LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду

показує повну рівнозначність нормативного і казуального тлумачення конституції в забезпеченні дії механізму розподілу влад, захисту прав людини і т.д.;

- у пропозиціях з удосконалення законодавства України, що регламентує діяльність органу-інтерпретатора Конституції, як то

принципи тлумачення, правила і т. д., удосконалення роботи

Конституційного Суду України.

Практичне значення одержаних результатів. Актуальність та новизна теми виявляється у практичних результатах дослідження. Аналіз нормативної бази, що регулює діяльність Конституційного Суду України, дає змогу визначити пропозиції та рекомендації щодо подальшого удосконалення законодавства, пов'язаного з функціонуванням в Україні конституційної юстиції взагалі, та тлумаченням Конституції України зокрема.

Дослідження діяльності Конституційного Суду України, узагальнення його досвіду із тлумачення Конституції України дозволяє визначити тенденції його діяльності, вказати на упущення та недоліки, показати шляхи модернізації та удосконалення процесу тлумачення Конституції України.

Висновки щодо діяльності Конституційного Суду України із тлумачення Конституції України дають змогу визначити конкретні рекомендації стосовно різних аспектів тлумачення Конституції України.

Розгляд теоретичного блоку питань, пов'язаних з тлумаченням конституції, сприяє подальшому дослідженню теорії тлумачення конституції, її розвитку та удосконаленню. Крім того, висвітлені теоретичні питання відзначаються проблемним характером і мають вихід на практичну сторону діяльності щодо тлумачення конституції.

Дослідження в цілому повністю висвітлює один із аспектів конституційної юстиції, а це дає змогу використовувати його при вивченні відповідної теми в межах курсів "Конституційне право України" та "Державне право зарубіжних країн".

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації обговорювались на кафедрі конституційного права Одеської національної юридичної академії, на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу академії, міжнародній науково-практичній конференції "Сучасний конституціоналізм і конституційна юстиція" (Одеса, жовтень 2000 р.).

Публікації. Основні положення результати та висновки дисертації викладено в п'яти наукових статтях, що містяться у фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України.

Структура та обсяг дисертації обумовлений метою та завданнями дослідження. Структура складається з вступу, двох розділів, які поділено на дев'ять підрозділів, висновків, таблиць та списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації 183 сторінки, список використаної літератури 27 сторінок (313 джерел), схеми та таблиці (16 сторінок).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вступ. У загальних рисах розкривається значущість проблеми тлумачення Конституції, підстави для її дослідження. Даються обґрунтування необхідності проведення такого дослідження. Серед іншого вказується на новизну цього інституту для правової системи України та надзвичайну його важливість для функціонування правової демократичної держави. Актуальність теми тлумачення Конституції пов'язується з сучасним станом державного творення. Необхідність проведення дослідження визначається практичною відсутністю теорії тлумачення Конституції, як доктринальної бази відповідного повноваження Конституційного Суду України.

Розділ І "Досвід тлумачення конституції в сучасному світі" складається з чотирьох підрозділів. У підрозділі 1.1. "Тлумачення Конституції у США" досліджуються зародження, історичний розвиток, особливості функціонування американської моделі тлумачення конституції. Аналізуючи своєрідні сторони тлумачення конституції, властиві лише США та країнам з подібною системою, автор приходить до висновку про самобутність та своєрідність системи в цілому, що дає можливість говорити про існування окремої моделі тлумачення конституції.

США поклали початок судовому тлумаченню конституції в сучасному розумінні цього терміна. По сьогодні такий спосіб при

стосування конституції до реалій життя вважається "привілейованою рисою американської демократії" (А. Міллер). Досліджуючи витоки тлумачення Конституції у США, автор доходить висновку про те, що коріння цього явища знаходиться в правових традиціях Британії, які відповідним чином було рецепійовано та творчо удосконалено. Запропонована автором періодизація вказує на всі значні події, що слугують віхами в розвитку тлумачення у США і охоплює період від початку XVII століття і по сьогоднішній день. Аналіз історичного розвитку дав змогу визначити тенденції, показати виникнення способів тлумачення, з'ясувати їх види, і при цьому загальна картина тлумачення набуває довершеності показом застосування конкретних видів і способів тлумачення, в конкретних історичних обставинах. Історичний досвід тлумачення конституції у США одночасно аналізується на двох рівнях - федеральному та штатів. Висновок автора з цього приводу показує значну відмінність у застосуванні такого інструменту, як тлумачення, що в першу чергу викликано різним характером конституції федеральної та штатів (перша - загальна, більшість останніх - надто деталізовані). Доповнює історичну ретроспективу аналіз доктринальної бази тлумачення конституції.

В цілому американський підхід акцентує увагу на тому, що сенс тлумачення - надання конкретного змісту окремим конституційним положенням в світлі стандартів суспільства (Б. Кордозо). Аналізуючи досвід тлумачення Конституції у США, можливо виділити дві течії згідно з якими тлумачиться Конституція США: згідно з "духом", та згідно з "буквою" Конституції. Використання кожного з яких залежить від конкретної проблеми, що постає перед суддями, ступенем загальності норми Конституції, історичними обставинами. Автором аналізуються проблемні питання, в т. ч. проблеми "суддівської правотворчості", "прецедентна", вдалі вирішення яких показують надзвичайну гнучкість американської моделі, її здатність до модернізації та удосконалення.

Дослідженню піддаються також країни, що запозичили досвід США стосовно використання тлумачення конституції, тут же дається авторський варіант класифікації цих країн.

В цілому автор відзначає ефективність американської моделі в плані гармонізації реальної та юридичної конституції, а також надзвичайну важливість тлумачення конституції, як інструменту захисту прав та свобод людини, підтримання системи отримань та противаг та ін. Ознаками американської моделі тлумачення конституції вважаються:

- здійснення тлумачення судом загальної юрисдикції;

- тлумачення здійснюється лише у зв'язку з конкретною справою;

- можливість ревізії попередніх тлумачень,