LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Транснаціональні комп'ютерні злочини як об'єкт криміналістичного дослідження

інформаційною інфраструктурою;

- вважати, що за рівнем організації комп’ютерної інформації та функціональним призначенням її у програмах і базах даних можуть залишитися інформаційні сліди-відображення вчинення злочину у вигляді змін їх початкового змісту;

- кількісні та якісні характеристики комп’ютерної інформації дають можливість отримати відомості про спосіб, час, протягом якого здійснювалося злочинне діяння, застосовувані технічні та програмні засоби, тому накопичувачі різних типів можуть бути об’єктом експертних досліджень при вчиненні злочинів у телекомунікаційних мережах та Інтернет.

- дефініцію: транснаціональний комп’ютерний злочин” - це посягання на новий вид суспільних відносин – захисту законної діяльності у сфері інформаційних технологій, тобто передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні дії, в яких машинна інформація є засобом або об’єктом злочинних замахів, які призвели до знищення, блокування, модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, систем ЕОМ і їх мереж, створення та розповсюдження шкідливих програм, а також незаконне володіння інформацією та її розповсюдження в телекомунікаційних мережах.

2. Зроблено висновок щодо необхідності інформаційного підходу до змісту криміналістичної характеристики транснаціональних комп’ютерних злочинів, а саме: об’єктрозслідування транснаціональних комп’ютерних злочинів показаний як відношення суб’єктів міжнародного права; предмет безпосереднього замаху; спосіб вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів;„слідова картина”, що виникає в телекомунікаційних мережах після вчинення комп’ютерного злочину; особа злочинця; місцевчинення транснаціонального комп’ютерного злочину; час вчинення транснаціонального комп’ютерного злочину.

3. Визначені ймовірні типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування транснаціональних комп’ютерних злочинів, що дадуть змогу слідчому вірно провести аналіз реальних обставин, які в своїй сукупності орієнтуються на динамічну систему і, насамперед, включають у свій зміст необхідність урахування параметра часу, що постійно змінюється під впливом об’єктивних й суб’єктивних факторів.

4. Досліджені віртуальні сліди-відображення, які пропонується визначати як інформаційні, що залишаються на машинних носіях, відображаючи зміни в програмах, базах даних і текстових файлах впродовж часу вчинення злочину як при безпосередньому, так й віддаленому доступі.

5. Принципове значення для заданого рівня захисту функціонування глобальних телекомунікаційних мереж мають спеціальні та професійні знання, практичні навики співробітників досудового і судового слідства. З метою їх посилення автор рекомендує:

- у кримінально-процесуальному законі закріпити загальні та конкретні права суб’єктів досудового і судового слідства при вирішенні справ про транснаціональні злочини;

- на міжнародному і регіональному рівнях зміцнити професіональні зв’язки й підготовку співробітників досудового та судового слідства.

- у міжнародному праві ввести норму, згідно якої регіональні держави повинні мати реальну змогу здійснювати самостійне реагування на вчинені транснаціональні комп’ютерні злочини;

- встановити єдині стандарти проведення слідчих дій для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочинів;

- керуватися єдиними стандартами збереження телекомунікаційних даних;

- здійснювати на досудовому і судовому слідстві організацію стійкої взаємодії у реальному часі між правоохоронними органами по розкриттю і розслідуванню транснаціональних комп’ютерних злочинів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Борисова Л.В. Поняття і класифікація вихідної інформації про комп’ютерні злочини //Право і безпека. – Харків, вид-во НУВС, 2002. – Вип. 4. С. 45-49.

2.Борисова Л.В., Біленчук П.Д. Щодо питания транснаціональних високотехнологічних злочинів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 3’2003. – С. 127-129.

3. Борисова Л.В. Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений //Право і безпека. – Харків, вид-во НУВС, 2004/3’2. – С. 32-37.

4.Борисова Л.В. Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми //Право і безпека. – Харків, вид-во НУВС, 2005/4’3. – С. 40-43.

5.Борисова Л.В. Особливості формування криміналістичної характеристики злочинів у сфері комп’ютерної інформації // „Україна – шляхами віків”: Матеріали міжнар. наук. Ч.1. (м. Київ, 17.05.02 р.). – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2002. – С. 50-53.

6. Борисова Л.В. Введение в проблематику компьютерных преступлений // Сб. науч. трудов ХИРЭ. Радиотехника. – 2002. – Вып. 127. – С. 168-173.

7. Борисова Л.В., Волкова О.Г. Соціально-психологічна характеристика комп’ютерних злочинців // Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. Вып. 9, 2002, С. 55-60.

8.Борисова Л.В. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні транснаціональних комп’ютерних злочинів // Зб. наук. праць УДАЗТ. Телекомунікаційні системи та мережі на залізничному транспорті. – 2005. – Вип. 71. – С. 125-149.

9. Борисова Л.В. Правові поняття і наукові основи класифікації та систематизації інформації // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2005. – Вып. 28. – 22-32.

10. Борисова Л.В. Використання спеціальних знань при проведенні розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації: стан проблеми та перспективи досліджень // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 14-15 березня 2003 р.). – Х.: НУВС, Британська Рада в Україні. – 2003. – С. 48-55.

11. Борисова Л.В. Расследование международных компьютерных преступлений: столкновение национального законодательства и технологий // Інформаційні технології в банківській та страховій справах: Матеріали міжнар. наук. конференції (м. Київ, 29.05.2002 р.) – К.: BeeZone, 2002. – С. 88-92.


АНОТАЦІЯ

Борисова Л.В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням криміналістичного дослідження злочинів, пов’язаних з високими технологіями й комп’ютерною технікою, які стали проблемою, що потребує міжнародної уваги. Проаналізовано основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права.

Розробляючи елементи криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів, зроблено висновок, що вихідною інформацією стають відомості про предмет замаху – характеристики комп’ютерної інформації та її носіїв, які стають об’єктом криміналістичних досліджень,