LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення

27


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Собченко Валентина Валентинівна
УДК 351.84ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ
Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управлінняХарків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор

ОДІНЦОВА Галина Сергіївна,

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та менеджменту

Офіційні опоненти


доктор наук з державного управління, професор

БІЛА Світлана Олексіївна,

Інститут економіки та прогнозування НАН України, провідний науковий співробітник відділу економічної історії;


кандидат соціологічних наук, доцент

ГОРБУНОВА-РУБАН Світлана Олександрівна,

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики

Провідна установа


Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України, кафедра адміністративного права, м. Харків


Захист відбудеться "23" грудня 2005 р. о “14” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.858.01 в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою:

61050, м. Харків, просп. Московський, 75, зал засідань (1 поверх).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (61050, м. Харків, просп. Московський, 75).


Автореферат розісланий “18” листопада 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лебець В.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. На початку 90-років ХХ ст. Україна проголосила курс ринкових перетворень та орієнтацію на створення демократичної, соціальної, правової держави. Проте процес розбудови нового суспільства спричинив чимало негативних соціальних наслідків, у тому числі суттєву диференціацію населення за рівнем доходів, його зубожіння, безробіття. Держава виявилася неспроможною забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів й інвалідів, багатодітних сімей та інших соціальних груп, що зумовило несприйняття ними соціально-економічних реформ, зневіру до ринкової економіки. Отже, перед державою постало вкрай важливе завдання – створити ефективну систему соціального захисту населення, за якої будуть реалізовані необхідні умови щодо забезпечення конституційних соціальних гарантій i визнання соціального статусу кожно? особистості.

Нинішній стан системи соціального захисту в Україні свідчить про необхідність її суттєвого вдосконалення. Побудовані за старою схемою організаційні структури управління, не зважаючи на запозичені в європейських країнах форми соціального обслуговування, не дали очікуваного ефекту. Низький рівень якості послуг, їх замала кількість та складнощі в отриманні, дефіцит підготовлених працівників та відсутність індивідуальної роботи з окремою людиною, обмеженість державних коштів для надання соціальних допомог викликають невдоволеність громадян соціальною політикою держави взагалі, не сприяють покращанню соціально-психологічного самопочуття населення.

Пошуком шляхів створення ефективної системи соціального захисту займалося багато науковців. Так, ще за радянських часів питанням соціального забезпечення населення присвятили свої праці Т. Адилов, І. Азовкін, М. Аубакіров, І. Багілло, А. Барановський, М. Брик, П. Гуменюк, Ю. Козлов, А. Лужин, В. Міхалкевич, Г. Нечитайло, Ю. Палкін, М. Панченко, В. Попова, Л. Потарикіна, М. Савенков, Р. Сафаров, А. Чухно, Т. Тарасенко, К. Шеремет, В. Щербаков.

Загальні питання соціального захисту розглядалися й сучасними українськими вченими, зокрема, П. Базилюком, І. Гнибіденком, С. Горбуновою-Рубан, В. Єлагіним, Й. Коком, О. Куценко, Е. Лібановою, І. Лукіновим, О. Новіковою, С. Палієм, Ю. Саєнком, В. Скуратівським, А. Сіленко, М. Солдатенком, Л. Страхолєс, Л. Хижняк, А.Чухно, О. Яременком, а також російськими дослідниками Ю. Булигіним, С. Григор'євим, В. Івановим, С. Кадомцевою, О. Кузьміним, Г. Осадчою, П. Павленком, В. Патрушевим, А. Поповим, І. Проскурівською, О. Рижковою, Ш. Рамоном, А. Султановою, М. Роммом, М. Фірсовим. Серед зарубіжних дослідників на особливу увагу заслуговують праці Й. Андре, М. Бекера, Б. Брайєра, О. Відермана, Т.М. Ганслі, К. Грільбергера, Г. Гайнса, Г. Гаррера, Н. Гросмана, М. Діка, Е. Купца, С. Майбурга, Д. Маршалла, У. Тіссена, Л. Флекена, Й. Форстерлінга, Г. Фукса та ін.

Методологію перетворення органів державного управління та органів місцевого самоврядування у своїх працях розглядали вітчизняні дослідники В. Авер'янов, С. Біла, Ю. Битяк, В. Князєв, О. Машков, Н. Мельтюхова, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Тронь, І. Розпутенко, В. Цвєтков, Ю. Шаров, В. Яцуба та ін.

Проте дослідження, проведені за радянських часів, здебільшого втратили свою актуальність внаслідок неможливості застосування запропонованих у них висновків та пропозицій в сучасних українських реаліях, а зарубіжний досвід часто є неприйнятним без відповідної адаптації до чинної в Україні системи соціального захисту. Одночас, напрацювання українських дослідників далеко не повною мірою відбивають можливості практичної трансформації системи управління соціальним захистом, особливо на територіальному рівні, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов'язана з науково-дослідними роботами "Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади" ( номер державної реєстрації 0100U001209), "Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій" (номер державної реєстрації 0103U000842) та "Вдосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади" (номер державної реєстрації 0105U002743), що виконувались кафедрою державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в межах Комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування", в яких автор брала