LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

mercatoria, яке складається з юридичних принципів приватного права, спільних для європейських держав, котрі історично сформувались в межах Європи. Автор досліджує історичні корені та тенденції розвитку європейського lex mercatoria в контексті процесу "європеїзації" (europeanization) приватного права держав-членів ЄС. Він узагальнює та аналізує спільні риси та відмінності між універсальним і європейським lex mercatoria і доходить висновку, що європейське lex mercatoria фактично є регіональною підсистемою універсального lex mercatoria. Автор пропонує розглядати розвиток європейського lex mercatoria в контексті руху країн Європи до створення загальноєвропейського цивільного кодексу, основою якого мають стати Принципи європейського контрактного права. Разом з тим, автор досліджує питання методологічного порядку, які виникають в процесі уніфікації норм приватного права різних європейських країн. Зокрема, аналізуються два основних методологічних підходи: функціональний і постмодерністський. Якщо прихильники функціонального підходу підкреслюють реальність і необхідність уніфікації приватного права різних країн, то представники постмодерністського підходу заперечують можливість такої уніфікації з огляду на існування культурних розбіжностей між різними державами і системами права. В результаті аналізу робиться висновок, що функціональний підхід є більш продуктивним і раціональним з погляду уніфікації юридичних норм європейських держав і перспектив створення загальноєвропейського кодексу приватного права.

Автор переконаний у тому, що створення "загального європейського права" є не тільки можливим, але також необхідним етапом еволюції права, а саме формування загального європейського права або європейського lex mercatoria відбувається не тільки в рамках транснаціональної практики європейських комерсантів, але також за активною участю і підтримкою з боку провідних представників європейської доктрини приватного права.

П'ятий підрозділ "Юридичний механізм реалізації норм lex mercatoria" присвячено дослідженню механізмів реалізації норм lex mercatoria в міжнародній арбітражній практиці та судовій практиці держав, а також питанню публічного порядку.

Крім соціально-психологічних механізмів реалізації lex mercatoria, які діють у рамках міжнародного ділового співтовариства (наприклад таких, як необхідність підтримувати позитивну ділову репутацію та різні форми психологічного тиску з боку міжнародного ділового співтовариства), lex mercatoria має юридичний механізм, завдяки функціонуванню якого відбувається реалізація його норм у національному праві різних країн. Під юридичним механізмом реалізації норм lex mercatoria автор розуміє систему міжнародних комерційних арбітражів і національних судів, чия діяльність сприяє реалізації його норм і подальшому удосконалюванню його джерел.

На думку дисертанта, міжнародні комерційні арбітражі відіграють провідну роль в процесі реалізації норм lex mercatoria, що є одним з головних свідчень на користь факту реальності lex mercatoria. Як свідчить практика, міжнародні арбітри, вирішуючи конкретні справи, пов'язані з міжнародною торгівлею, більшою мірою, ніж національні суди, схильні виносити рішення на основі чи з урахуванням джерел lex mercatoria, в першу чергу таких джерел, як торговельні звичаї та узвичаєння. В цілому практика застосування норм lex mercatoria набула найбільшого поширення саме серед міжнародних комерційних арбітражів, що і дало привід вважати їх головним елементом юридичного механізму реалізації норм lex mercatoria. Виходячи з того факту, що на сьогоднішній день існує значна кількість арбітражних рішень, винесених на основі lex mercatoria або на основі його основних джерел, автор аналізує найбільш відомі з цих рішень, звертаючи особливу увагу на арбітражну практику МТП в Парижі, а також на використання в міжнародній арбітражній практиці ще такого досить нового джерела lex mercatoria, як Принципи УНІДРУА.

Як підкреслює дисертант, якщо в рамках міжнародної арбітражної практики концепція lex mercatoria майже одразу почала завойовувати серйозні позиції, то досягти визнання цієї концепції в національному праві виявилося набагато складніше. Найчастіше перед національними судами виникало питання відносно lex mercatoria у зв'язку з розглядом тієї категорії справ, у яких необхідно визначити, чи є арбітражне рішення, прийняте на основі lex mercatoria або одного з його джерел, юридично дійсним і таким, що підлягає виконанню в межах юрисдикції національного суду. Проаналізувавши судову практику та національне законодавство різних країн, автор робить наступні висновки: По-перше, в даний час до числа європейських країн, чиї суди визнають застосування lex mercatoria, відносяться: Франція, Австрія, Італія, Нідерланди, Бельгія, а також Швейцарія; по-друге, у Німеччині та Швеції хоча і зберігається певний скептицизм в академічних колах щодо самої теорії lex mercatoria, проте, імовірність того, що національні суди цих країн можуть анулювати чи відмовити у виконанні арбітражним рішенням, винесеним на основі lex mercatoria, є дуже незначною. Внаслідок аналізу національного права і судової практики різних держав щодо теорії lex mercatoria, автор зазначає, що хоча ще рано говорити про повне визнання національними судовими органами lex mercatoria у якості самостійного повноправного правопорядку, проте загальна тенденція розвитку судової практики дає підстави стверджувати, що поступово національні суди переходять від однозначно негативного до більш терпимого ставлення до lex mercatoria, підтверджуючи, таким чином, тезу про його реальність.

Іще одним важливим питанням, яке розглядається в цьому підрозділі, є питання щодо концепції публічного порядку і його впливу на транснаціональне торгове право. В процесі дослідження концепцій національного та міжнародного (транснаціонального) публічного порядку (тобто сукупності імперативних норм міжнародного права) автор робить наступні висновки: 1) концепція міжнародного публічного порядку має особливе значення для міжнародних комерційних арбітражів у зв'язку з тим, що арбітражі в принципі не зв'язані у своїй діяльності обмеженнями, які накладаються національним публічним порядком, а зобов'язані керуватися вимогами міжнародного публічного порядку; 2) що стосується практики національних судів, перед якими виникає питання про визнання і виконання арбітражного рішення, винесеного на основі норм lex mercatoria, то для цих судів концепція національного публічного порядку доповнюється вимогами, які випливають з концепції міжнародного публічного порядку.

Автор також зазначає, що як концепція національного публічного порядку, так і концепція міжнародного публічного порядку мають достатню ступінь гнучкості і знаходяться в процесі постійного розвитку.

У третьому розділі "Принципи lex mercatoria" досліджуються основні та спеціальні принципи транснаціонального торгового права, а