LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тлумачення актів цивільного законодавства України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
КАРАБАНЬ Володимир ЯковичУДК 347.132.6ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИСпеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне

право; міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник доктор юридичних наук, професор

Ротань Володимир Гаврилович,

Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського,

завідувач кафедри цивільного та

трудового права


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор

Жилінкова Ірина Володимирівна,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

професор кафедри цивільного права


кандидат юридичних наук

Паліюк Василь Павлович,

заступник голови Апеляційного суду

Миколаївської областіЗахист відбудеться 24 листопада 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2


Автореферат розісланий “_” ___________ 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Музиченко П.П.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процеси формування в Україні правової держави найбільш помітно проявились в оновленні законодавства. Усі роки незалежності України також ведеться мова про судову реформу, яка, складається враження, на цей час має вступити у вирішальну фазу. Суспільство сподівається на те, що судова реформа приведе до послідовного втілення в життя оновленого законодавства, і Україна набуде реальних ознак правової держави. Але це сподівання не збудеться, якщо суб'єктивізм у судовій діяльності не буде долатися заходами щодо досягнення єдності тлумачення і застосування актів законодавства. Це особливо стосується цивільного права, яке покликане надати ознак раціональності і стабільності особистим немайновим і майновим відносинам.

Слід, однак, визнати, що на відміну від проблеми удосконалення судоустрою питання забезпечення єдності тлумачення і застосування актів цивільного законодавства не розуміється як актуальне ні в науці, ні, тим більше, серед політиків.

Тож у підручниках цивільного права переважно взагалі не зачіпаються питання тлумачення актів цивільного законодавства. Ситуація мало змінюється від того, що в окремих підручниках вона зачіпається мимохідь. Розрахунок на те, що відповідні знання студенти отримають із курсу теорії держави і права, є марним, бо як радянська, так і сучасна українська теорія держави і права формулює свої наукові положення не шляхом узагальнення вітчизняного досвіду правового регулювання суспільних відносин, а за допомогою методів суто теоретичного характеру. Спеціальні наукові дослідження проблем тлумачення актів цивільного законодавства в Україні також не здійснювались. Отже, проблема єдності тлумачення актів цивільного законодавства практично не вирішується і навіть не створюються теоретичні передумови для її вирішення.

За викладених обставин проблема тлумачення актів цивільного законодавства має бути оцінена як актуальна і така, що потребує дослідження з метою розробки відповідних наукових рекомендацій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Це дослідження здійснювалось відповідно до плану наукових досліджень кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії з теми “Традиція приватного права в Україні. Кодифікація цивільного права в Україні. Рецепція римського приватного права” та плану науково-дослідної роботи Одеської національної юридичної академії

“Правові проблеми становлення і розвитку сучасної Української держави” на 2001-2005 роки (державний реєстраційний номер 0101U001195).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка та теоретичне обгрунтування рекомендацій щодо тлумачення актів цивільного законодавства, які (рекомендації) можуть бути використані як безпосередньо в практиці правозастосування, так і при розробці доповнень до Цивільного кодексу України у вигляді спеціальної глави, положеннями якої встановлювались би правила тлумачення актів цивільного законодавства, а також розробка інших рекомендацій щодо вдосконалення цивільного законодавства. Для досягнення цієї мети в процесі здійснення дисертаційного дослідження розв'язувались такі завдання: 1) розробка системи способів тлумачення актів цивільного законодавства, яка відображає зміст відповідної практичної діяльності; 2) аналіз окремих способів тлумачення, уточнення їх змісту з метою забезпечення можливості конструктивного використання цих способів при тлумаченні актів цивільного законодавства; 3) перевірка на матеріалах чинного цивільного законодавства України наукової достовірності сформульованих здобувачем теоретичних положень, які стосуються системи та окремих способів тлумачення актів цивільного законодавства України.

Об'єктом дослідження стала діяльність щодо тлумачення актів цивільного законодавства, перш за все - така діяльність судів України.

Предметом дослідження були положення актів цивільного законодавства, на підставі аналізу яких здобувач сформулював відповідні теоретичні положення і які були використані для перевірки висунутих дисертантом теоретичних положень, а також цивільні відносини, які регулюються такими положеннями актів цивільного законодавства, і правовідносини, що виникають в результаті такого врегулювання.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались різні методи наукового дослідження, які відповідають меті дослідження і могли надати здобувачеві змоги розв'язати поставлені завдання. Перш за все використовувався діалектичний метод.

Елементи системно-структурного методу дослідження використовувались при аналізі проблеми конструювання норм цивільного права на підставі положень актів цивільного законодавства, при дослідженні змісту систематичного способу тлумачення актів цивільного законодавства, при перевірці сформульованих теоретичних

положень, які стосуються систематичного тлумачення актів цивільного