LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації

відокремлюють її від сукупності зовнішніх суб’єктів, об’єктів і чинників. Урізноманітнення суспільних відносин та відповідних інститутів, процесів та зв’язків, які утворюють складну, взаємопов’язану та динамічну глобальну систему із наднаціональним, національним і субнаціональним рівнями структурування, вимагає врахування в складі і структурі суб’єкта управління складу і структури керованого об’єкта, в якому все більшої ваги набувають процеси самоорганізації.

Розвиток державно-управлінської системи у напрямі забезпечення її ефективності та результативності можливий за умови підтримки таких властивостей системи, як адаптивність, проактивність, комунікативність, нелінійність ієрархії, самоактивність. Найбільш продуктивним стає інтегративно-диференційований підхід, який передбачає раціональне поєднання вертикальних і горизонтальних зв’язків на всіх структурних рівнях державного управління, стимулювання самоорганізації соціальних суб’єктів в різних сферах суспільного життя.

6. Необхідною передумовою якісного удосконалення правових, організаційних та процедурно-технологічних засад державного управління в Україні слід вважати суттєве оновлення ідеології та інструментарію процесів реформування, особливо якщо врахувати світові тенденції адміністративних змін. У цілому йдеться про обґрунтування теоретико-прикладних складових проактивного підходу до реформування державно-управлінської системи, що здійснюватиметься в умовах принципово багатоваріантного розвитку з випередженням змін у зовнішньому середовищі на новій концептуальній основі.


7. У дисертації обґрунтовано необхідність перегляду принципів, цілей, функцій, структури та процесів державного управління на засадах інноваційної концепції публічного врядування, що полягає у гармонійному поєднанні державного управління і соціально конструктивної самоорганізації, налагодженні партнерських відносин між учасниками управлінського процесу для забезпечення висхідного соціального розвитку в умовах глобалізації. Запропоновано такі практичні рекомендації з імплементації концепції публічного врядування в процесі реформування державно-управлінської системи в Україні:

  • розробити відповідний стратегічний документ, в якому чітко визначатимуться мета, завдання, пріоритетні напрями та етапи подальшого реформування системи державного управління, неухильно дотримуватися його положень при впровадженні на законодавчому і практичному рівнях;

  • заходи з удосконалення системи державного управління мають тісно корелюватись із трансформаційними процесами на транснаціональному, національному та субнаціональному рівнях;

  • у процесі проведення адміністративної реформи варто передусім зосередитись на формуванні гнучкої, стабільної та ефективної системи органів виконавчої влади; децентралізації, розвитку партнерства з приватним сектором та багатопланової взаємодії з громадськістю; впровадженні електронного врядування; професіоналізації державної служби;

  • доцільною видається поетапність реформування системи державного управління. Кількість та тривалість етапів визначатимуться залежно від конкретної політичної та соціально-економічної ситуації в країні та за її межами. В цілому ж логіка послідовних дій має передбачати:

1) розроблення і затвердження на вищому рівні стратегії реформування та програми заходів з її реалізації;

2) реформування системи центральних органів виконавчої влади та державної служби;

3) реформування місцевого самоврядування та проведення адміністративно-територіальної реформи. Наскрізного характеру мають набути заходи із законодавчого забезпечення та розвитку соціального партнерства між державою, приватним і громадським секторами, удосконалення системи надання публічних послуг.

Складна та багатоаспектна тема дисертації, звичайно, не вичерпується розглянутими в ній питаннями. Провідним напрямом подальших розвідок має стати дослідження стійких зв’язків, тенденцій, закономірностей впливу глобалізації на динаміку системних характеристик державного управління. Перспективною видається розробка рекомендацій щодо уточнення цілей, першочергових і перспективних завдань, принципів, структури та процесів державного управління в Україні на засадах концепції публічного врядування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ

АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Радзієвський І.А. На шляху до інформаційного суспільства: державна інформаційна політика в умовах глобалізації // Вісн. держ. служби України. – 2004. – № 2. – С. 32–36.

2. Радзієвський І.А. Мегатренди світового розвитку: глобалізація і регіоналізація // Упр. сучас. містом. – 2005. – № 1–2 / 1–6 (17–18). – С. 87–93.

3. Радзієвський І.А. Глобалізація і трансформація статусу національної держави // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 70–76.

4. Радзієвський І.А. Феномен глобалізації і державне управління [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. – 2006. –
№ 1. – Режим доступу: /e-journals/DUTP/2006-1/txts/ FILOSOFIYA/06riagdu.pdf.

5. Радзієвський І.А. Понятійно-концептуальний вимір сучасних глобальних трансформацій // Вісн. НАДУ. – 2006. – № 1. – С. 77–83.

6. Радзієвський І.А. Глобалізація: деякі ключові проблеми // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 29 трав. 2003 р.: У 2 т. / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 1. – С. 117–118.

7. Радзієвський І.А. Трансформація ролі нації-держави в умовах глобалізації // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 74–75.

8. Радзієвський І.А. Український регіоналізм та глобалізація: вектори взаємодії // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези V Міжнар. наук. конгресу, м. Харків, 23 лют. 2005 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 70.

9. Радзієвський І.А. Регіональний вимір глобалізаційних процесів у сучасному світі // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 1. –
С. 82–83.

10. Радзієвський І.А. Вплив глобалізації на державне управління: концептуальний аспект // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / За ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. – С. 70–71.

АНОТАЦІЇ


Радзієвський І.А. Трансформація системних характеристик державного управління в умовах глобалізації. – Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007.


У дисертації проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження державного управління в умовах