LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945 - 2000 рр.)

критичному огляді наукових поглядів за даною темою, висловлених у новітній польській літературі.

Звідсивитікаютьзавдання дослідження:

 • визначити особливості еволюції територіального устрою і системи місцевих органів влади Польської Народної Республіки (ПНР);

 • виявити тенденції й особливості переходу до самоврядної моделі організації території та проаналізувати правове закріплення цих перетворень на прикладі законодавства Республіки Польща (РП);

 • сформулювати модель системи місцевого самоврядування на гмінному, повітовому та воєводському рівнях;

 • з’ясувати системні зв'язки між суб’єктами місцевого самоврядування РП;

 • визначити обсяг компетенції органів місцевого самоврядування за статутним та галузевим законодавством Польщі;

 • з урахуванням польського досвіду сформулювати практичні рекомендації, що можуть бути застосовані при проведенні адміністративно-територіальної та муніципальної реформ в Україні.

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини у сфері організації території Польщі та їх правове регулювання, що склалося у другій половині ХХ ст., взаємини територіальних органів і їхній безпосередній зв’язок із системою місцевого самоврядування.

Предметом дослідження є організаційне та правове забезпечення процесів становлення одиниць територіального поділу та органів місцевого самоврядування Польщі, їх структури та діяльності.

Методи та теоретична основа дослідження.В ході роботи над дисертацією автор спирається на діалектичний метод, а також використовує визнані наукою загальнонаукові та спеціальні юридичні методи. Зокрема, історико-правовий метод було застосовано при дослідженні еволюції територіального устрою та місцевого самоврядування ПНР та РП (розділ 2). Для характеристики згаданих у дослідженні міжнародно-правових та національно-правових документів використовувався метод формального юридичного аналізу (розділи 1-3). При дослідженні Європейської Хартії місцевого самоврядування (розділ 2) застосовувався метод системного аналізу (визначення аспектів впливу даного документу на предмет дисертації). Порівняльно-правовий метод широко використовувався у процесі аналізу польського законодавства різних часів (розділи 2-3). Система суб’єктів місцевого самоврядування досліджена за допомогою структурно-функціонального методу.

Теоретичною базоюдисертаційної роботи є положення, висновки та наукові підходи, що містяться в працях вітчизняних і закордонних учених і практиків в сфері державознавства, соціології, політології, демографії, економічної і соціальної географії тощо.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим у вітчизняній історико-правовій науці спеціальним дослідженням організаційно-правових особливостей еволюції і сучасного стану місцевого самоврядування Республіки Польща в органічному зв’язку зі специфікою її територіального устрою.

На основі проведеного дослідження сформульовано ряд положень, узагальнень, висновків і пропозицій, що є найбільш суттєвими для даної роботи:

 • вперше досліджено розвиток форми польської держави з точки зору еволюції територіального устрою та системи місцевих органів влади у період ПНР (1944 – 1990) і РП (1990-2000);

 • зроблено висновок про те, що адміністративна реформа в Польщі стала принципово важливим чинником демократизації суспільства та формування демократичних установок у правосвідомості громадян;

 • вперше розглянуто польський досвід використання не тільки основного, але й допоміжного рівня територіального устрою;

 • встановлено специфіку сучасної системи місцевого самоврядування Республіки Польща на гмінному, повітовому та воєводському рівнях;

 • вперше розглянуто систему суб’єктів місцевого самоврядування, що склалася в Республіці Польща після новелізації законодавства про базовий територіальний поділ на початок ХХІ ст.;

 • правовий статус гміни розглянуто по-новому: як первинного суб’єкта місцевого самоврядування Республіки Польща;

 • з'ясовано компетенцію представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування Республіки Польща на місцевому та регіональному рівнях;

 • уточнено теоретичні засади делегування повноважень між різними органами публічної влади на місцевому та регіональному рівнях;

 • сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про місцеве самоврядування на основі позитивного польського досвіду.

Практичне значення роботи полягає у тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані при вдосконаленні національного законодавства, у науково-дослідницькій роботі, поглиблять знання про місцеве самоврядування як одну з підсистем публічної влади в сучасному суспільстві, сприятимуть розбудові демократичної правової держави. Положення дисертації можуть застосовуватись у навчальному процесі при читанні лекційних курсів “Історія держави та права зарубіжних країн”, “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”, “Державне право зарубіжних країн”.

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорена на сумісних засіданнях кафедри теорії та історії держави і права та кафедри конституційного і міжнародного права Національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Харків); результати проведеного дослідження використовувалися у навчальному процесі під час проведення лекцій та практичних занять з державного права зарубіжних країн та історії держави та права зарубіжних країн. Основні тези дисертації знайшли висвітлення у виступах автора на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених” (Харків, 20 червня 2003 р.) та 5-му Міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування в Україні” (Харків, 23 лютого 2005 р.).

Публікації. Сформульовані в роботі висновки та пропозиції викладені дисертантом у трьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях та тезах науково-практичної конференції.

Структура та обсяг роботи. У відповідності до мети, завдань, предмету і логіки дослідження дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (..... назв). Обсяг дисертації складає 180 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації та ступінь її наукової розробленості, мета і завдання роботи, визначаються її методологічна основа та науковознавча база, а також основні положення, які виносяться на захист, підкреслюється наукова новизна і практична значимість результатів дослідження.

Розділ 1. “Історіографія проблеми” присвячений визначенню вихідного стану теоретичних положень щодо історичного розвитку територіального устрою і місцевого самоврядування в ході повоєнної перебудови польського суспільства, у постсоціалістичний період, а також аналізу їхнього стану на сучасному етапі.

Автор зазначає, що задовільного з точки зору сучасних теоретико-методологічних вимог огляду польської історії, доступного читацькому загалу, у нашій країні не було. Те ж саме може бути сказано і про таку спеціальну сферу, як історія держави і права Польщі в цілому і становлення адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, зокрема.

Дослідивши літературу із зазначеної тематики, автор вважає за доцільне