вип. 7. — C. 280 — 285.

Мережко А.А. Международное частное право в киберпространстве // Український часопис міжнародного права. — 2002. — № 1. — С. 35—38.

Мережко О.О. Lex Mercatoria // Юридична енциклопедія (К — М). — Том 3. Київ, 2001. — С. 468 — 469.

Тези виступів на наукових конференціях

Мережко О.О. Проблема демократизації процесу прийняття рішень в рамках ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2000. — № 3. — C. 126 — 128.

Мережко О.О. Взаємовідносини між Україною та США в контексті світової геополітичної та геоекономічної системи // Тези доповідей міжнародної науково-практичній конференції "Геополітичне майбутнє України" в Дипломатичній академії України при МЗС України та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 19-20 березня 1998 року. — Київ, 1998. — C. 29 — 32.

Додаткові роботи

Мережко А.А. Основные источники правового регулирования международных контрактов купли-продажи // Правила ИНКОТЕРМС-1990/2000. — К.: Юстиниан, 2002. — С. 434 — 459.

Мережко А.А. Проблемы юридической герменевтики: международное право, гражданское право, международное частное право // Український часопис міжнародного права. — 2002. — № 2. — С. 16—20.

Мережко А.А. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. (Монографія)— К.: Юстиниан, 2002. — 192 с.

Другий том Юридичної Енциклопедії. Київ, Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 1999.

Договір міжнародний. — С. 239 — 240.

Договори міжнародних (міжурядових) організацій. — С. 262.

Третій том Юридичної Енциклопедії. — Київ, 2001.

Кваліфікація lege causae. — С. 72.

Кваліфікація lege fori. — С. 72.

Кваліфікація у міжнародному приватному праві. — С. 72 — 73.

Клаузула про незмінність обставин. — С. 116 — 117.

Книжка міжнародних дорожніх перевезень (книжка МДП). — С. 125.

Колізійна норма в міжнародному приватному праві. — С. 156.

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі. — С. 179.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти морського судноплавства 1988. — С. 217.

Конвенція про відкрите море 1958. — С. 221.

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу 1973. — С. 223.

Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980. — С. 223.

Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974. — С. 238 — 239.

Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів, 1986. — С. 241.

Консультативні висновки міжнародного суду ООН. — С. 316 — 317.

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969. — С. 654.

Міжнародне торговельне право. — С. 673.

Міжнародні торгові договори. — С. 699.

АНОТАЦІЇ

Мережко О.О. Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню теорії та принципів транснаціонального торгового права (lex mercatoria) в історичному плані та на сучасному етапі. В дисертації розкривається поняття та юридична природа транснаціонального торгового права в контексті розвитку світових торгово-економічних зв'язків та міжнародного ділового співтовариства, розглядаються його джерела, суб'єкти та функції. Аналізується місце транснаціонального торгового права в системі права, його співвідношення з міжнародним публічним та приватним правом, національним правом і сучасним європейським lex mercatoria, визначаються основні тенденції його розвитку, а також висвітлюються питання, пов'язані з юридичним механізмом реалізації норм lex mercatoria в рамках міжнародної арбітражної та національної судової практики. В дисертації розглянуті основні та спеціальні принципи lex mercatoria, принципи та способи тлумачення міжнародних комерційних контрактів, а також пропонується класифікація цих принципів. Приділена увага теоретичним і практичним аспектам уніфікації та гармонізації права міжнародної торгівлі у контексті теорії транснаціонального торгового права. В ході дослідження формулюються висновки щодо підвищення ролі lex mercatoria в правовому регулюванні міжнародної торгівлі на сучасному етапі і необхідності подальших наукових досліджень цього явища.

Ключові слова: міжнародне право, транснаціональне торгове право, lex mercatoria, право міжнародної торгівлі, загальні принципи права, торгові звичаї, міжнародні комерційні контракти, уніфікація і гармонізація.


Мережко А.А. Теория и принципы транснационального торгового права (lex mercatoria). —