LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації

глобалізації;

 • визначити необхідні передумови для успішного реформування системи державного управління на сучасному етапі розвитку українського суспільства;

 • обґрунтувати теоретичні засади інноваційної концепції державного управління та розробити науково-практичні рекомендації щодо її імплементації в Україні, що сприятиме адаптації вітчизняної державно-управлінської системи до умов глобалізації.

  Об’єкт дослідження – еволюція державно-управлінської системи на сучасному етапі світового розвитку.

  Предметом дослідження є трансформація системних характеристик державного управління під впливом процесів глобалізації.

  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що глобалізація справляє суттєвий вплив на системні характеристики державного управління, у зв’язку з чим виникає необхідність їх оптимізації на засадах нової інтегративної концепції державного управління. Застосування зазначеної концепції в процесі адміністративного реформування сприятиме підвищенню ефективності і результативності вітчизняної системи державного управління, збалансуванню глобального, регіонального та локального векторів національно-державного розвитку, максимізації вигод від включення у світові інтеграційні процеси.

  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовано комплексний міждисциплінарний підхід на основі широкого використання теоретико-методологічних розробок з теорії державного управління, міжнародних відносин, філософії, синергетики, політології, глобалістики.

  У дисертаційному дослідженні використані сучасні методи пізнання: системний – для розгляду державного управління як цілісного утворення, динамічно змінюваного в умовах прискорення соціальної еволюції, якому притаманні певні характеристичні ознаки, що виникають унаслідок взаємодії системних елементів; компаративний – для виявлення загальних рис і специфіки концепцій глобалізації, розгляду зміни уявлень про державно-управлінські системи, порівняння сучасних підходів до державного управління, сформованих на принципово відмінних теоретико-методологічних засадах, а також при вивченні зарубіжного досвіду модернізації систем державного управління; структурно-функціональний – для розкриття основних характеристик сучасних концепцій і підходів до державного управління; конкретно-історичний аналіз – для висвітлення результатів реформування системи державного управління в Україні; аналогії, аналізу, синтезу – для побудови структурно-логічної моделі переходу до нової парадигми державного управління в Україні.

  Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим внеском автора у вирішення актуального наукового завдання щодо розробки й обґрунтування теоретичних та практичних аспектів удосконалення вітчизняної системи державного управління в умовах глобальних трансформацій.

  Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, що містять наукову новизну, полягають у тому, що:

  уперше:

  • розкрито багатогранність впливу глобалізації на системні характеристики державного управління, пов’язаного із розширенням та інтенсифікацією обміну ресурсами як між компонентами всередині системи державного управління, так і з зовнішнім середовищем, що зумовлює трансформацію її параметрів для підтримки внутрішньої упорядкованості як основи власної стійкості, перехід до більш складних форм суб’єкт-об’єктної взаємодії;

  • обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до формування концепту публічного врядування, що передбачає органічне поєднання державного управління і соціальної самоорганізації на основі принципу системного інтегрування міжюрисдикційних, міжорганізаційних та міжсекторальних диференціацій як по горизонталі, так і по вертикалі, впровадження якого розширить можливості для адекватного реагування системи державного управління на виклики глобалізації та зростаючі запити населення;

  удосконалено:

  • наукове обґрунтування об’єктивної зумовленості еволюції ролі і функцій держави через включення в глобальну систему різнорівневого управління, здатності цього універсального політико-правового інституту адаптуватись до швидкозмінюваного середовища, а також збереження його чільного місця в управлінні суспільними процесами у внутрішній та зовнішній сферах;

  • характеристику системи державного управління під впливом глобалізаційних процесів, що виявляється в ускладненні її компонентів і зв’язків між ними, відкритості для впливу зовнішнього середовища, неврівноваженості, нелінійності розвитку;

  дістали подальшого розвитку:

  • дослідження основних векторів усунення аномалій у системі державного управління, що виникають під впливом глобалізації, зокрема шляхом налагодження та узгодження процесів цілевизначення, цілепокладання та цілездійснення, раціоналізації організаційно-функціональної структури, удосконалення методів та технологій державного управління;

  • визначення особливостей реформування державно-управлінської системи на сучасному етапі, що має здійснюватись з випередженням динамічних змін у зовнішньому середовищі, узгоджено і синхронізовано із процесами соціальної самоорганізації;

  • актуальні напрями вдосконалення системи державного управління на основі концепції публічного врядування, зокрема перехід від примусової до інформаційно-комунікативної взаємодії держави і суспільства, формування багаторівневої структури ухвалення рішень на засадах оптимального співвідношення концентрації владних повноважень на національному рівні та децентралізації, застосування ефективних форм співробітництва держави з приватним та громадським секторами на принципах соціального партнерства, впровадження у практику роботи органів виконавчої влади ринкових механізмів, акцентування уваги на якості державних послуг і орієнтація на клієнтів.

  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні теоретичні положення і висновки дослідження доведені до рівня конкретних пропозицій, які можуть використовуватися при розробці та здійсненні державної політики у різних сферах суспільного розвитку в Україні. Теоретичні положення та наукові результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес у Національній академії державного управління при Президентові України при розробці методичних рекомендацій, дидактичного забезпечення з дисциплін “Державне управління в економічній сфері” і “Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка” (довідка від 27 квітня 2007 р. № 1987/28/5-1).

  Наукові висновки, пропозиції, рекомендації, що містяться в дисертації, враховані та використані:

  • Національною академією державного управління при Президентові України у процесі розробки рекомендацій органам виконавчої влади за результатами науково-дослідних розробок (довідка від 21 травня 2007 р.
   № 183);

  • у діяльності органів виконавчої влади: Головним управлінням державної служби України (довідка від 31 серпня 2006 р. № 7524/30-06), Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (довідка від 27 квітня 2005 р. № 1987/28/5-1);

  • Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Київської обласної державної


 •