LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду

ході розгляду цих питань визначаються:

- принципи конституційного судочинства у зв'язку зі специфікою тлумачення Конституції;

- стадії тлумачення Конституції, причому вважається за доцільне розділити процес тлумачення Конституції на сім стадій;

- межі тлумачення Конституції, при цьому встановлюються об'єктивні та суб'єктивні фактори, що встановлюють межу тлумачення Конституції;

- дається визначення результату тлумачення Конституції, як кращого стану функціонування відносин, що їх регулює відповідна норма Конституції;

- аналізується природа актів тлумачення Конституції та їх особливості.

Автор дає рекомендації щодо удосконалення нормативної бази, яка регулює тлумачення Конституції України.

У підрозділі2.4. "Види і способи тлумачення конституції. Роль доктринального і компетентного тлумачення в ефективній діяльності органу-інтерпретатора конституції" багатогранність тлумачення конституції досліджується через призму видової характеристики та багатоваріантності тлумачення. Аналіз видів тлумачення супроводжується акцентуванням уваги на факті не лише теоретичного, але й практичного значення цієї проблеми. Автором запропоновано весь масив конституційного тлумачення розділити на офіційне та неофіційне тлумачення конституції, наводячи при цьому ознаки цих видів. Аналіз офіційного тлумачення дозволив дійти висновку про перевагу цього виду тлумачення та доцільність цього повноваження для Конституційного Суду України. Основна відмінність цих видів тлумачення вбачається в юридичних наслідках. Крім цього, в межах офіційного тлумачення пропонується розрізняти нормативне і казуальне тлумачення. Особливо докладно автор зупиняється на таких випадках неофіційного тлумачення, як доктринальне та компетентне тлумачення, пов'язуючи ці види тлумачення конституції з правом судді Конституційного Суду України висловлювати окрему думку при прийнятті рішення із тлумачення Конституції України. Визначаючи існування п'яти способів тлумачення конституції, особлива увага приділяється телеологічному, як найбільш творчому, що вимагає надвисокого рівня професіоналізму від інтерпретаторів.

Досліджуючи цю тему автор ставить проблемні питання, які логічно випливають з поставлених цілей. Серед них: причини необхідності тлумачення конституції; причини та переваги делегованого

судового тлумачення конституції; проблема автентичного тлумачення конституції. Доводиться належність повноваження тлумачити Конституцію України лише Конституційному Суду України.

Лейтмотивом цього підрозділу є теза про те, що тлумачення конституції є невід'ємним атрибутом конституційної юстиції.

У підрозділі2.5. "Аналіз практики та перспективи розвитку тлумачення Конституції України" досліджується практика тлумачення Конституції України Конституційним Судом протягом 1997-2000 років.

Для визначення тенденцій діяльності Конституційного Суду автором проводяться широкі статистичні дослідження, на основі яких робляться відповідні висновки. Як наслідок статистичних досліджень кількісного та якісного складу рішень Конституційного Суду, щодо нормативного та казуального тлумачення Конституції, визначено основні тенденції. Серед них:

- сприяння дотриманню принципу розподілу влад;

- врегулювання питань щодо статусу АРК;

- захист прав та свобод людини і т.д.

Автором аналізуються прийоми, що їх використовує Суд під час тлумачення Конституції.

Аналіз рішень Суду, що містять нормативні та казуальні тлумачення Конституції дав можливість узагальнити досвід тлумачення та зробити певні висновки, основний з яких - однакова важливість як нормативного, так і казуального тлумачення.

Дисертантом вказується на аспекти у функціонуванні інституту тлумачення Конституції України, що вимагають модернізації та удосконалення, новели, які необхідно внести до законодавчої бази. Крім цього, показано основні напрямки перспектив розвитку тлумачення Конституції в Україні.

ВИСНОВКИ

Підсумками дисертаційного дослідження е такі результати:

1. Запропоновані висновки і узагальнення лежать в основі сучасної теорії тлумачення конституції, яка в свою чергу базується на загальній теорії тлумачення права. Тлумачення конституції, в світлі цієї теорії, виступає як один із інструментів реалізації конституції, пристосування її норм до потреб держави та суспільства. Термін "тлумачення конституції"" вважається за доцільне визначити, як діяльність по усуненню неоднозначності розуміння конституції шляхом усвідомлення дійсного сенсу норми. Під офіційним тлумаченням конституції слід розуміти діяльність уповноваженого органу держави із роз'яснення змісту норм основного закону шляхом усунення неясностей у їх

розумінні, з'ясування таким чином сенсу норми з метою реалізації конституції, та пристосування її норм до потреб держави та суспільства.

2. Тлумачення конституції є ідеальною альтернативою внесення до неї змін, оскільки процедура внесення змін до конституції майже завжди досить складна. Крім цього, часті зміни конституції підривають її авторитет як основного закону держави, та є несприятливим фактором щодо стабілізації держави та суспільства. Тлумачення конституції допомагає ліквідації однієї з основних рис конституції - розходження фактичної та юридичної конституцій, гармонізуючи при цьому текст основного закону та реалії державного і суспільного життя. Непрямим наслідком цього факту е розрішення парадоксу "сталості/мінливості" конституції.

3. Політизація і політологізація - дві тенденції, які можуть виявлятися під час інтерпретаційної діяльності органу конституційної юстиції. Політизація тлумачень Конституції є вкрай небезпечним явищем, так як:

- втрачається імідж Суду як незалежного і об'єктивного арбітра;

спотворюється ідея конституційного контролю;

- тлумачення такого роду відзначаються тенденційністю, а також низькою якістю і суперечливістю.

Політологізація, зважаючи на дійсний сенс цього терміну, є цілком позитивним явищем і при потребі цілком можливий її вияв під час тлумачень Конституції.

4. Компаративний аналіз існуючих моделей тлумачення конституції дозволяє вести мову про різність форм та однаковість змісту тлумачення конституції (звичайно, з відповідними уточненнями). Зародження інституту тлумачення конституції слід шукати в правових традиціях Британії та особливостях розвитку правової системи розвитку правової системи США XVII - XIX століть. Основні складові частини витоків інституту тлумачення конституції:

- принцип конституційного контролю (Британія);

- принцип розподілу влад (Британія, Франція);

- система стримувань і противаг (США);

- роль Суду, як арбітра влад