LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Держава та право. Юридичні науки → Угоди про працю за трудовим законодавством України

підпорядковуватися правилам його внутрішнього трудового розпорядку.

Установлено, що особи, які працюють за трудовим договором, та члени кооперативу можуть бути обрані загальними зборами до виконавчого органу кооперативу. У кооперативах, де трудова участь є обов’язковою, обов’язки члена, голови спостережної ради, ревізійної комісії виконуються членом кооперативу паралельно з трудовими обов’язками за трудовою функцією. З головою та членами правління кооперативу може бути укладено контракт. Однією з особливостей укладення контракту з цими посадовими особами є строк дії трудового договору (контракту), який не може перевищувати трьох років для голови правління сільськогосподарського кооперативу та п’яти років для голови та членів правління інших кооперативів. Норми Законів України "Про кооперацію”, "Про сільськогосподарську кооперацію” носять імперативний характер і визначають максимальний термін повноважень членів правління. Уявляється доцільним законодавством про діяльність зазначених підприємств передбачити можливість обрання тих самих осіб на повторний термін. На думку автора, норми, які визначають мінімальний та максимальний термін перебування на певній посаді, мають носити диспозитивний характер і конкретизуватися на локальному рівні статутом кооперативів.

У результаті дослідження виявлено особливості припинення трудових відносин членів кооперативів, КСП, ФГ. Такою особливістю є те, що припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу, КСП, ФГ тягне за собою припинення відносин членства в цих підприємствах. Вихід зі складу членів виробничого кооперативу, КСП, ФГ тягне за собою припинення трудової діяльності в цих підприємствах, крім випадків, коли з такою особою укладається трудовий договір (контракт), і вона набуває статусу найманого працівника. Припинення трудового договору з членом кооперативу, трудова участь в якому не є обов’язковою (обслуговуючий кооператив, споживчий кооператив), не тягне за собою припинення відносин членства в такому кооперативі. І навпаки, вихід зі складу членів такого кооперативу, як правило, не тягне за собою автоматичного припинення трудового договору.

У висновках наведено основні результати проведеного дослідження: формулюються наукові визначення угод про працю, сутність і поняття найманої праці, роботодавця як сторони трудового договору, окреслено особливості праці працівників, які включені у відносини власності з підприємством, та підстави виникнення їх трудових відносин. Автор акцентує увагу на важливості визначення широкої сфери дії трудового законодавства. Пропонуються деякі зміни до КЗпП України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про колективні сільськогосподарські підприємства”, “Про фермерські господарства”, “Про кооперацію”.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

Дуюнова О.М. Право на працю та його реалізація в умовах ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.: Юрид. науки. – ВЦ “Київський університет”. – 2000. – Вип. 38. – С. 45–51.

Дуюнова О.М. Працюючі власники: деякі проблеми правового регулювання // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 6. – C. 52–55.

Дуюнова О.М. Поняття та ознаки найманої праці // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – C. 49–51.

Дуюнова О.М. Правова природа та регулювання угод про працю членів, учасників підприємств кооперативного та корпоративного типу (історико-правовий аналіз) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 1. – С. 104–113.

Дуюнова О.М. Шляхи реалізації права на працю // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. ст. з нагоди 50-річчя прийняття і проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини. – К., 1998. – Ч. 3. – С. 86–88.

Дуюнова О.М. Право на працю на межі тисячоліть // Європа на порозі нового тисячоліття: Зб. наук. ст. з нагоди 50-річчя створення Ради Європи. – К., 1999. – С. 58–62.

Дуюнова О.М. До питання про форми реалізації громадянами права на працю // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: Тез. доп. учасн. Всеукраїнської науково-практ. конф. – К., 2000. – С. 437–444.

8. Дуюнова О.М. Окремі аспекти правового регулювання умов трудового договору у корпоративних підприємствах // Держава і право очима молодих дослідників: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф.: Матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29-30 листопада 2001 р.). – К., 2003. – С. 379–383.


АНОТАЦІЇ

Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 2004.

У дисертації досліджуються угоди про працю в сучасних умовах. Визначається поняття угод про працю, проводиться їх класифікація за метою виникнення правовідносин та їхніми результатами, за включенням працівника у відносини власності, за ступенем особистої свободи й самостійності працівника в процесі його трудової діяльності, за суб’єктом їх укладення, за сферою регулювання трудових відносин. Розкривається сутність найманої праці й на основі встановлених ознак дається визначення цієї категорії. Дається характеристика трудового договору, контракту як угод про найм праці.

Особлива увага приділяється угодам про працю в підприємствах корпоративного та кооперативного типів. Визначається сфера дії трудового законодавства. Проводиться історико-правовий аналіз правової природи та регулювання угод про працю членів підприємств кооперативного типу та учасників підприємств корпоративного типу, досліджуються підстави виникнення трудових правовідносин працівників, включених у відносини власності з підприємством, особливості змісту, порядку укладення та припинення угод про працю в господарських товариствах, кооперативах, колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах.

Ключові слова: угоди про працю, трудовий договір, контракт, наймана праця, працівники, включені у відносини власності, сфера дії трудового законодавства.

Дуюнова О.Н. Соглашения о труде по трудовому законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, 2004.

Диссертация посвящена исследованию соглашений о труде в современных условиях. Структура диссертации обусловлена основной целью работы, которая состоит в определении понятия соглашений о труде как основания возникновения трудового отношения, раскрытии сущности, основных признаков и понятия наемного труда и выделении формы его правового опосредования. Цель и задача исследования состоит также в определении сферы действия трудового законодательства, обосновании возможности и необходимости регулирования трудовых отношений работников, включенных в отношения собственности с предприятием, законодательством о труде, в показании особенностей содержания, порядка заключения и расторжения трудового договора, контракта с