LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системи державного управління у військовій сфері

до ідентифікації позиції української армії в сучасній системі суспільних відносин дозволив виявити, що статус армії визначається, насамперед, тісним зв'язком з культурними традиціями суспільства й історично придбаною властивістю армії домінувати в політичному житті держави. Ці характеристики є показником особливої “чутливості” суспільства до військових реформ і необхідності демократизації управління в ЗСУ.

 • Аналіз історичних передумов демократії дозволив встановити, що в Україні існують могутні демократичні традиції, і, таким чином, потенціал створення оптимально децентралізованого цивільного суспільства. Однак властивий українській культурі архетип “софійності”, що виявляється в домінуванні оперативного бачення процесів над стратегічним, а також історична незавершеність процесу формування еліти є основними причинами нестійкості демократичних перетворень.

 • Оскільки для українського етносу характерна властивість переваги “індивідуального над колективним”, яка також присутня в системі цінностей розвинених демократичних зарубіжних країн (США, Великобританії, Франції, Німеччини), основні тенденції децентралізації управління в окремих сферах громадського життя (зокрема, в армії) можуть бути прийнято для України за еталонні.

 • Порівняльний аналіз функціонування вищого рівня державного управління збройними силами, а також напрямків військових реформ в Україні й у деяких демократично розвинених державах (США, Великобританії, Франції, Німеччини) дозволив установити те, що, незважаючи на ідентичність цілей існування армій цих країн, управління в них істотно розрізняється. Для країн Заходу характерна наявність децентралізованої англо-саксонської моделі управління і перевага інтеграційних процесів у функціонуванні збройних сил, а для України – наявність централізованої “прусської моделі” і перевага процесів вирішення локальних задач видів військ.

 • Методологічну базу адаптації державного управління сучасних Збройних Сил України до нових вимог системи міжнародної безпеки можуть складати технологія реінжинірінгу бізнес-процесів як технологія трансформації системи управління ЗСУ й основні положення системного підходу (за С.Янгом) як методологія управління оптимально децентралізованою структурою.

 • За допомогою методів організаційного дизайну Г.Мінцберга було сформульовано базові параметри структури ЗСУ організмічного типу, а саме: наявність інтеграційних підрозділів (наприклад, функціональних оперативних командувань), стандартизація знань і навичок як основний механізм координації, групування елементів за задачами, а не за функціями, а також наявність обмеженої централізації і горизонтальної децентралізації повноважень.

 • На підставі аналізу міжнародного досвіду військового управління та статусу військових погроз для України було виявлено, що в Україні актуальним є формування замість оперативних командувань (ОК) регіонального типу функціональних ОК, наприклад - оперативного командування миротворчих операцій.Такий підхід дозволить цим органам управління у максимальному ступені реалізувати функції інтегруючих структур.

 • Реінжинірінг бізнес-процесів по зовнішніх функціях і структура процесу прийняття рішень за С.Янгом на прикладі районного військового комісаріату дозволили сформувати модель територіального центру комплектування військ як органа місцевого військового управління, що реалізує повноваження комплектування Збройних Сил України професійно навченими кадрами.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Слуговін В.І. Механістична та організмічна концепції державного управління// Управління сучасним містом.-2002.- №3-7-9(7).- С.3-9.

 • Слуговин В.И. Трансформация системы местного военного управления при переходе к профессиональной армии// Юридичний вісник. – 2002.- №4. – С.91-94.

 • Слуговін В.І. Кібернетичний підхід до проблем централізації та децентралізації державного управління // Менеджер: Вестник ДонГАУ.- Донецк: ДонГАУ, 2002. - №3(19). – С.150-153.

 • Поважний О.С., Слуговін В.І. Демократизація державного управління Збройними Силами України: проблеми та перспективи// Менеджер: Вестник ДонГАУ. - Донецк: ДонГАУ, 2002.- №5(21). – С.66-70.

  Особистий внесок: визначення проблем та перспектив демократизації державного управління Збройними Силами України.

 • Слуговін В.І. Напрямки удосконалення системи державного управління Збройними Силами України// Вісник Української академії державного управління при Президентові України. - 2003. -№1. – С.258-264.

  6. Слуговін В.І. Трансформація військового управління в умовах демократичних реформ:[За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м.Рівне, 22-23 травня 2003 р.)] // Вісник державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. – Вип. №1(20). – С.607-612.


  АНОТАЦІЯ


  Слуговін В.І.Трансформація системи державного управління у військовій сфері. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2004.

  В дисертаційній роботі обґрунтовано напрямки трансформації існуючої системи державного управління Збройними Силами України (ЗСУ) відповідно до стану сучасного суспільства.

  Застосовано основні положення загальної теорії систем для опису концепцій існуючої та цільової системи державного управління. Розглянуто континуальний процес переходу системи державного управління від механістичної до організмічної структури. Проаналізовано статус армії в системі суспільних відносин з позицій політичного, соціального та системного підходів. Виявлено чинники, що впливають на ступінь децентралізації державної влади в армії України. Проаналізовано характеристики класичних моделей державного управління у військовій сфері. Наведено основні характеристики системи управління та напрямки реформ у військовій сфері ведучих демократичних держав. Доведено необхідність адаптації деяких параметрів моделей управління арміями західних держав до системи управління ЗСУ, як механізмів децентралізації державного управління у військовій сфері.

  Обґрунтовано доцільність застосування технології реінжинірінгу бізнес-процесів (BPR) для трансформації ЗСУ та системного підходу як методологічної основи управління новою адаптивною структурою. На базі військового комісаріату реалізовано основні положення BPR і нової методології управління.

  Ключові слова: державне управління, механізми, децентралізація, збройні сили, системний підхід, реінжинірінг бізнес-процесів.


  АННОТАЦИЯ


  Слуговин В.И.Трансформация системы государственного управления в военной сфере. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2004.

  В диссертационной работе обоснованы направления трансформации существующей системы государственного управления Вооруженными Силами


 •