LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація

природному праві.

15. Апріорні цінності зумовлюватимуть таку ж апріорність основних правових понять: суб'єкт права, об'єкт права, суб'єктивне право, об'єктивне право, правова норма, правові відносини та ін. Усі конкретно-емпіричні поняття, тобто поняття, які виникають не через апріорне їх установлення, а на підставі даних історичного досвіду, зокрема, такі, як звичай, закон, судова практика, міжнародні угоди, правова доктрина, необхідно підпорядковувати основним правовим поняттям. У вмінні зіставляти зміст, який міститься в апріорних і емпіричних поняттях, з конкретними фактами людської поведінки полягає вся суть практики застосування права. Якщо таке вміння та розуміння відсутні, можливе лише механічне прикладання норми до окремого певного випадку, здатне призвести до несправедливого, але не належного застосування права.

16. Джерела права постають визначальним стильоутворюючим елементом сучасного українського права. Реалізація принципів верховенства права, правової держави, розподілу влади передбачає наявність науково обґрунтованої концепції джерел права. По-перше, існує потреба розглянути поняття та види джерел права під новим кутом зору. Процеси розбудови правової демократичної держави та громадянського суспільства вимагають адекватних форм упорядкування людських відносин. Ідеться про визнання договору, звичаю, судового рішення, принципів права самостійними джерелами права. По-друге, при опрацюванні плюралістичної теорії джерел права слід ураховувати досягнення таких наук як антропологія, етнографія, історія. Насамперед, урахування має торкатися юридичної традиції України.

17. Конститутивними елементами концепту “нормативних фактів” є акт визнання, факти і цінність, нормативний зміст факту. Автор наводить ідеал-реалістське поняття права. Право - це система, порядок імперативно-атрибутивних норм, які набувають легітимності, дієвості й соціальної гарантії ефективності через нормативні факти. Як результат, сучасна теорія права має бути теорією цінностей і оцінок, що вочевидь актуалізує проблему зрілої правосвідомості юристів як сфери духовності.

18. Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватися як для формулювання принципів системного бачення проблеми права, так і для практичного реформування інститутів українського права з акцентом на герменевтичному пошуку права.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:


Монографії, навчальні посібники:

 • Дудченко В.В. Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень: Монографія. – О.: Юрид. літ., 2006. – 304 с.

 • Правничий довідник для професійних суддів / За заг. ред. С.В. Ківалова. – О.: Юрид. літ., 2003. – С. 32-63.

 • Введение в украинское право / Под ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – О.: Юрид. літ., 2005. – С. 137-158.


  Статті в наукових фахових виданнях України:

 • Дудченко В.В. Герменевтика права як проблема (методологічний аспект) // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць ОНЮА. – О., 2003. – № 12. – С. 42-50.

 • Дудченко В.В. До питання щодо дослідження феномена права
  // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць – О.: Юрид. літ., 2003. – Вип. 18. – С. 25-31.

 • Дудченко В.В. Трансцендентність західної традиції права // Юрид. вестник. – О.: Юрид. літ., 2003. – № 4. – С. 69-73.

 • Дудченко В.В. Концепція права Жана-Луї Бержеля // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О.: Юрид. літ., 2004. – Т. 3. – С. 56-60.

 • Дудченко В.В. Правова реальність: до постановки проблеми //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2004. – Вип. 22. – С. 10-15.

 • Дудченко В.В. Ідеї природного права епохи еллінізму //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2004. – № 23. – С. 56-60.

 • Дудченко В.В. Ідея права (за працями Г. Бермана і Д. Ллойда)
  // Митна справа. – 2004. – № 6. – С. 85-91.

 • Дудченко В.В. Проблема концептуалізації права //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2005. – Вип. 24. – С. 187 194.

 • Дудченко В.В. Концепт позитивізму в юриспруденції: генезис та обґрунтування // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2005. – Вип. 25. – С. 6 14.

 • Дудченко В.В. Легітимність і легальність: питання співвідношення. // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2005. – Вип. 26. – С. 58 64.

 • Дудченко В.В. Універсалізм і партикуляризм у праві // Правова держава: Зб. наук. праць. – О.: Астропринт, 2005. – Вип. 8. – С. 13 19.

 • Дудченко В.В. Антиномії права в ученні Густава Радбруха
  // Часопис Київ. ун-ту права. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 38 44.

 • Дудченко В.В. Концепції причинності у праві // Право і безпека. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – № 3. – Т. 4. – С. 14 18.

 • Дудченко В.В. Аналітична юриспруденція про концепт права
  // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О.: Юрид. літ., 2005. – Т. 4. – С. 34 45.

 • Дудченко В.В. Роль компаративістики в уніфікації права // Митна справа. – 2005. – № 6. – С. 76 79.

 • Дудченко В.В. “Буква” і “дух” права: до методології питання
  // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 19 24.

 • Дудченко В.В. Порівняльне право: предмет, функції та цілі
  // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. – С. 17 22.

 • Дудченко В.В. До питання про нормативні факти // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 135 142.

 • Дудченко В.В. Основні поняття історичної школи права: критичний дослід // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – О.: ПП “Фенікс”, 2006. – Вип. 29. – С. 245-251.

 • Дудченко В.В. Іудейське право: до проблеми виникнення, обґрунтування та взаємодії з сучасним ізраїльським правом // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 32. – С. 519 527.

 • Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 33. – С. 96 103.

 • Дудченко В.В. До історико-матеріалістичного вчення про право
  // Держава і право: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 34. – С. 594 599.

 • Дудченко В.В. “Судове право” іудеїв у системі сучасного права Ізраїлю // Митна справа. – 2006. – № 5. – С. 73 78.

 • Дудченко В.В. Концепція позитивної філософії Огюста Конта: критичний дослід // Юрид. вестник. – 2006. – № 1. – С. 88 93.

 • Дудченко В.В. Критерії стилю правових сімей сучасного світу
  // Юрид. вестник. – 2006. – № 4. – С. 63 67.

 • Дудченко В.В. Плюралістичне праворозуміння: досягнення української юриспруденції // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О.: Юрид. літ., 2006. – С. 42 54.

 • Дудченко В.В. Багатофункціональні властивості


 •