LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ ст.)

28НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИІваньков Ігор Володимирович


УДК 340.0 (09) + 343.81Тюремні установи в Україні в системі

карально-охоронного механізму держави

(кінець ХІХ — середина ХХ ст.)Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових вчень

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Київ 2005


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в науковому та методичному Центрі з історії органів внутрішніх справ України, кафедрі історії України Національної академії внутрішніх справ України.Науковий керівник

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Чайковський Анатолій Степанович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник навчально-наукового та методичного Центру з історії органів внутрішніх справ України, кафедри історії УкраїниОфіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Бабкін Володимир Дмитрович, Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник


кандидат юридичних наук, доцент Чехович Валерій Анатолійович, Київський Національний університет ім.Тараса Шевченка, доцент кафедри теорії та історії держави і праваПровідна установа Інститут законодавства Верховної Ради УкраїниЗахист відбудеться “22” грудня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 в Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1.Автореферат розісланий “22” листопада 2005 року


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Як незалежна, демократична, соціально-правова держава Україна своїм головним обов’язком проголосила права і свободи людини та громадянина. У цих умовах важливого наукового і практичного значення набувають питання, що стосуються їх законодавчого закріплення, забезпечення й дотримання законності та ефективної реалізації.

Разом з тим, створення суверенної української держави визначило необхідність корінних зрушень у змісті та системі державної влади і управління, обумовило нові підходи і шляхи критичного аналізу й переосмислення законів і нормативних актів радянського періоду. Нова ж система економічних відносин власності, процес розвитку яких відбувається в умовах використання інших підходів до політики, ідеології, права, вимагає подальшого удосконалення чинної законодавчої бази.

У системі прав людини й громадянина та їх гарантій важливе місце, зокрема, посідає захист соціально-людських цінностей у галузі виконання кримінальних покарань. Одним із вирішальних факторів успіху на цьому шляху має стати докорінна зміна існуючих соціально-правових відносин між громадянином і державою. Вказані процеси потребують продовження і поглиблення реформи організаційно-правових засад діяльності кримінально-виконавчої системи.

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених діяльності системи органів та установ виконання кримінальних покарань засвідчує: вивчення нормативно-правових основ становлення та розвитку кримінально-виконавчої системи України, ґрунтовний аналіз позитивних і негативних чинників, які впливають на цей процес, відображення об’єктивної картини основних етапів її утворення та еволюції дозволяє визначити основні принципи, на яких має базуватись сучасна кримінально-виконавча політика України.

Тому наукове дослідження правових засад функціонування системи органів та установ виконання кримінальних покарань на території України, визначення їх ролі і місця у державотворчому процесі як у дореволюційний період, так і на етапі становлення та розвитку різних форм української державності в першій половині ХХ століття, сьогодні є повчальним і корисним, насамперед, у застереженні від помилок у процесі сучасного реформування як кримінально-виконавчої системи загалом, так і діяльності органів та установ виконання кримінальних покарань зокрема, використанні позитивних надбань у ході структурно-організаційного удосконалення кримінально-виконавчої системи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження обрана відповідно до державних програм, зокрема: Концепції розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001 – 2005 рр., схваленої рішенням колегії МВС України від 18.12. 2000 р. за № 9км/1, Програми формування позитивного іміджу міліції України на 2003-2007 рр. (п. 2.1.-2.3.). Вона також є складовою частиною наукових досліджень, передбачених Планом науково-дослідної роботи наукових установ вищих навчальних закладів України юридичного профілю (на період до 2006 року) Академії правових наук України (п. 7.12.), Переліком тем дисертаційних досліджень, затверджених Вченою Радою Національної академії внутрішніх справ України у 2003 році (п. 2.4.) та Планом роботи наукового та методичного Центру з історії органів внутрішніх справ, кафедри історії України Національної академії внутрішніх справ України на 2004 – 2005 навчальний рік.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідженняєвисвітлення історико-правових аспектів утворення, розвитку та функціонування центральних і місцевих органів управління кримінально-виконавчою системою на території України, її структурних підрозділів та політико-правових наслідків їх діяльності кінця ХІХ – середини ХХ ст. Системний ретроспективний аналіз досвіду функціонування пенітенціарної системи України на різних історичних етапах дозволить напрацювати певні пропозиції, спрямовані на подальше структурно-організаційне удосконалення системи установ та органів виконання кримінальних покарань, застереження від помилок у процесі сучасного нормативно-правового забезпечення їх роботи.

Відповідно до окресленої мети у дисертації ставляться та розв’язуються такі основні наукові завдання:

  • визначення основних передумов і закономірностей виникнення на території України системи державних органів та установ виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення волі;

  • встановлення нормативно-правових та організаційно-структурних основ функціонування Головного тюремного управління Російської імперії як першого централізованого органу управління тюремними справами та його структурних підрозділів на території України;

  • визначення нормативно-правових та організаційно-структурних засад діяльності державних органів та установ виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення волі доби Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії;

  • дослідження процесу утворення центрального та місцевих апаратів управління органами та установами, що виконували спеціальні завдання по виконанню кримінальних покарань та їх нормативно-правового забезпечення у період виникнення та утвердження в Україні радянської влади;

  • визначення нормативно-правової бази, структури, функцій, завдань органів та установ виконання кримінальних покарань України як структурного підрозділу НКВС УСРР;

  • аналіз сукупності державних, правових, громадсько-політичних та інших чинників, що сприяли становленню й розвитку в Україні системи органів та установ виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення волі в умовах знаходження у складі СРСР;

  • історико-правова оцінка функціонування в Україні системи органів та установ, що виконували кримінальні покарання протягом хронологічно вк