LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Угоди про працю за трудовим законодавством України

інших благ шляхом правового опосередкування праці;

б) наймана праця – це добровільна, залежна, підлегла, економічно-організаційно забезпечена роботодавцем (тобто має несамостійний характер) праця особи, яка не включена у відносини власності з підприємством, установою, організацією, позбавлена, як правило, права участі в розподілі прибутків та участі в управлінні, яка надає свою робочу силу за винагороду;

в) роботодавець (працедавець) – це фізична чи юридична особа, яка наділена трудовою правосуб’єктністю і відповідно до законодавства використовує найману працю інших осіб на підставі укладення трудового договору (контракту), членства.

3. Класифікацію угод про працю пропонується проводити за такими критеріями: 1) За метою виникнення правовідносин та їх результатами угоди про працю поділяються на: а) договори про працю, що є підставою виникнення трудових правовідносин; б) договори про працю, що є підставою виникнення цивільних правовідносин; 2) За включенням працівника у відносини власності угоди про працю поділяються на: а) угоди (договори) про найм праці (трудовий договір, контракт як вид трудового договору); б) договори про працю на своїх засобах та знаряддях виробництва (договір підряду, договір доручення, авторський договір (якщо інше не передбачено договором); в) угоди (договори) товариства або договори, що опосередковують сумісну трудову діяльність; 3) За ступенем особистої свободи й самостійності працівника в процесі його трудової діяльності угоди про працю поділяються на: а) договори про працю з обмеженням особистої свободи працівника в процесі його діяльності (трудовий договір, контракт як вид трудового договору); б) договори про працю без обмеження особистої свободи працівника в процесі його діяльності (договір підряду, договір доручення, авторський договір).

Обґрунтування необхідності відмови від застосування в межах трудового права терміна "форми залучення громадян до праці" і заміна на більш точне визначення "форми реалізації громадянами права на працю" за притаманними йому ознаками.

Теоретичні висновки про те, що:

а) норми трудового права мають широку сферу дії й регулюють трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності й галузевої належності, у тому числі тих працівників, які включені у відносини власності з підприємством, організацією, та осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Кожна з форм власності є основою для різноманітних форм організації праці, а включення або невключення працівника у відносини власності визначає особливості правового регулювання трудової діяльності працівників та інші його права;

б) трудові відносини членів підприємств кооперативного типу й учасників підприємств корпоративного типу виникають із складного юридичного складу, в основу якого покладено установчий договір (договір про спільну діяльність, договір (акт) прийняття до членів підприємства). На основі цього договору виникають відносини членства, участі, що доповнюються трудовим договором. Умовою членства, участі є особиста чи майнова участь громадян – членів, учасників підприємств кооперативного і корпоративного типу, а підставою здійснення трудової участі (особистої участі в трудовій діяльності) на умовах членства, участі є трудовий договір.

6. Науково обґрунтовані положення про вдосконалення законодавства, що регулює трудові відносини працівників, які працюють за трудовим договором, і працівників, включених у відносини власності з підприємством, організацією.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі положення, наукові висновки, рекомендації та пропозиції, що спрямовані на вдосконалення законодавства, можуть бути використані в правотворчій діяльності законодавчих органів, зокрема, при підготовці проекту Трудового кодексу України, у подальших загальнотеоретичних дослідженнях концепції забезпечення реалізації громадянами права на працю шляхом укладення різних угод про працю, правового регулювання трудових відносин працівників, включених у відносини власності з підприємством.

Наукові узагальнення, висновки та пропозиції можуть бути використані також у навчальному процесі при викладанні курсу "Трудове право України", спецкурсів з проблем трудового права в юридичних закладах вищої освіти та інших навчальних закладах, у процесі підготовки відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, довідників.

Дані рекомендації пропонуються використовувати в правозастосовній діяльності з метою вдосконалення практики застосування норм трудового законодавства, у практичній діяльності при розробці локальних нормативних актів підприємствами різної форми власності та господарювання.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, опубліковані чотири статті у наукових фахових виданнях, тези доповідей виконані самостійно на кафедрі трудового, земельного і екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом наукового керівника кандидата юридичних наук, доцента Безуглої Ярослави Іванівни.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційної роботи виконано й обговорено на кафедрі трудового, земельного і екологічного права, відображено в чотирьох самостійних наукових статтях у фахових виданнях, науковій доповіді на науково-теоретичному семінарі для аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21.02.2001р. Окремі положення дисертації відображено також у тезах виступів та доповідей на наукових конференціях молодих вчених, аспірантів та здобувачів, а саме на: щорічних наукових конференціях для студентів та аспірантів “Дні науки на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка” (2000, 2001); міжнародній науковій конференції з нагоди 50-річчя прийняття і проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини “Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, 10-11 грудня 1998 р.); міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-річчю створення Ради Європи “Європа на порозі нового тисячоліття” (м. Київ, 5 травня 1999 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні” (м. Київ, 19-20 травня 2000 р.).

Результати дослідження апробовані автором у навчальному процесі при проведенні лекційних, семінарських і практичних занять з курсу “Трудове право України” для студентів юридичного, економічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Структура дисертації. Структура дисертації зумовлена цілями та характером дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів (семи підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 167 сторінок. Список літератури містить 329 найменувань (26 сторінок).


Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її розробки в науковій літературі, визначається мета та завдання дослідження, його об'єкт і предмет, методологічна та науково-теоретична основа дослідження, наукова новизна й практичне значення одержаних результатів, положення й пропозиції, які виносяться на захист, ступінь апробації результатів