LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження

про визнання вини у кримінальному процесі України (Додаток “3”). У додатках містяться також виконані автором переклади Федеральних правил розгляду кримінальних справ на основі угоди про визнання вини США (Додаток “К”) та Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи стосовно спрощеного розгляду кримінальних справ (Додаток “Ж”).

У висновках сформульовано теоретичні положення, що розкривають сутність, юридичну природу, значення, подано порівняльну характеристику угоди про визнання вини в кримінальному процесі зарубіжних держав і розроблено рекомендації щодо доцільності та можливості впровадження угоди в кримінальний процес України.

На основі проведеного порівняльного дослідження застосування угоди та інших аналогічних процедур спрощеного та скороченого розгляду кримінальних справ в різних зарубіжних державах дисертант дійшов висновку про доцільність подальшого впровадження в кримінальний процес України прискорених і спрощених процедур судового розгляду кримінальних справ, зокрема угоди про визнання вини.

Автором визначено угоду про визнання вини як домовленість між сторонами кримінального процесу (обвинувачення та захисту) стосовно певного офіційного обвинувачення щодо конкретного кримінального діяння в обмін на знижку застосовного покарання. Внаслідок дослідження функціонування угоди про визнання вини в державах загальної правової традиції (Англія, США та ін.) і вивчення доступної авторові судової практики цих держав виявлено недоліки правового регулювання, що спричиняють порушення прав обвинуваченого / підсудного та їх процесуальних гарантій.

Досліджено види і етапи укладання угоди про визнання вини та окремі її складові, процесуальні ролі учасників угоди, проведено комплексний історико-теоретичний і правовий аналіз виникнення та розвитку угоди про визнання вини в законодавстві та юридичній практиці зарубіжних держав.

Вивчено можливість і доцільність застосування інституту угоди про визнання вини як спрощеної та прискореної процедури розгляду кримінальних справ в Україні та запропоновано шляхи її впровадження в кримінальний процес України і приведення його у відповідність з міжнародно-правовими стандартами захисту прав людини.

Визначено механізм реалізації угоди про визнання вини, процесуальні ролі учасників угоди у кримінальному процесі. Сформульовано пропозиції стосовно відповідних змін та доповнення проекту нового КПК України.


ПУБЛІКАЦІЇ, В ЯКИХ ВИСВІТЛЕНО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Пушкар П.В. Визначення, правова природа, види та елементи угоди про визнання вини в сучасному кримінальному процесі.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 42. – 2001. – С.65 – 69.

2. Пушкар П.В. Інститут угоди про визнання вини: поняття та визначення. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 47. – 2002. – С. 236 – 239.

3. Пушкар П.В.Механізми вирішення справи без повного судового розгляду в країнах Європи.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 52. – 2003. – С.36 – 38.

4. Пушкар П.В. Концепція справедливості у судовому розгляді. //Збірник наукових праць “Держава і право”.– Вип. 17. К.: 2002. – С. 377 – 382.

5. Пушкар П.В. Угода про визнання вини у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 59 – 2004. – С. 179 – 181.

6. Пушкар П.В. Реформування Європейського суду з прав людини та розвиток його прецедентної практики стосовно України// Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2004. – № 2 (22) – С.215 – 238.

7. Pavlo Pushkar. “The Reform of the System of Criminal Justice in Ukraine: the Influence of the European Convention on Human Rights”// European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice.– 2003. – No.2. – Р.195 – 215. (англ. мовою).

8. Пушкар П.В. Застосування скорочених та спрощених процедур кримінального судочинства в аспекті рекомендацій Ради Європи // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./Редкол.: С.А.Єрохін, В.Ф.Погорілко, Я.М.Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління. – 2004. Ч.2. – С.326 – 330.

9. Пушкар П.В. Гармонізація законодавства України у галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини// Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К.: Вид-во Інституту законодавства Верховної Ради України. –1998. – С. 421 – 424.


АНОТАЦІЯ

Пушкар П.В.Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатури України. – Київ, 2005.

Дисертація присвячена важливим у теоретичному і практичному плані питанням сутності, юридичної природи, значення та порівняльної характеристики угоди про визнання вини у кримінальному процесі держав загальної правової традиції та держав континентальної правової традиції. Досліджено виникнення та розвиток інституту угоди про визнання вини в законодавстві та практиці зарубіжних держав, у прецедентах Європейського суду з прав людини. На основі міжнародно-правових актів, законодавства та правозастосовчої практики зарубіжних держав комплексно досліджено питання сучасного стану та перспектив правового регулювання угоди про визнання вини. Обґрунтовано доцільність запровадження у кримінальний процес України угоди про визнання вини як спрощеної та скороченої процедури розгляду кримінальних справ, що має на меті зменшення строків розгляду справ, розвантаження судів та суддів, зменшення строків тримання осіб під вартою, заощадження бюджетних асигнувань на здійснення правосуддя, тощо. Проаналізовано проблеми, пов’язані з функціонуванням угоди про визнання вини у різних правових системах. Запропоновано шляхи їх вирішення та врегулювання процедури угоди про визнання вини у проекті КПК України з приведенням її у відповідність із міжнародно-правовими стандартами захисту прав людини.

Ключові слова: угода про визнання вини, клопотання про визнання вини, учасники кримінального процесу, правова традиція, спрощені та скорочені процедури розгляду кримінальних справ, прецедентне право.


АННОТАЦИЯ

Пушкар П.В.Сделка о признании вины в современном уголовном процессе: сравнительно-правовое исследование. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный