LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації

Національна академія державного управління

при Президентові України


РАДЗІЄВСЬКИЙ Ігор Анатолійович
УДК 35.01(477)+316.42ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

25.00.01 – теорія та історія державного управління


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління


Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.


Науковий керівник - доктор соціологічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

СУРМІН Юрій Петрович,

Національна академія державного управління

при Президентові України, перший заступник директора Інституту проблем державного управління
та місцевого самоврядування.


Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент ТЕРТИЧКА Валерій Володимирович,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами;


доктор політичних наук, професор
ХРАМОВ Василь Олегович,
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, завідувач кафедри державного управління та політики зайнятості.
Захист відбудеться 20 грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 212.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).


Автореферат розісланий 19 листопада 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О.Чмига

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На зламі тисячоліть глобалізація перетворюється в універсальну історичну силу, що докорінно змінює умови існування суспільства і світу в цілому. Характер глобальних трансформаційних процесів, пов’язаних із становленням надзвичайно складної, багаторівневої та динамічної світоцілісності, актуалізує комплексне науково-теоретичне осмислення сучасних фундаментальних зрушень у контексті їх впливу на системні характеристики державного управління. Адже під дедалі більшим пресингом нових глобальних реалій унаслідок притаманної управлінським структурам інертності помітнішим стає розрив між нинішнім станом соціуму, його глобальною організацією та державним управлінням, основні системні параметри якого сформовані в кардинально інших умовах. Дослідження суперечливих загальносвітових процесів має особливе значення для поглиблення розуміння сучасних тенденцій розвитку державно-управлінської системи і теоретико-методологічного обґрунтування впровадження масштабних адміністративних інновацій випереджального характеру в Україні.

Сьогодні зарубіжна і вітчизняна література в галузі державного управління характеризується глибоким теоретичним та методологічним аналізом усіх напрямів сучасних трансформацій державно-управлінської системи. Суттєвий внесок в адекватне відображення реалій функціонування сучасних держав та їх інституцій крізь призму глобалізаційних процесів зробили такі зарубіжні вчені, як А.Альберті, Г.В.Атаманчук, У.Бек, В.Беккерс, Д.Бертуччі, А.С.Блінов, Т.Геблер, Д.Гелд, Е.Гідденс, М.Г.Делягін, Е.Камарк, Д.Кеттл, Е.Кортеленд, Д.Куйман, В.Б.Кувалдін, Л.Лінн, В.В.Лобанов, Т.Лоуі, Е.Макгрю, А.Мартинеллі, Д.Най, Д.Осборн, Г.Пітерс, Д.П’єр, Ч.Політт, Д.Різві, В.Л.Романов, Д.Рондінеллі, Р.Роудс, Л.В.Сморгунов, Д.Стігліц, Х.Фредеріксон, Д.Шима та ін.

У вітчизняній літературі різні аспекти структурно-функціональних змін у системі державного управління під впливом глобалізації досліджувались у роботах В.Д.Бакуменка, О.Г.Білоруса, В.Г.Бодрова, Р.В.Войтович, І.А.Грицяка, В.М.Князєва, В.М.Мартиненка, О.Ю.Оболенського, Ю.М.Пахомова, І.В.Розпутенка, Г.П.Ситника, С.І.Соколенка, Ю.П.Сурміна, В.В.Тертички, В.О.Храмова, І.І.Черленяка, В.В.Юрчишина і багатьох інших учених.

Водночас ступінь розробленості зазначеної проблематики залишається все ще недостатнім. Досі бракує досліджень, у яких би комплексно аналізувались особливості трансформації системних характеристик державного управління під впливом процесів глобалізації; не отримали належного наукового відображення теоретико-методологічні засади удосконалення структури, функцій та процесів державного управління в умовах глобальних зрушень. Цілком очевидно, що швидкісні перетворення соціального життя зумовлюють актуальність ґрунтовного дослідження трансформації характеристик системи державного управління та розробки принципово нових ідей і підходів до вирішення ключових завдань оптимізації управління суспільними процесами, що визначило вибір теми дослідження, його мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу та методи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене в межах наукового комплексного проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” за темою “Розроблення філософсько-методологічних засад функціонування суб’єктів державного управління” (ДР № 0130U006813). У виконанні науково-дослідної робити дисертант брав безпосередню участь на громадських засадах. Роль автора полягає в аналізі сучасних зрушень у ціннісних вимірах державного управління.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування та науково-теоретичне обґрунтування змісту і особливостей трансформації системних характеристик державного управління в умовах глобалізації, розробка на цій основі концептуальних засад, практичних рекомендацій стосовно напрямів подальшого реформування державно-управлінської системи в Україні.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  • здійснити аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення процесів глобалізації стосовно їх впливу на системні характеристики державного управління, існуючих концепцій, покладених в основу розвитку сучасної державно-управлінської теорії і практики;

  • уточнити сутність поняття “глобалізація” в контексті теми дисертаційного дослідження, розмежувати поняття “державне управління”, “державний менеджмент”, “врядування”;

  • ідентифікувати ключові фактори глобалізації, що впливають на трансформацію ролі і функцій держави та її інститутів;

  • установити на основі узагальнення зарубіжного досвіду актуальні напрями удосконалення системи державного управління та її адаптації до динаміки глобалізаційних процесів;

  • розкрити якісні зміни системних характеристик державного управління в умовах