LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація

порівняльного правознавства // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 18 24.

 • Дудченко В.В. Правогенеза в історичній школі права
  // Університетські наук. зап.: Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2006. – № 2 (18). – С. 6 12.

 • Дудченко В.В. До дослідження загальних принципів римського та мусульманського права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. літ., 2007. – Вип. 31. – С. 26 31.


  Матеріали конференцій:

 • Дудченко В.В. Ціннісно-правові аспекти судової влади та правосуддя // Судовий захист прав власності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – О.: Юрид. літ., 2004. – С. 108 114.

 • Дудченко В.В. Роль Гуго Гроція у становленні науки міжнародного права // Международное право после 11 сентября 2001 года: Матеріали наук.-практ. конф. – О.: Фенікс, 2004. – С. 97 104.

 • Дудченко В.В. Право як явище цивілізації та культури // Українська культура: стан та перспективи розвитку: організаційно-правовий аспект: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2004. – С. 85 87.

 • Дудченко В.В. Социальная ценность Конституции: методологические аспекты // Конституционное развитие Республики Молдова на современном этапе: Материалы междунар. науч.-теорет. конф. – Кишинев, 2004. – С. 674 678.

 • Дудченко В.В. Аксіологічні основи права та держави // Формування правової системи в Україні на сучасному етапі (в рамках 2-х читань пам'яті В.М. Корецького): Держава і право: Матеріали міжнар. наук. конф. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 83 87.

 • Дудченко В.В. Порівняльне правознавство: до дослідження загальнотеоретичних основ // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – К., 2005. – С. 27 29.

 • Дудченко В.В. Загальне виборче право: до історії виникнення
  // Практика виборчого процесу в Україні та проблеми його регулювання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – О.: Юрид. літ., 2005. – С. 3 10.

 • Дудченко В.В. Свобода як буттєва передумова прав людини
  // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної наук.-практ. конф. – Л.: Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2005. – С. 25 26.

 • Дудченко В.В. Принцип правової безпеки: до історії виникнення та обґрунтування // Насильство в сім’ї: причини, наслідки та шляхи запобігання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – О.: Фенікс, 2005. – С. 43 45.

 • Дудченко В.В. Ідея права за працями П. Юркевича // Наука і життя: українські тенденції, інтеграція в світову наукову думку: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – К., 2005. – С. 47 49.

 • Дудченко В.В. Правова традиція як категорія порівняльного правознавства // Науковий потенціал України: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – К., 2005. – С. 82 84.

 • Дудченко В.В. Класифікації у сфері права // Запорізькі правові читання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун т, 2005. – С. 7 11.

 • Дудченко В.В. Тора і Галаха в правовій системі іудеїв // Правове життя сучасної України: Тези доп. 9-ї звіт. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу ОНЮА. – О.: Фенікс, 2006. – С. 13 16.

 • Дудченко В.В. Утвердження договору в системі правових цінностей // Право, держава, духовність і шляхи розвитку та взаємодії: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. – О.: Фенікс, 2006. – С. 137 139.

 • Дудченко В.В. Концепція соціального права Григорія Гурвіча
  // Соціальний захист в Україні (правовий аспект): Тези доп. Всеукр. наук. конф. – К., 2006. – С. 25.

 • Дудченко В.В. Порівняльне правознавство: до характеристики предмета, методології та особливостей викладення // Наук. зап. Міжнар. гуманітар. ун-ту. – О.: МГУ, 2006. – С. 12 13.

 • Дудченко В.В. Філософія права Герберта Харта // Юрид. вестник. – 2006. – № 1. – С. 152.

 • Дудченко В.В. Утилітаризм І. Бентама та протидія злочинності
  // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – О.: Фенікс, 2006. – С. 135 139.

 • Дудченко В.В. До питання щодо перспектив розвитку українського права // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. “Другі Прибузькі юридичні читання”. – Миколаїв, 2006. – С. 66 67.

 • Дудченко В.В. Теорія договору: до історії виникнення та обґрунтування // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. –
  Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 103 104.

 • Дудченко В.В. Справедливість як принцип правової держави // Від громадянського суспільства – до правової держави: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ ім. В.М. Каразіна, 2006. – С. 43 44.

 • Дудченко В.В. Римське право у концепціях права Г. Гуго та Ф.К. Савіньї // Римське право і сучасність: Матеріали ІV Міжнар. наук.-метод. конф. – О.: Фенікс, 2006. – С. 22 23.

 • Дудченко В.В. Ідея “Вселенського права”: до історії виникнення та обґрунтування // Порівняльне правознавство на пострадянському просторі: сучасний етап та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару. – Сімферополь, 2006. – С. 211-214.  АНОТАЦІЯ


  Дудченко В.В. Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007.

  У дисертації на основі різноманітних підходів до правової реальності в дослідженнях правових шкіл Заходу та Сходу розглянута традиція правового плюралізму.

  Виявлено закономірності виникнення, розвитку, функціонування і тенденції права в інтерпретаціях природно-правової, позитивно-правової, історико-правової, інтегративно-правової шкіл Заходу. Проаналізовано концепції “належного шляху”, “Брахми” і “Дао”, які обумовлюють розуміння права і його реалізацію у правоустроях Сходу. Висвітлено вітчизняну традицію плюралізму в праві, переваги і недоліки кожної з правових шкіл.

  Обґрунтовано ідеал-реалістську концепцію права і “нормативних фактів”, яка є спробою під новим кутом зору розглянути проблему розвитку українського права. У підсумку: ця концепція має відобразити більш складну систему класифікації і характеристики сучасного права, яка буде спиратися не лише на особливості економічного і політичного устрою, але також і на філософські, етичні, ціннісні, релігійні й інші критерії.

  Ключові слова: різноманітність правової реальності, традиція правового плюралізму, західна інтерпретація права, східна інтерпретація права, інтегративне праворозуміння, нормативні факти, комплементарно-цілісна концепція права, ідеал-реалістське поняття права.


  АННОТАЦИЯ


  Дудченко В.В. Традиция правового плюрализма: западная и восточная интерпретация. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01. - теория и история государства и права; история


 •