LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...


праві до середини ХХ століття розглядалася і вирішувалася на основі міжнародних звичаєвих норм, одержала свого нормативного закріплення у процесі кодификації права міжнародних договорів, розпочатої в рамках ООН. При цьому був зроблений акцент на розмежуванні правил тлумачення договору, видів такого тлумачення і засобів, за допомогою яких останнє здійснюється.

При інтерпретації в міжнародній договірній практиці, в залежності від суб’єктів тлумачення, в основному застосовуються автентичне, судове і доктринальне тлумачення; способами тлумачення міжнародних договорів найчастіше є граматичний, логічний, історичний і систематичний, які саме в такій послідовності вичерпують даний процес, хоча у кожному окремому випадку вони можуть бути використані і всі одночасно. У рамках світового співтовариства здійснюються постійні спроби уніфікації правил тлумачення договорів з використанням доктринальних положень (Сіракузькі принципи тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного пакту про цивільні і політичні права 1966 р.) або типових положень, обраних сторонами (Правила ІНКОТЕРМС, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р., принципи УНІДРУА, принципи Європейського договірного права).


ВИСНОВКИ


Запровадження права в життя неможливе без з’ясування змісту норм права, індивідуальних рішень, договорів, що визначає значимість тлумачення, яке супроводжує право в самих різних формах його прояву. Історичні корені тлумачення знаходяться у взаємодіях людини з природою, що викликало необхідність осмислення такої взаємодії за допомогою з’ясування змісту природних явищ і пов’язаної з ними соціальної практики. Основою терміна “тлумачення” є слова, які дають можливість визначити цей термін: “пояснення, розкриття змісту” і “творче освоєння”, що вказує на необхідність інтелектуальної діяльності, спрямованої на розкриття змісту. В дисертації з’ясовується використання терміна “тлумачення права” із загальнофілософської, структурної, змістовної і конкретної позицій.

Сучасні уявлення про тлумачення усе більше ґрунтуються на юридичному праворозумінні, що дозволяє вирішити багато проблем, які виникають особливо при інтерпретації прав і обов’язків окремих суб’єктів, при здійсненні договірних відносин.

Теорія тлумачення права в Україні інтенсивно розвивається, що обумовлено цілою низкою соціально-правових і організаційно-правових факторів світового і національного характеру, найважливішим серед яких є рух України до світових і європейських стандартів у праворозумінні і правозастосуванні, та пов’язана з цим задача побудови правової держави. У процесі тлумачення права відзначається зростання ролі юридичної герменевтики. При інтерпретації важливу роль відіграють способи, прийоми і правила здійснення цієї специфічної діяльності, практичне оволодіння якими дає можливість юристам здійснювати своє професійне призначення.

Договір, як первинне правове явище, з загальнотеоретичних позицій вивчений недостатньо. Під юридичною конструкцією договору розуміється передбачена законом система взаємозалежних компонентів правового характеру, що забезпечує функціонування зв’язків між учасниками договору. Ключове значення для тлумачення договору має встановлення його правової природи, від якої, у кінцевому рахунку, залежить весь комплекс питань, пов’язаних із взаємодією сторін. Суб’єкту тлумачення доводиться усвідомлювати зміст здійсненого стороною договору волевиявлення і його співвідношення з волею.

Цивільно-правовий договір є основною правовою формою, яка фактично перманентно визначає й опосередковує динаміку цивільного обороту. Процес тлумачення цивільного договору характеризується необхідністю пошуку закладеного в договорі компромісу, необхідного для “примирення” протиборчих інтересів сторін.

Адміністративний договір є публічно-правовим, а його учасники найчастіше знаходяться у відношенні влади і підпорядкування. Загальні принципи договірного права в адміністративному договорі, у тому числі і правила тлумачення, діють з певними обмеженнями, які прямо обумовлені особливостями адміністративно-правового регулювання.

Особливості тлумачення міжнародного договору обумовлені його правовою природою. Такі договори є угодами між державами чи іншими суб’єктами міжнародного права, а також мають явно виражену єднальну (договірну) основу. При інтерпретації в міжнародній договірній практиці, в залежності від суб’єктів тлумачення, в основному застосовуються автентичне, судове і доктринальне тлумачення; способами тлумачення міжнародних договорів частіше є граматичне, логічне, історичне і систематичне тлумачення.

Способи і правила тлумачення цивільного, адміністративного і міжнародного договорів в основному відповідають способам і правилам тлумачення нормативно-правових актів, але з певними модифікаціями і особливостями, обумовленими специфікою правової форми, і особливостями самого об’єкта тлумачення.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Юдін З.М. Тлумачення договору як різновид тлумачення права // Юридич-ний вісник. – 2000. – № 3. – С. 85-88.

 • Юдін З.М. Праворозуміння і тлумачення права: до методології тлумачення договору // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С. 443-446.

 • Юдін З.М. Договір у механізмі дії права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2001. – С. 60-63.

 • Юдін З.М. Загальна характеристика договору: до питання нормативності договірних актів // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2001. – С. 391-394.

 • Юдін З.М. Тлумачення міжнародного договору: загальнотеоретичний аспект // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2002. – С. 91-94.

 • Юдін З.М. Тлумачення права як правова категорія // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – С. 112-116.

 • Юдін З.М. Про розширення поняття “тлумачення права” // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 21. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – С. 95-99.


  АНОТАЦІЯ


  Юдін З.М. Тлумачення договору. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004.

  Дисертація є першим в Україні комплексним загальнотеоретичним науковим дослідженням з питань тлумачення договору. Наукова новизна роботи визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей і тенденцій розвитку інтерпретаційної діяльності у зв’язку з підвищенням ролі договору в умовах демократизації суспільного і державного життя України.

  У дисертації пропонуються нові концептуальні ідеї, поняття, положення і висновки, отримані особисто здобувачем: здійснено комплексне дослідження поняття “тлумачення права”; зроблено системний аналіз тлумачення права що привело до його розширення, а інтерпретаційна діяльність у праві пов’язана з тлумаченням договорів; визначено значення герменевтики в тлумаченні права; обґрунтовано самостійне


 •