LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення

для систематизації його принципів можна використовувати загальні закономірності, відносини та процеси, що притаманні всій системі державного управління, й визначати їх поняттям "загальносистемні принципи управління соціальним захистом населення". До них відносяться принципи законності, демократизму, публічності, єдиноначальності та колегіальності, централізації та децентралізації, плановості, науковості, ефективності. У дисертації розглядаються чотири основні інституційні форми соціального захисту населення:

  • державна соціальна допомога особам, які внаслідок непрацездатності, відсутності роботи та джерел доходу не в змозі матеріально забезпечити своє існування;

  • обов'язкове (згідно із законом) соціальне страхування втрати доходу (заробітної плати) внаслідок непрацездатності (хвороба, нещасний випадок, вік) або звільнення з роботи;

  • добровільне особисте (колективне) страхування працівників (від нещасних випадків, медичне і пенсійне забезпечення);

  • корпоративні системи соціального захисту працівників, що організуються роботодавцями (медична і оздоровча допомога, оплата житлових, транспортних, навчальних і культурних послуг, фірмові пенсійні виплати).

Базовим (за обсягом фінансових ресурсів, різноманітністю та якістю послуг) інститутом соціального захисту вважається обов'язкове соціальне страхування, проте за нинішніх умов воно має доповнюватися соціальною допомогою, і, з одного боку, забезпечувати мінімально достатній рівень життя, а з іншого – не культивувати утриманські настрої.

Другий розділ – "Система управління соціальним захистом населення: світовий досвід та українські реалії" – містить узагальнення зарубіжного досвіду у сфері управління цією галуззю, організаційно-правових засад державного управління соціальним захистом населення в Україні на територіальному рівні, аналіз результатів спеціального обстеження структурно-функціонального та кадрового забезпечення цієї діяльності, соціологічних досліджень щодо впливу професійної підготовки кадрів на ефективність діяльності системи соціального захисту населення.

Більшості країн Європейського Союзу вдалося створити ефективну модель організації соціального захисту, закріпити на законодавчому рівні високі соціальні стандарти, до яких прагнуть інші країни, що пов'язують своє майбутнє з Європейською спільнотою. Досвід розвинених країн світу свідчить, що навіть при невисоких соціальних витратах можна значно поліпшити систему соціального захисту. Україна, визначивши курс на євроінтеграцію, створює власну систему соціального захисту, відтак досвід європейських країн та США може бути для неї корисним у таких напрямах:

  • створення конкуренції на ринку соціальних послуг, реалізація державних адресних програм, як це практикується у США та Великобританії;

  • розширення форм і видів соціального страхування, використання для соціального забезпечення коштів і ресурсів підприємств, підвищення рівня професіоналізму та універсалізму соціальних працівників на місцевому рівні, що достатньою мірою опрацьовано у ФРН та Франції;

  • встановлення відносин довіри між громадянином і державою, забезпечення високих соціальних гарантій кожній людині в обмін на чесну сплату визначених державою податків.

Управління системою соціального захисту в Україні являє собою складну систему, яка поєднує інститути Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Розробкою та реалізацією соціальної політики в Україні на центральному рівні займаються декілька міністерств і відомств. Протягом 1997-2004 рр. на місцевому рівні було майже завершено створення системи надання соціальних послуг, що на рівні окремої області координується Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Органи місцевого самоврядування, формально не підпорядковуючись органам виконавчої влади, змушені реалізовувати основні завдання соціальної політики держави та звітувати перед державними органами відповідно до вимог цього Головного управління. Причому, на рівні міст видатки на утримання соціальних служб покладаються на відповідні місцеві ради, що зумовлює дефіцит коштів в управліннях соціального захисту, дублювання функцій і повноважень між органами влади різних рівнів, ускладнює вирішення багатьох соціальних проблем для споживачів.

Аналіз результатів проведеного обстеження діяльності управлінь праці та соціального захисту населення свідчить про необхідність раціоналізації їх структурно-функціонального забезпечення. Значна кількість працівників відволікається на виконання обслуговуючих функцій при перевантаженні спеціалістів відділів, до відання яких віднесене безпосереднє надання соціальних послуг населенню. Співставлення середніх показників загального складу спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення до кількості спеціалістів, що виконують обслуговуючі функції по районах м. Харкова, містах обласного підпорядкування та районах Харківської області, наведено в табл. 2.

Таблиця 2


Середня питома вага чисельності спеціалістів по обслуговуючим функціям у загальному їх складі по управлінням праці та соціального захисту населенняАдміністративно-територіальні утворення

Кількість утворень,

од.

Середня чисельність спеціалістів управління, шт. од.

Середня питома вага спеціалістів за обслуговуючими функціями, %всього

в т.ч. по обслуговуючим функціям


Райони м. Харкова

9

72

26

36,1

Міста обласного підпорядкування

5

59

24

40,7

Райони Харківської області

27

30

10

33,3


Звертає також на себе увагу надто нерівномірне навантаження спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення, що обслуговують різний контингент громадян згідно з їх функціональними обов'язками. Це яскраво простежується на прикладі районів м. Харкова (табл.3), що доводить нагальну необхідність упорядкування штатної чисельності працівників соціальних служб.


Таблиця 3


Співставлення навантаження спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення по районах м. Харкова, чол.Райони

м. Харкова

Функції, що виконуються спеціалістами управлінь


Обслуговування інвалідів та громадян похилого віку

Нарахування субсидій на ЖКП, тверде паливо та скраплений газ


Контингент, який обслуговується спеціалістами

Середнє навантаження на одного спеціаліста

Контингент, який обслуговується спеціалістами

Середнє наван-таження на одного