LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тлумачення актів цивільного законодавства України

законодавства.

Особливо слід зазначити на використання методів індукції і дедукції та їх співвідношення. В дисертації вперше при дослідженні проблем тлумачення актів цивільного законодавства на підставі добору та аналізу численних подібних за певною ознакою нормативних положень зроблені індуктивні висновки, які потім методом дедукції були поширені на всі подібні положення актів цивільного законодавства. Використання методів індукції та дедукції дало змогу аргументувати правомірність висновків від протилежного, від наступного до попереднього і навпаки, висновку ступеню та вирішити питання про колізії між цивільно-правовими приписами, що виявляються при тлумаченні зазначеними способами.

Історичний метод дослідження використовувався при визначенні ролі історичного чинника в тлумаченні актів цивільного законодавства, яке являє собою системне явище, створене впродовж десятків років, і яке покликане регулювати цивільні відносини, як вони існують на даний момент.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження склали праці науковців - фахівців у галузі цивільного права — Белова В.А., Брагінського М.Й., Братуся С.М., Васьковського Є.В., Венедиктова А.В., Вільнянського С.Й.. Вітрянського В.В., Грибанова В.П., Дзери О.В., Довгерта А.С., Жилінкової І.В., Іоффе О.С., Коссака В.М, Кузнєцової Н.С., Кучеренко І.М., Лунця Л.А., Луця В.В., Новицького І.Б., Садикова О.Н., Спасибо-Фатєєвої І.В., Флейшиць К.А., Харитонова Є.О., Шевченко Я.М., Шишки Р.Б; спеціалістів у галузі теорії права – Гредескула Н.А., Лазарева В.В., Насирової Ї.Я., Недбайло П.Ю., Піголкіна А.С., Скакун О.Ф., Спасова Б.П., Соцуро Л.Ф., Черданцева О.Ф.; фахівців в інших галузях права - конституційного (Тодики Ю.М.), кримінально-процесуального (Елькінд Л.С.).

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим науковим дослідженням проблем тлумачення нормативно-правових актів, здійсненим на матеріалах цивільного законодавства незалежної України з урахуванням практики сучасного тлумачення законодавства судами України.

У дисертації сформульовані та обґрунтовані такі нові наукові положення:

— вперше показується, що тлумачення актів цивільного законодавства включає до себе не тільки інтерпретацію змісту

правових норм, а і логічну їх побудову. Тому поняття тлумачення актів законодавства визнається родовим стосовно тлумачення правових норм як поняття видового;

- вперше пропонується включити положення про тлумачення актів цивільного законодавства до Цивільного кодексу України у вигляді спеціальної глави та обґрунтовується доцільність прийняття таких доповнень, а в міру накопичення наукових знань - прийняти закон про тлумачення нормативно-правових актів, який би поширювався на акти всіх галузей права;

- вперше дається розмежування між прямим встановленням в актах цивільного законодавства правових приписів, правових конструкцій та випливанням таких правових явищ із актів цивільного законодавства;

- вперше розроблені рекомендації щодо вирішення колізій між правовими приписами, які прямо встановлюються актами цивільного законодавства, прямо та непрямо випливають із таких актів та виявляються при тлумаченні різними способами;

- вперше здійснено поділ приписів, які випливають із актів цивільного законодавства та виявляються при тлумаченні висновком від протилежного, на такі, що випливають із актів законодавства прямо, і такі, які випливають непрямо, та визначено їх юридичну силу;

- вперше показано непряме випливання із актів законодавства приписів, які виявляються при тлумаченні висновком від попереднього правового явища до наступного і навпаки, висновком ступеню, та визначені межі правомірності таких висновків;

- дістало подальшого розвитку положення про систематичне тлумачення актів цивільного законодавства в частині віднесення до такого тлумачення інтелектуальної діяльності щодо логічного перетворення тексту нормативно-правових актів з метою перенесення правових положень, закріплених в актах цивільного законодавства, в систему права, конструювання норм цивільного права та виявлення суспільних відносин, на які дані положення поширюються;

- поглиблено розуміння логічного тлумачення актів цивільного законодавства, до змісту якого пропонується включити відтворення у мисленні суспільних відносин, на які поширюється чинність певного положення цивільного законодавства, співпоставлення цих відносин з відповідним текстом нормативно-правового акта, а також врахування логічних зв'язків між суміжними положеннями актів цивільного законодавства;

- вперше пропонується визнати регулятивне значення не тільки за закріпленою в акті цивільного законодавства його метою, яка не може застосовуватись всупереч конкретним положенням такого закону, а за метою, яка розуміється як доцільність. В такому розумінні мета могла б враховуватись при тлумачення неясних положень законодавства, а також при визначенні меж випливання правових приписів, які при тлумаченні із актів цивільного законодавства виявляються за допомогою висновку ступеню;

- вперше обґрунтовується можливість виходу за межі букви закону при тлумаченні актів цивільного законодавства в зв'язку з необхідністю врахування історичного чинника, а також з метою забезпечення верховенства права, ідеї якого втілені в положеннях Конституції України і основних засадах цивільного законодавства, та відмовитися в зв'язку з цим від розширеного та обмеженого тлумачення;

- сформульована низка пропозицій щодо вдосконалення тих положень актів цивільного законодавства, в яких здобувачем виявлені недоліки або які є занадто складними для тлумачення.

Практичне значення отриманих результатів. Результати цього дослідження можуть бути враховані при внесенні відповідних доповнень до Цивільного кодексу України, при підготовці роз'яснень Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами. Використання результатів цього дослідження при здійснення правосуддя буде сприяти більшій єдності судової практики, більшій відповідності актів правосуддя закону та ідеї верховенства права.

Доцільним було б використання результатів цього дослідження при викладенні курсу цивільного права в юридичних навчальних закладах. В перспективі результати цього дослідження могли б стати основною для опрацювання курсу тлумачення нормативно-правових актів, який слід включити до навчальних планів усіх юридичних навчальних закладів як обов'язкову дисципліну. Ці результати могли б використовуватись при підготовці підручників і навчальних посібників з цивільного права.

На цей час результати даного дисертаційного дослідження використовуються здобувачем в діяльності на посаді судді Вищого господарського суду України, а також при викладанні курсу “Актуальні проблеми цивільного права” на юридичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Апробація результатів дослідження.