LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

відносин "Міжнародно-правові основи зміцнення державності України" — № 97132.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу доктрини, міжнародної арбітражної і національної судової практики розробити теорію транснаціонального торгового права і сформулювати основні і спеціальні принципи цієї специфічної системи права.

Зазначена мета зумовлена необхідністю вирішення наступних завдань:

визначити значення дослідження юридичної природи і змісту транснаціонального торгового права у світлі основних етапів еволюції міжнародних економічних відносин;

виявити основні характерні риси транснаціонального торгового права, що визначають його сутність як особливої системи права, автономної від національних правових систем;

розкрити поняття транснаціонального торгового права і запропонувати авторське визначення цього специфічного явища юридичного життя;

проаналізувати роль транснаціонального торгового права і його основних джерел у міжнародних торгово-економічних відносинах;

узагальнити і проаналізувати основні доктринальні підходи щодо теорії транснаціонального торгового права;

виявити основні і допоміжні джерела транснаціонального торгового права, проаналізувати їхню значимість з наукової і практичної точок зору, а також запропонувати їхню наукову класифікацію;

показати роль міжнародних урядових і неурядових організацій у створенні норм транснаціонального торгового права;

ідентифікувати суб'єкти транснаціонального торгового права і виявити роль держави в міжнародній торгівлі в якості одного із суб'єктів цього права;

проаналізувати юридичну природу та значимість транснаціонального торгового права і визначити його функції;

проаналізувати поняття “міжнародне ділове (комерційне) співтовариство” (societas mercatorum), охарактеризувати зміст та функціональні особливості останнього як матеріального джерела транснаціонального торгового права;

виявити головні етапи історії виникнення і розвитку транснаціонального торгового права, а також продемонструвати типологічну подібність між сучасним транснаціональним торговим правом і старим (середньовічним) lex mercatoria;

розглянути співвідношення транснаціонального торгового з міжнародним публічним, міжнародним приватним та національним правом;

установити особливості впливу національного і міжнародного публічного порядку на функціонування транснаціонального торгового права;

узагальнити і проаналізувати основні і спеціальні принципи транснаціонального торгового права;

розглянути юридичний механізм реалізації норм транснаціонального торгового права;

проаналізувати міжнародні зобов'язання з купівлі-продажу товарів, міжнародні транспортні зобов'язання, міжнародні фінансові зобов'язання, а також питання міжнародного захисту іноземних інвестицій у контексті теорії транснаціонального торгового права;

виявити основні тенденції і проблеми розвитку транснаціонального торгового права.

Об'єктом дослідження є міжнародне право в частині його найбільш суттєвих структурних елементів, спрямованих на регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

Предметом дослідження є транснаціональне торгове право як своєрідний правовий феномен, його історія, принципи, природа та механізми функціонування.

Методи дослідження. Дослідження побудоване на принципі методологічного плюралізму, відповідно до якого при аналізі проблематики транснаціонального торгового права як комплексного явища юридичної дійсності необхідно спиратися на цілий ряд наукових методів і підходів, а не віддавати виняткову перевагу позитивістському методу.

Центральне місце в роботі займає порівняльно-правовий метод, оскільки транснаціональне торгове право за своєю юридичною природою тісно пов'язане з загальними принципами права і торговими звичаями, у процесі формування яких вирішальну роль зіграв порівняльно-правовий метод і компаративістика. Велике значення в розкритті змісту теорії транснаціонального торгового права мала еволюційна епістемологія, яка дозволила обґрунтувати транснаціональне торгове право як результат еволюційного розвитку. У роботі використано психологічний метод школи професора Л.Й.Петражицького і соціологічний метод з метою виявлення характерних рис соціально-психологічних механізмів реалізації норм транснаціонального торгового права, а також аналізу його матеріального джерела у вигляді міжнародного ділового співтовариства (societas mercatorum). За допомогою методу історичного аналізу в роботі був досліджений генезис транснаціонального торгового права, проаналізовані його джерела і попередні історичні форми. Використання структуралістського методу дозволило представити транснаціональне торгове право як систематичну організованість зі своєю специфічною структурою. За допомогою діалектичного методу в дослідженні продемонстровані взаємозв'язок і динаміка розвитку світової економічної системи і правової форми її регламентації. Герменевтичний метод дозволив проаналізувати принципи і способи тлумачення, застосовувані в рамках транснаціонального торгового права.

Разом з тим, при обґрунтуванні теоретичних висновків дисертації автор керувався загальноприйнятими положеннями загальної теорії права і теорії міжнародного права. У роботі також були використані інші загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи юридичного пізнання.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим всебічним та комплексним дослідженням питань становлення і розвитку транснаціонального торгового права у контексті міжнародного права. Проведено історичний, порівняльний та системний аналіз розвитку транснаціонального торгового права та його принципів, досліджено основні тенденції розвитку цієї системи права, а також узагальнено міжнародну арбітражну і національну судову практику стосовно транснаціонального торгового права. У рамках проведеного автором дослідження досягнуті наступні результати, що мають наукову новизну і виносяться на захист:

Вперше представлена цілісна теорія транснаціонального торгового права як автономної системи права, а також розкрито поняття і запропоновано наукове визначення транснаціонального торгового права як сукупності норм, котрі регулюють транснаціональні торгові відносини. При цьому проаналізовано юридичну природу і розглянуті функції транснаціонального торгового права;

Вперше здійснено наукову класифікацію основних і спеціальних джерел транснаціонального торгового права, показано взаємозв'язок між ними, а також проаналізовано роль Принципів УНІДРУА як одного з найбільш перспективних джерел сучасного транснаціонального торгового права, в якому втілилися основні принципи цього права;

Ідентифіковані суб'єкти транснаціонального торгового права і продемонстрована роль міжнародних (урядових та неурядових) організацій в процесі створення і реалізації норм