LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Угоди про працю за трудовим законодавством України

потенціалу.

Дисертаційне дослідження з теми "Угоди про працю за трудовим законодавством України" безпосередньо пов’язано з бюджетною темою "Формування механізму реалізації і захисту прав та свобод громадян України" за напрямом "Диспозитивно-правові методи і форми реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні" (з 2000 року, ТЗ НДР № 01 БФ042-01), планами та програмами наукової та педагогічної роботи юридичного факультету, кафедри трудового, земельного і екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні й дослідженні основних проблем правового регулювання угод про працю, що опосередковують трудові відносини найманих працівників та працівників, включених у відносини власності з підприємством, організацією за допомогою комплексного аналізу науково-теоретичних досліджень, законодавства України та інших країн, матеріалів практики. На основі отриманих даних пропонуються нові підходи і вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства про працю і правозастосовної практики.

Виходячи з мети дослідження, автором окреслено наступні основні завдання:

визначити поняття угод про працю як єдиної підстави виникнення трудових відносин;

зосередити увагу на термінах, поняттях, категоріях, що використовуються як у процесі дослідження, так і в нормотворчій і правозастосовній практиці, визначити їх співвідношення і характерні риси з метою вдосконалення трудового законодавства;

розкрити сутність і поняття найманої праці й окреслити форми її правового опосередкування;

визначити сферу дії трудового законодавства, обґрунтувати можливість регулювання трудових відносин працівників, включених у відносини власності нормами трудового права;

вивести характерні ознаки трудового договору, контракту як угод про найм праці та його сторони;

виявити особливості правового статусу працівників, включених у відносини власності з підприємством, та підстави виникнення їхніх трудових правовідносин і показати особливості порядку укладення та припинення трудового договору, контракту з працівниками підприємств корпоративного й кооперативного типу; визначити об'єктивні фактори, що зумовлюють диференціацію правового регулювання заробітної плати та відповідальності цих працівників;

розробити пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення трудового законодавства для забезпечення реалізації громадянами права на працю шляхом укладення різних угод про працю, що відповідає змісту ст. 43 Конституції України і ст. 3 Кодексу законів про працю (КЗпП) України.

Об'єктом дослідження є угоди про працю як родове поняття, що об'єднують різноманітні договори із застосування праці, наймана праця як правова категорія. Об’єктом дослідження також є наукові доробки з проблем трудового права, правового регулювання угод про працю та визначення їхнього змісту, наукові здобутки з теорії держави і права, трудового, цивільного, господарського, аграрного права, норми трудового законодавства України, Союзу РСР та міжнародні правові акти, практика їх застосування.

Предмет дослідження становлять трудові правовідносини, що виникають при укладенні угод про працю, а також відносини із застосування найманої праці та праці осіб, включених у відносини власності з підприємством.

Методи дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження автором використано методи й прийоми наукового пізнання, основою яких є загальнонауковий діалектичний метод. Результати дослідження здобуто також за допомогою історико-правового методу при висвітленні питань про сферу дії трудового законодавства, регулювання праці членів підприємств кооперативного типу; формально-логічного методу – при визначенні понять: угоди про працю, наймана праця, роботодавець; системно-структурного методу – при класифікації угод про працю, визначенні форм реалізації права на працю та підстав виникнення трудових правовідносин працівників, включених у відносини власності з підприємством. Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу законодавства України у сфері регулювання праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і відповідного законодавства інших країн, а також в основу визначення поняття "роботодавець", при дослідженні правового регулювання та окремих положень трудового договору, угод. Методи системного аналізу та узагальнення були використані при дослідженні ознак найманої праці, при встановленні особливостей порядку укладення, припинення угод про працю, при визначенні їхнього змісту. Соціологічний метод був використаний при ознайомленні й узагальненні положень статутів підприємств та судової практики розгляду трудових спорів.

Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці відомих вчених – представників науки трудового права: М.Г. Александрова, Л.Ю. Бугрова, Я.І. Безуглої, В.С. Венедиктова, Л.Я. Гінцбурга, В.В. Глазиріна, Г.С. Гончарової, В.Я. Гоца, П.І. Жигалкіна, І.В. Зуба, Т.Ю. Коршунової, Л.І. Лазор, Ф.М. Левіант, Р.З. Лівшиця, А.Р. Мацюка, В.І. Нікітінського, А.Ф. Нуртдінової, Ю.Л. Орловського, А.Є. Пашерстника, О.С. Пашкова, О.І. Процевського, В.І. Прокопенка, В.Г. Ротаня, Л.О. Сироватської, Б.С. Стичинського, Н.М. Хуторян та ін. В умовах реформування трудового законодавства України особливого значення набувають зміни в характері суспільно-трудових відносин. Відображення цього процесу ми знаходимо в наукових працях відомих вчених: Н.Б. Болотіної, В.В. Єрьоменка, В.В. Жернакова, О.Т. Панасюка, П.Д. Пилипенка, Г.І. Чанишевої та ін.

У дослідженні використано наукові розробки відомих українських вчених-фахівців у галузі загальної теорії права, цивільного права: С.М. Братуся, О.А. Красавчикова, Г.К. Матвєєва, І.Б. Новицького, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфіної та ін.; у галузі науки господарського права: О.М. Вінник, Г.В. Пронської, В.С. Щербини та інших вчених.

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці вчених-правознавців у галузі колгоспного, сільськогосподарського, аграрного права: Ю.А. Вовка, В.В. Янчука, В.З. Янчука та інших вчених.

Нормативну базу становили Конституція України, міжнародно-правові акти, Кодекс законів про працю України та інші нормативно-правові акти України, законодавство Союзу РСР, окремі нормативно-правові акти зарубіжного законодавства, локальні нормативні акти та матеріали судової практики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі вперше в Україні здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем правового регулювання угод про працю, що опосередковують трудові відносини як працівників, які працюють за трудовим договором, так і працівників, включених у відносини власності з підприємством.

У процесі проведеного дослідження дисертантом сформульовано такі положення, що виносяться на захист:

Обґрунтування того, що угоди про працю як родове поняття об'єднують різноманітні договори із застосування праці, які відображають специфіку реалізації права на працю і, відповідно, певні форми його юридичного закріплення.

Наукові визначення таких правових категорій, як:

а) угоди про працю – це свідомі правомірні дії суб`єктів, наділених необхідним обсягом трудової правосуб`єктності, вчинені з метою досягнення матеріальних чи