LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

транснаціонального торгового права;

Досліджено співвідношення транснаціонального торгового права й інших галузей права, визначене його місце в загальній системі права, а також обґрунтовано тезу про поступове перетворення транснаціонального торгового права в приватноправову підсистему міжнародного права;

Розглянуто ймовірні варіанти розвитку транснаціонального торгового права в контексті тенденцій розвитку міжнародного публічного і міжнародного приватного права, і зроблено висновок про те, що найбільш доцільним варіантом взаємовідносин між транснаціональним торговим і міжнародним приватним правом була б тісна взаємодія між ними, оскільки колізійні норми міжнародного приватного права допомагають усувати прогалини, що існують в рамках транснаціонального торгового права;

Сформульовано висновок про те, що поряд з універсальним транснаціональним торговим правом формується регіональне європейське транснаціональне торгове право, яке являє собою регіональну підсистему універсального транснаціонального торгового права і сприяє його розвитку;

Вперше представлено періодизацію історії розвитку транснаціонального торгового права і визначено зв'язок між основними історичними етапами його становлення;

Аргументовано тезу про типологічну подібність між середньовічним lex mercatoria і сучасним транснаціональним торговим правом. Водночас виявлені відмінності між цими видами транснаціонального торгового права на тлі науково-технологічного прогресу;

Обґрунтовано тезу про те, що матеріальним джерелом транснаціонального торгового права виступає міжнародне ділове співтовариство як елемент міжнародного громадянського суспільства, що обумовлює специфіку функціонування цього права та його позадержавний характер. Визначено основні характерні риси міжнародного ділового співтовариства;

Розкрито специфіку соціально-психологічного і юридичного механізмів реалізації норм транснаціонального торгового права в рамках міжнародної арбітражної практики і національної судової практики, і зроблено висновок про взаємодоповнення і певну координацію між цими механізмами;

Узагальнено практику міжнародних комерційних арбітражів і національних судів різних країн стосовно транснаціонального торгового права та його джерел і зроблено висновок про поступове підвищення ролі і авторитету транснаціонального торгового права як серед міжнародних арбітражів, так і серед національних судів.

Вперше узагальнені і класифіковані основні і спеціальні принципи транснаціонального торгового права. Зокрема, виявлено і розкрито конкретний юридичний зміст загальних принципів права, які входять в нормативну систему транснаціонального торгового права. Крім того, виявлені і узагальнені принципи і способи тлумачення міжнародних комерційних контрактів;

Висунуто й обґрунтовано тезу про формування в рамках транснаціонального торгового права своєрідних підгалузей, що регулюють договірні, транспортні, фінансові й інвестиційні аспекти міжнародних торгово-економічних відносин. При цьому підкреслюється важливість процесів уніфікації і гармонізації норм права міжнародної торгівлі з точки зору подальшого розвитку транснаціонального торгового права у контексті сучасних тенденцій інтернаціоналізації та глобалізації світової економічної системи.

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх використання в процесі вдосконалення українського законодавства в торгово-економічній сфері, при формулюванні зовнішньоекономічного курсу та політики української держави на світовій арені, а також в процесі приєднання України до системи ГАТТ/СОТ та її участі в міжнародних економічних організаціях і конвенціях, в практичній діяльності міністерств і підприємств, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Положення і висновки дисертаційного дослідження можуть бути корисними для подальшого вивчення проблем теорії і практики транснаціонального торгового права; забезпечення належної реалізації норм транснаціонального торгового права на рівні національної правової системи України; зокрема, для створення необхідних передумов для більш широкого використання норм і принципів транснаціонального торгового права в арбітражній і судовій практиці; популяризації знань про транснаціональне торгове право серед юристів-практиків і комерсантів, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. Матеріали дисертації можуть бути використані в процесі підготовки загальних і спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, підручників і навчальних посібників з міжнародного і міжнародного приватного права.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені у виступах на 6 наукових конференціях і семінарах — міжнародній науково-практичній конференції "Геополітичне майбутнє України" в Дипломатичній академії України при МЗС України та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 19-20 березня 1998 року; міжнародній науково-практичній конференції в Дипломатичній академії України в грудні 1998 року; науково-практичній конференції "Сучасна дипломатія: світовий досвід, національна специфіка. ООН у світовій політиці" у рамках проекту "Підвищення потенціалу МЗС України" 21 червня 1999 року; науково-практичній конференції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 квітня 1999 року; науковій конференції в школі права Дікінсона Пенсільванського університету (США, Карлайл, 6 січня 2000 р.).

По закінченні своїх наукових стажувань у школі права Денверського університету (США, Денвер, квітень 1997 — жовтень 1997), школі права Дікінсона Пенсільванського університету (США, Карлайл, серпень 2000 — травень 2001) і школі права імені Б. Кардозо (Нью-Йорк, травень-липень 2001) автор виступав з лекціями перед колективами зазначених шкіл права відповідно на теми: "Сучасне Lex Mercatoria", "Транснаціональне торгове право: юридичні й економічні аспекти", "Lex Mercatoria і його перспективи".

Результати досліджень апробовані автором при читанні лекцій і проведенні семінарських занять по навчальним курсам "Транснаціональне торгове право" в Інституті міжнародних відносин Київського університету імені Шевченка, "Колізійне право" і "Порівняльне комерційне право" у школі права Дікінсона Пенсільванського університету; "Право міжнародних договорів" і "Міжнародне приватне право" у Дипломатичній академії України.

Основні положення дисертаційного дослідження були використані при підготовці до третього читання у Верховній Раді України проекту Цивільного кодексу України.

Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри міжнародного приватного і митного права Інституту міжнародних відносин.

Публікації. Наукові положення дисертаційного дослідження опубліковані в п'ятьох монографіях і 25 наукових статтях, тезах виступів на наукових