LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація адміністративної відповідальності: правові та організаційні засади

26
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КІНАШ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧУДК 342.9 (477)


ТРАНСФОРМАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ12.00.07 – теорія управління;

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Ірпінь-2005


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.Науковий керівник - кандидат юридичних наук, професор

Коваль Микола Васильович,

Національна академія державної податкової служби України, заступник начальника кафедри адміністративного права та адміністративної діяльностіОфіційні опоненти - доктор юридичних наук, професор

Пєтков Валерій Петрович,

Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ України, ректор


кандидат юридичних наук, доцент

Курило Володимир Іванович,

Національний аграрний університет, декан юридичного факультету, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового праваПровідна установа – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Міністерство освіти і науки України, кафедра адміністративного і господарського права, м. ОдесаЗахист відбудеться “ 2 ” червня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 в Національній академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53.З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.


Автореферат розісланий “15” квітня 2005 року.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.Г. ЗабарнийЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших тенденцій розвитку суспільства в контексті сучасної цивілізації є суттєве збільшення тих векторів діяльності державної влади, які спрямовані на реалізацію прав людини та антропоцентричний вимір у правозастосуванні. У процесі проведення адміністративної реформи в Україні передбачено розширення і модифікацію діапазону застосування заходів відповідальності щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (проступки).

Інститут адміністративної відповідальності, що передбачає застосування державного примусу щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (проступки), започатковує положення про те, що міри відповідальності у правовій сфері є визначеними не раз і назавжди, а вони можуть трансформуватися шляхом певних видозмін.

Трансформація адміністративної відповідальності покликана забезпечувати дієвий, ефективний шлях реалізації принципу справедливості, який зобов’язує орган (посадову особу) адміністративної юрисдикції дотримуватися гуманного та індивідуального підходу при застосуванні заходів державного примусу щодо осіб, які вчинили протиправні діяння, що мають ознаки адміністративного правопорушення (проступку).

На сьогодні потребують вивчення, розгляду й обґрунтування положення, які врегульовані нормами права і стосуються безпосередньо питань, пов’язаних із нормативно-правовими засадами, підставами, формами та процедурою трансформації адміністративної відповідальності в інші види юридичної або ж громадсько-моральної відповідальності, а також у незастосуванні мір будь якої відповідальності взагалі, тобто у безвідповідальність.

Окремі аспекти означеної проблеми досліджувалися у дисертаціях та у фаховій літературі, зокрема в роботах таких вітчизняних та зарубіжних фахівців, як Авер’янов В.Б., Алексєєв С.С., Бахрах Д.М., Братусь С.М., Васильєв А.С., Гетьман А.П. Голосніченко І.П., Гончарук С.Т., Додін Є.В., Ківалов С.В., Коваль Л.В., Коваль М.В., Колпаков В.К., Копєйчиков В.В., Комзюк А.Т., Коренєв А.П., Кузьменко О.В., Курило В.І., Маслєнніков М.Я., Опришко В.Ф., Остапенко О.І., Пєтков В.П., Савченко Л.А., Тихомиров Ю.О., Тищенко М.М., Шамрай В.О., Шкарупа В.К., Юсупов В.О. та ін.

Разом з тим, в українській правничій науці ще відсутнє монографічне дослідження, яке б систематизувало існуючі погляди на проблемні питання, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням та процедурою трансформування адміністративної відповідальності в інші види відповідальності, а також у безвідповідальність взагалі. Дана проблема вимагає пошуку можливих шляхів її вирішення, що дисертант і робить у проведеному дисертаційному дослідженні.

Зазначеним обумовлюється актуальність теми дисертаційного дослідження, його теоретичне, прикладне і практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисертаційного дослідження базується на основних положеннях: - Концепції розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 роки, схваленої рішенням колегії МВС України від 18 грудня 2000 року № 9 км/1; - Тематики пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 2002–2005 роки, затвердженої наказом МВС України від 30 червня 2002 року № 635; - Основних напрямків наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на період 2000–2004 роки, які розроблені згідно Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України № 810/98 від 22 липня 1998 року та Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 2000–2004 роки, Концепції розвитку органів внутрішніх справ у ХХI столітті і Програми Міністерства внутрішніх справ України „Народ і міліція – партнери”. Тема дисертаційного дослідження передбачена планом наукових досліджень кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України 2003 рік.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження й обґрунтування положень, які врегульовані нормами права і стосуються безпосередньо питань, пов’язаних із нормативно-правовими засадами, підставами, формами та процедурою здійснення трансформації адміністративної відповідальності в інші види юридичної або ж у громадсько-моральну відповідальність, а також у безвідповідальність взагалі.

Для досягнення зазначеної мети ставилися такі завдання:

– висвітлити основні концептуальні підходи до розуміння окремих ознак адміністративної відповідальності, що забезпечують реалізацію можливостей її трансформації;

– провести історико-теоретичний аналіз трансформації юридичної відповідальності;

– розкрити зміст відповідальності особи за вчинені правопорушення в контексті її трансформування;

– виокремити і систематизувати основні принципи