LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду

(США).

5. Автентичне тлумачення конституції, яке є основною ознакою радянської моделі тлумачення конституції, не є раціональним та доцільним, і не може застосуватись в умовах існування демократичної правової держави з огляду на природу правової держави та конституційного контролю. Перехід радянської моделі тлумачення конституції в європейську слід вважати еволюційною трансформацією. Еволюція - основна і принципова ознака цієї трансформації. Переваги саме такого вирішення проблеми - урахування складностей перехідного періоду; поступовий вибір та адаптація найбільш прий-

нятого різновиду моделі. Для України функціонування Конституційного Суду в якості єдиного тлумача Конституції дає такі переваги:

- забезпечується значний професіональний рівень тлумачень, що виявляється на їх якості, а отже, відбувається більш ефективна реалізація норм Конституції;

- зменшується ризик політизації тлумачень порівняно з автентичними тлумаченнями.

6. Аналіз нормативної бази, яка регулює тлумачення Конституції в Україні, дає змогу визначити недостатню урегульованість цього питання. Це стосується як загальних моментів, а саме: визначення тлумачення (за умов існування окремого повноваження Конституційного Суду це стосується і окремих сторін, пов'язаних з процесом тлумачення) і відсутність правил, методики тлумачення, визначення цілей, намірів та результатів тлумачення тощо. Потребує вирішення питання щодо особливої думки судці Конституційного Суду у рішенні із тлумачення Конституції у випадку, коли вони розходяться з рішенням Суду. За умови, коли окрема думка судці лише констатує незгоду судді з рішенням Суду і ніяким чином не впливає на нього, вона відіграє скоріше негативну роль, адже таким чином підривається авторитет тлумачення Суду. Природа окремої думки судді в такому випадку не зовсім ясна. Зважаючи на те, що сенс діяльності Суду - в пошуку найбільш оптимального тлумачення, окрема думка судці може містити лише доповнюючи обставини до мотивуючої частини.

7. Порівняння казуального та нормативного тлумачення конституції показує їх рівноцінність як в сенсі визначальних характеристик, так і щодо застосування їх в якості інструменту органу конституційної юстиції. Говорячи про казуальне тлумачення конституції, слід мати на увазі той факт, що в плані юридичних наслідків тлумачення, яке дається органом конституційної юстиції в ході вирішення конкретної справи, нічим не відрізняється від тлумачення, яке дається у спеціальній процедурі. Основна ознака нормативного тлумачення -загальнообов'язковість. Вважається, що саме ця характеристика спонукала вітчизняного законодавця виділити окреме повноваження суду.

8. Доведено значущу роль тлумачення конституції як інструменту забезпечення розподілу влад, підтримання системи отримань і противаг, охорони прав і свобод людини та ін. В плані визначення місця Конституційного Суду України в системі розподілу влад особливо важливою є проблема самообмеження Суду під час інтерпретаційної діяльності та меж тлумачення Конституції, причому такими межами слід вважати:

- межі відносин, що їх регулює Конституція;

- межа тлумачення визначається природою органу конституційної юстиції, та його місцем в системі розподілу влад;

- межа тлумачення додатково визначається ст. 157 Конституції України;

- межею тлумачення є лише положення Конституції, а не розділу і т. д.

9. Результати проведеного дисертаційного дослідження містять положення, що розвивають теорію тлумачення конституції. Вони можуть бути використані при удосконаленні системи конституційної юстиції в Україні, а також при підготовці юридичних кадрів в процесі викладання курсів: "Конституційне право України", "Конституційне право зарубіжних країн" і спецкурсу "Конституційна юстиція".

10. Аналіз розвитку інституту тлумачення конституції у деяких країнах Азії, Африки, а також країн - учасниць СНД, які здійснювали копіювання інститутів західної демократії без урахування їх дійсної суті, ролі в механізації функціонування дійсно правової та демократичної держави, дозволяє стверджувати про вкрай негативний ефект від такого зовнішнього копіювання, адже таким чином піддається дискредитації сама ідея тлумачення конституції.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Сліденко І.Д. Витоки інституту тлумачення конституції у США //Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. - Одеса:

Астропринт. 1999. - Вип. 6-7. - С. 196-199.

2. Сліденко І.Д. Елементи впливу політичних процесів на діяльність органу-інтерпретатора конституції //Актуальні проблеми політики: Зб.наукових праць. — Одеса: Юр. література, 2000. - Вип. 8. - С. 123-127.

3. Сліденко І.Д. Еволюційна трансформація системи охорони та інтерпретації конституції радянського типу в європейську модель: причини та значення //Актуальні проблеми політики:

36. наукових праць. - Одеса: Юр. література, 2000. - Вип. 9. -С. 109-111.

4. Сліденко І.Д. Тлумачення конституції в країнах СНД і Балтії:

досвід порівняльного аналізу //Держава і право: Зб.наукових праць. - Юридичні і політичні науки. - Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. - Вип. 8. -С. 150-154.

5. Слиденко И.Д. Конституционализм и толкование Конституции //Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень, 2000, Одеса. - Одеса: Юр. література, 2000 - С. 164-166.

АНОТАЦІЯ

Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2001.

Дисертація е науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з тлумаченням Конституції України, на базі загального вчення про тлумачення права.

На основі системного аналізу основних моделей тлумачення конституції розвивається новий підхід до тлумачення конституцій, як до невід'ємного інструменту функціонування правової демократичної держави. Новизну та системність дослідження підсилюють історико-правовий та компаративний аспекти.

Дослідження проблемних питань теорії тлумачення конституції сприяло розкриттю і визначенню поняття "тлумачення конституції", співвідношення видів і способів тлумачення, впливу політизаційних та політологізаційних процесів тлумачення конституції.

Проведений детальний історико-правовий аналіз функціонування системи тлумачення Конституцій в Україні, її сучасний стан, динаміка в ході державотворчого процесу, тенденцій розвитку та перспектив