LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти

//Вопросы истории КПСС. – 1988. - № 4. – С. 125-131.

 • Оборотов Ю. Н. Государственно-правовые взгляды Г. В. Плеханова (1883 – 1903гг.) //Сов. государство и право. – 1988. – № 5. – С. 149-150.

 • Оборотов Ю. Н. Роль Г. В. Плеханова в становлении политико-правовой теории марксизма //Сов. государство и право. – 1990. – № 8. – С. 91-100.

 • Оборотов Ю. Н. Об основных направлениях гуманизации политики //Политология и социально-политические процессы в советском обществе. – Одесса, 1991. – С. 59-60.

 • Оборотов Ю. Н. На пути к становлению советской политологии //Резонанс. Социологический вестник. – 1991. – № 2. – С. 8-17.

 • Оборотов Ю. М. Держава і цивілізація //Україна: становлення незалежності. – Одеса, 1993. – Ч. 2. – С. 14-16.

 • Оборотов Ю. Н. Государство в религиозной философии Владимира Соловьева //Юридический вестник. – 1994. – № 1. – С. 80-83.

 • Оборотов Ю. М. Проблема подолання несучасних рис держави Україна //Українське національне відродження: проблеми, прогнози, державна політика. – Одеса, 1995. – С. 18-19.

 • Оборотов Ю. Н. Некоторые черты Украины как современного государства //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 1995. - Вип. 2. – С. 43-49.

 • Оборотов Ю. М. Про формування державної правосвідомості в Україні /Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні. – Одеса: Астропринт, 1996. – Ч. II. – С. 43-49.

 • Оборотов Ю. Н. Прогресс в праве //Юридический вестник. – 1997. – № 1. – С. 80-83.

 • Оборотов Ю. Н. Целостность права и этапы его развития //Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 1999. – Вип. 6, ч. I. – С. 3-11.

 • Оборотов Ю. Н. Динамика правовой культуры //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 1999. – Вып. 6-7. – С. 83-88.

 • Оборотов Ю. Н. Профессиональная ориентация студентов-юристов //Юридический вестник. – 1999. – № 1. – С. 48-52.

 • Оборотов Ю. М. Правова система України та євразійська правова сім’я //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2000. – Вип. 9. – С. 36-42.

 • Оборотов Ю. Н. Юридическая антропология – новое измерение права //Юридический вестник. – 2000. – № 1. – С. 48-52.

 • Оборотов Ю. М. Герменевтичний метод у правознавстві //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 1. – С. 19-21.

 • Оборотов Ю. М. Євразійська правова сім’я: перетворення нашого права //Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – С. 195-198.


 • Оборотов Ю. М. Права людини та розвиток права //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – Вип. 12. – С. 23-28.

 • Оборотов Ю. Н. Общеправовое развитие и евразийская правовая семья //Философия права. – 2001. - № 1. – С. 71-74.

 • Оборотов Ю. М. Загально-правовий розвиток і збереження національної правової культури //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 16-19.

 • Оборотов Ю. М. Юридичний образ постмодерну //Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – Т. 1. – С. 97-103.

 • Оборотов Ю. М. Держава і право в епоху постмодерну //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 13-17.

 • Оборотов Ю. Н. Историческое познание права: новые перспективы //Правоведение. – 2002. – № 4. – С. 235-237.

 • Оборотов Ю. М. Парадигми права і держави в епоху постмодерну //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – Вип. 16. – С. 29-35.

 • Оборотов Ю. М. Підвищення судової влади в системі розподілу влад //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – Вип. 13-14. – С.374-381.

 • Оборотов Ю. Н. Методология юридической науки в эпоху постмодерна //Юридический вестник. – 2002. – № 4. – С. 81-85.

 • Оборотов Ю. Н. Юридическое образование в эпоху постмодерна //Проблеми вищої юридичної освіти. – Х., 2002. – С. 30-33.

 • Оборотов Ю. Н. Постмодерн: другое понимание и определение права //Юридический вестник. – 2003. – № 1. – С. 60-65.

  АНОТАЦІЯ

  Оборотов Ю.М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

  У дисертації відзначається, що в епоху постмодерну загострюються проблеми існування правових нормативів і державних інститутів. На тлі кризи європоцентристського підходу до права зростає інтерес до власної правової спадщини, правових традицій, збереження наступності у праві. Тим часом неможливо обійтися без правової акультурації як запозичення положень інших правових культур. З огляду на специфіку правового розвитку України можна вважати встановленою її належність до євразійської правової сім’ї. Правова політика в Україні має бути націлена не на створення законодавчого права, а врахування власної правової спадщини і правових традицій, активне

  впровадження в юридичну практику та юридичну освіту розробки вітчизняної юриспруденції, розвиток нормативно-правової бази й державних інститутів, адекватних правовому менталітету і правовій культурі нашого народу.

  Ключові слова: правові традиції, європоцентризм у правовому розвитку, правова спадщина, правова акультурація, юридичний образ постмодерну, сучасне праворозуміння, євразійська правова сім’я, правова політика України, юридична освіта України.

  АННОТАЦИЯ

  Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии: общетеоретические аспекты. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2003.

  Новая эпоха, именуемая постмодерном, обостряет нестабильность правовой сферы, требует обновления своего правового наследия, используя достижения других правовых культур и цивилизаций. Кризис западной традиции права является дополнительным стимулом для преодоления европоцентристского подхода к праву, его основам, идеям, принципам, ценностям и нормам. Различия при формировании и использовании правового наследия выводят к разделению всех правовых систем современности на две разновидности: отдифференцированные и неотдифференцированные. Их существование – это два направления правового развития, которые отображают различия в мировосприятии, отношении к Богу, другим людям, традициям предков, выражены в особенностях правового менталитета и восприятии других правовых культур.

  Определяющую роль в современном видении права и государства играет использование цивилизационного подхода с идеей существования культурно-исторических типов (локальных цивилизаций). Теория цивилизаций развивает идею плюрализма существующего


 •