LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Транснаціональні комп'ютерні злочини як об'єкт криміналістичного дослідженняКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

БОРИСОВА Лариса ВолодимирівнаУДК 343.98ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертизаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук


Київ-2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ


Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки, доктор юридичних наук, професор Салтевський Михайло Васильович, Університет економіко-правових наук, професор кафедри кримінально-правових дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.
Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Клименко Ніна Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, професор кафедри криміналістики

доктор юридичних наук, доцент Лук’янчиков Євген Дмитрович, Київський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінально-правових дисциплінЗахист відбудеться „26”жовтня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03035, м. Київ, Солом’янська пл., 1.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, м. Київ, Солом’янська пл., 1).* Автореферат розісланий “24” вересня 2007 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.І. КазміренкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інформаційно-комунікаційні технології є одними з найважливіших чинників, які впливають на формування пріоритетних напрямів розвитку двадцять першого століття: надаються безпрецедентні можливості доступу до інформації, колективного її використання та взаємного обміну. Науково-технічний прогрес встановив перед людством відповідальність за використання отриманої могутності – „розвиток техніки несе необмежені можливості для добра і зла”1, а нові можливості, що створюються телекомунікаційними2 мережами, поставили під сумнів більшість традиційних передумов правових систем.

Термін „комп’ютерні злочини” був розроблений для визначення як абсолютно нового виду злочинності, що орієнтуються на комп’ютери, телекомунікаційні мережі та їх користувачів, так і для більш традиційних злочинів, для здійснення яких сьогодні використовується комп’ютерне обладнання. Серед комп’ютерних злочинів, вчинених у світі, все більше стає „міжнародних”, таких, які в якості засобів або жертв використовують інформаційні системи різних держав світу, з можливістю доступу до національних, у тому числі й спеціально захищених інформаційних ресурсів, що створює нові умови для організованої злочинності – використання Інтернет не тільки для здійснення правопорушень, але і для організації віртуальних банд.

Інформаційна безпека є частиною національної безпеки, стан її розвитку відображає рівень цивілізації суспільства, зокрема: перехід до ринкових відносин та інтеграція України до світового співтовариства, розвиток в Україні відносин власності та визнання інформації як об’єкта права власності, підвищення цінності інформації як товару, зумовило вдосконалення законодавчого процесу й тактики регулювання інформаційно-правових відносин з метою приведення вітчизняного законодавства у відповідність із загальноприйнятими міжнародними нормами, які закріплені в статті 9 Конституції України, а це дозволяє стверджувати, що наша держава, поряд із заходами стимулювання розвитку інфраструктури на основі новітніх технологій, вживає заходи щодо протидії комп’ютерній злочинності.

Актуальність дисертації визначається стрімким розвитком нового виду протиправної діяльності – транснаціональних комп’ютерних злочинів, різким підвищенням кримінального комп’ютерного професіоналізму, активної міграції злочинців і організованістю їх дій, що суттєво ускладнює криміногенну обстановку і є складним феноменом, який вимагає інтеграції багатьох галузей знань і, зокрема, юридичної науки для поглибленого дослідження природи цих злочинів, особливостей їх криміналістичної характеристики, тактики виявлення і запобігання з урахуванням сучасних досягнень вітчизняної й зарубіжної теорії та практики криміналістики.

Різним аспектам комп’ютерної злочинності, способам і механізму їх вчинення, технології та техніці виявлення і закріплення слідів, тактиці проведення слідчих дій приділялася увага в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Г. Афанасьєва, Ю.М. Батуріна, В.П. Бахіна, Н. Вінера, В.Б. Вєхова, А.Б. Венгерова, О.А. Гаврилова, В.О. Голубєва, М.В. Гуцалюка, І.З. Карася, В.В. Крилова, В.Д. Курушина, В.О. Мещерякова, М.С. Полєвого, В.Ю. Рогозіна, М.Г. Шурухнова. Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали роботи вчених Р.С. Бєлкіна, В.І. Галагана, І.Ф. Герасимова, В.Г. Гончаренка, Л.Я. Драпкіна, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, В.В. Клочкова, М.В. Костицького, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, Є.Д. Лук’янчикова, О.Є. Манохи, Г.А. Матусовського, Л.С. Митричева, В.О. Образцова, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, О.Г. Філіппова, М.В. Терзієва, В.В. Тіщенка, В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та інших.

Разом з тим, є потреба в подальшому поглибленому дослідженні транснаціональних комп’ютерних злочинів з метою підсилення ефективності боротьби з протиправними діями в сфері інформаційних технологій, що обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає вимогам „Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки” (затверджена Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року), Концепції розвитку органів внутрішніх справ України в ХХІ столітті та Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 років, що затверджені наказом МВС України № 755 від 05.07.2004 р. Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ України (протокол № 2 від 28 лютого 2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій науки криміналістики